nieuws

Kwaliteit informatie blijft knelpunt in volmachtkanaal

Archief

Volmachtverzekeraars moeten meer alert zijn op de kwaliteit van over te nemen portefeuilles, het zicht op de risico’s van verzekeringspools en de kwaliteit van door volmachtkantoren aangeleverde informatie. Die conclusies trekt toezichthouder DNB na een vervolgonderzoek naar de beheersing van risico’s in de volmachtmarkt. DNB spreekt met name in verband met Solvency II-rapportage-eisen van “een grote uitdaging”.

Kwaliteit informatie blijft knelpunt in volmachtkanaal

In 2013 deed DNB een nulmeting in de volmachtmarkt. Daaruit bleek dat verzekeraars onvoldoende zicht hadden op de risico’s; vorig jaar is daarom een vervolgonderzoek gedaan om te kijken of de beheersing van risico’s inmiddels is verbeterd. Onderzoeker Chetty Elsinga: “De bevindingen leiden tot drie aandachtspunten voor de sector: migratie, datakwaliteit en poolvorming. Sinds 2013 hebben verzekeraars stappen gezet op het gebied van beheersing van hun volmachtportefeuilles. Dat zien we onder andere aan de migratie van deze portefeuilles. Dit is een signaal dat verzekeraars zich heel bewust zijn van de risico’s van die portefeuilles.”
Aan verzekeraars is een brief gestuurd met de bevindingen van het vervolgonderzoek, waarvoor de interne accountantsdiensten (IAD’s) gegevens hebben aangeleverd. “Opvallend was dat bij enkele IAD-rapporten waar een totaaloordeel ‘voldoende’ gegeven wordt, er op relevante subonderdelen sprake is van onvoldoende beheersing”, zo plaatst DNB een kritische noot in de brief. “Wij vragen ons af of in dergelijke situaties sprake kan zijn van een totaaloordeel ‘voldoende’.”

Aanstelling en controle
De aanstelling van gevolmachtigden is over het algemeen op orde, al kunnen in de overeenkomsten vaak specifiekere eisen worden gesteld en zou vaker een risicoanalyse van de aangestelde agent kunnen worden uitgevoerd. “Verzekeraars moeten nog de nodige stappen zetten om de monitoring en evaluatie van de gevolmachtigd agent op een adequaat niveau te brengen.” Zo komt het voor dat een verzekeraar achterstanden heeft in het uitvoeren van geplande controles en worden audits soms niet op eenduidige wijze en met voldoende diepgang uitgevoerd.
Het strategisch besluitvormings- en evaluatieproces omtrent de inzet van het volmachtkanaal behoeft bij ruim 40% van de verzekeraars verbetering, blijkt uit de brief. Er ontbreekt vaak een goede onderbouwing voor de strategie, een periodieke herevaluatie van de inzet van het kanaal en/of een onderzoek naar de toegevoegde waarde van het volmachtkanaal.

Data
De kwaliteit van de data over de volmachtportefeuilles is volgens de onderzoekers nog steeds maar zo-zo: “Verzekeraars moeten nu echt stappen zetten zodat ze compliant zijn aan Solvency II. Maar veel volmachtkantoren kunnen de informatie nog niet in voldoende detail leveren, zoals informatie over het aantal verzekerde panden binnen een postcodegebied.” Verzekeraars controleren onvoldoende of de door de agent verstrekte informatie wel betrouwbaar is, noemt DNB een andere tekortkoming. Verder blijkt geregeld dat de informatie over de risico’s in de volmachtportefeuille gebrekkig is, waardoor de verzekeraar de verzekeringstechnische risico’s niet adequaat kan beheersen. Vooral het risico op grote branden is onvoldoende goed in beeld, aldus DNB. Bovendien kunnen verzekeraars op basis van de beschikbare risico-informatie niet volgens de Solvency II-eisen rapporteren aan DNB. “Met name ten aanzien van die eisen zien wij voor de sector nog een grote uitdaging. DNB benadrukt dat de toereikendheid van de data de verantwoordelijkheid is van de verzekeraar.”

Pools
Ook poolvorming is nog een aandachtspunt. “Binnen een verzekeringspool hebben verzekeraars individueel doorgaans minder invloed op de risicobeheersing. DNB verwacht dan ook dat die beheersing op voldoende niveau is.” DNB blijft gezien de risico’s de vinger aan de pols houden bij volmachten. De situatie rondom pools vergt kennelijk extra aandacht: “Omdat de hierboven genoemde uitdagingen bij poolvorming in volmachtverband nog groter zijn, zal DNB de ontwikkelingen hieromtrent blijven volgen”, besluit de toezichthouder de brief aan verzekeraars.

Reageer op dit artikel