blog

Waarom lokaal het beste is

Branche

Waarom lokaal het beste is

In de moderne commerciële wereld is sprake van een fundamentele paradox. Hoewel globalisering en multinationals de dominerende aanjagers zijn van de wereldeconomie, zijn er maar weinig wereldwijd geldende commerciële normen, regels. Laat staan dat er een gemeenschappelijk juridisch kader is  waarbinnen deze bedrijven kunnen opereren of waarmee toezicht mogelijk wordt. Nu steeds meer multinationals de waarde van wereldwijde verzekeringsprogramma’s erkennen en ze willen implementeren, rijzen er vaak vragen over de waarde van het uitgeven van lokale polissen. Er wordt in diverse programma’s zelfs beweerd dat deze niet langer nodig zijn.

Deze discussie wordt in grote mate aangewakkerd door de simplistische visie dat mits een specifieke referentiebron zegt dat niet-erkende verzekeringen toegestaan zijn, er geen noodzaak is voor een lokale polis, en dat een verzekering kan worden afgesloten op basis van een polis die wordt afgegeven in het thuisland van de moedermaatschappij.

Rechtszaken

Was het maar zo eenvoudig… De verzekeringsindustrie genereert wereldwijd voor 4,6 biljoen Amerikaanse dollar aan jaarpremies (Swiss Re 2012), biedt dekking aan honderden miljoenen consumenten, wordt gereguleerd door meer toezichthouders dan dat er landen in de wereld zijn, en is tegelijkertijd een sector die bijna aan de top van de lijst van bedrijven staat die rechtszaken voeren. Verzekeren is een complexe aangelegenheid, vooral als het om het ontwerpen van programma’s voor meerdere landen tegelijk gaat. De tijd voor een dergelijk eenvoudig standpunt ligt dan ook ver achter ons.

Er moet veel zorgvuldiger worden overwogen of er een lokale polis nodig is of niet. Bij dit besluit moet rekening worden gehouden met de aard en de waarde van de te verzekeren activa, met bedrijfsactiviteiten waarvoor een bewijs van verzekering nodig is, en, niet te vergeten, de gewenste praktische en financiële afwikkeling van schadeclaims. Pas wanneer deze zaken zijn vastgesteld, kan er gekeken worden naar lokale regelgeving, en naar welke verzekeringen er niet worden erkend. Om een wereldwijd verzekeringsprogramma te ontwikkelen waarbij de onderliggende polissen alleen gebaseerd zijn op de vraag waar niet-erkende dekking is toegestaan, en waar niet, is op zijn minst onvoorzichtig, zo niet onachtzaam.

Volgens Corpwatch zijn 51 van de 100 beste organisaties ter wereld bedrijven. De top-500 van multinationals neemt 70% van de wereldhandel voor zijn rekening. Directe buitenlandse investeringen door multinationals bedragen volgens de UNCTAD (World Investment Report 2013) in 2014 naar verwachtingen 1,6 biljoen dollar. Cijfers uit 2012 laten zien dat ontwikkelingslanden voor het eerst in de geschiedenis meer profiteerden van directe buitenlandse investeringen dan ontwikkelde landen.

Ernstigere risico’s

Het mag daarom duidelijk zijn dat de grootste bedrijven ter wereld hun activiteiten steeds verder zullen uitbreiden naar delen van de wereld waar ze meer risico lopen dan in de landen waar ze oorspronkelijk opereerden. Naast meer en ernstigere risico’s, zijn de hulpmiddelen en bronnen waarmee ze beheerd en geminimaliseerd kunnen worden, veel minder toegankelijk dan in de ontwikkelde economieën.

Een buitenlands investeringsproject door een multinational is natuurlijk een aanzienlijke investering. Zelfs voor een middelgrote onderneming die geen miljoenen dollars investeert, is een dergelijke investering waarschijnlijk van aanzienlijk strategisch belang.

En of het nu om investeringen in de primaire, industriële of dienstensector gaat, ze worden pas gedaan nadat er aan een veelheid aan financiële, juridische, voorgeschreven en operationele eisen voor dat specifieke gebied voldaan is. Er worden heel wat kosten gemaakt, en medewerkers ingehuurd, voordat een investering economisch voordeel gaat opleveren.

Het is moeilijk te begrijpen waarom verzekeringsvoorzieningen anders beschouwd zouden moeten worden dan alle andere commerciële contracten die er werden afgesloten. Er zou meer energie in de meest solide lokale verzekeringsoplossingen gestoken moeten worden om deze activa te beschermen en de bedrijfsactiviteiten van de klant te ondersteunen door een bewijs van verzekering te overleggen.

Besparing?

Het kostenplaatje is normaliter het eerste probleem wat daarbij komt kijken. Maar in de meeste gevallen is dat erg onverstandig, gezien de relatief lage prijs van een lokale polis ten opzichte van de hoogte van een eventuele schadevergoeding. In het geval van schade, zou iedere besparing door het niet afsluiten van een lokale verzekeringspolis tenietgedaan worden door de bijkomende kosten voor het op afstand afwikkelen van claims. Het is heel waarschijnlijk dat er vertragingen, onzekerheid en dekkingskwesties optreden wanneer een moeilijke claim moet worden afgehandeld volgens polisvoorwaarden die niet voor het desbetreffende gebied ontwikkeld zijn.

De vraag of er wel of niet een lokale polis moet worden afgesloten, is niet in de eerste plaats een kwestie van regelgeving of compliance. Het gaat erom hoe een klant verwacht dat een polis moet werken en hoe er op een claim wordt gereageerd in geval van schade in dat land. Beleggers zouden erop moeten toezien dat hun verzekeringen worden ondergebracht bij een lokale, financieel gezonde verzekeraar. Die zou in de lokale taal opgestelde polissen moeten gebruiken binnen een contractueel kader dat ontwikkeld werd in overeenstemming met de lokale wetgeving. Claims zouden lokaal en volgens de voorwaarden van die polis moeten worden afgehandeld.

Reageer op dit artikel