nieuws

Intermediairwijziging geen garantie voor overname terugboekrisico

Archief

Intermediairbedrijf Waerdenburgh moet van het gerechtshof in Arnhem aan Reaal een kleine € 50.000 aan provisie terugbetalen voor een vroegtijdig beëindigd pensioencontract, waarbij de klant voor een andere bemiddelaar koos. Bij een intermediairwijziging is niet automatisch sprake van overname van het terugboekrisico, ook al staat dat in de samenwerkingsovereenkomst, zo oordeelt het hof.

Intermediairwijziging geen garantie voor overname terugboekrisico

Waerdenburgh, in zijn hoedanigheid van inkoopcombinatie, en aangesloten intermediairbedrijf Tensurance sluiten tussen 2005 en 2008 drie pensioenverzekeringen voor makelaarsvereniging VBO, de gelieerde organisatie Beroepsopleiding Makelaars en het eveneens in Rijswijk gevestigd bedrijf Effector. Alle drie de verzekeringen worden bij Reaal ondergebracht. Waerdenburgh ontvangt als afsluitprovisie € 103.990. In maart 2008 bericht Tensurance aan relaties dat een samenwerking wordt gestart met een ander bedrijf in de financiële dienstverlening. VBO neemt in september van dat jaar contact op met Reaal: het verzoek is Waerdenburgh  – waarover VBO niet tevreden is – als tussenpersoon in te ruilen voor de nieuwe partner van Tensurance. Dat meldt Reaal een jaar later aan Waerdenburgh, dat toestemt in de intermediairwijziging. Per 1 januari 2010 sluit Reaal met zowel VBO als Beroepsopleiding Makelaars een nieuw pensioencontract; Effector heeft de activiteiten dan gestaakt. De betrokken bemiddelaar is dan een ander intermediairbedrijf dan de eerder voorgestelde Tensurance-partner.

Nieuwe tussenpersoon geaccepteerd
Reaal wil vervolgens van Waerdenburgh een bedrag van ruim € 48.000 ontvangen: het saldo op de rekening-courant, dat volgens Reaal bijna geheel bestaat uit de terug te betalen onverdiende afsluitprovisie voor de pensioencontracten. Die zijn immers voor het aflopen van de verdientermijn opgezegd. Waerdenburgh wil op zijn beurt hetzelfde bedrag van Reaal: “Waerdenburgh heeft hieraan ten grondslag gelegd dat Reaal haar zorgplicht jegens Waerdenburgh heeft geschonden, dan wel in samenwerking met de nieuwe intermediair een vorm van (oneigenlijke) uitspanning heeft gepleegd.”
De rechter beslist in 2013 dat de niet-verdiende provisie niet hoeft te worden terugbetaald: “De nieuwe contracten zijn niet te beschouwen als voortzetting van de oude, zodat de overeenkomsten daadwerkelijk zijn opgezegd. Daarmee heeft zich het terugboekrisico gerealiseerd. Echter, de verzekeringnemer heeft kennelijk om overdracht gevraagd en Reaal heeft feitelijk de nieuwe tussenpersoon geaccepteerd. Door deze aanvaarding mocht Waerdenburgh op grond van de polisvoorwaarden erop vertrouwen dat het terugboekrisico niet meer bij haar rustte.”

Terugboekrisico niet overgegaan
Reaal gaat in hoger beroep. Het hof richt zich op de kernvraag of het terugboekrisico bij de intermediairwijziging op de andere bemiddelaar is overgegaan. Die vraag moet volgens het hof met nee worden beantwoord, ondanks dat in de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd: “Bij overboeking rust het risico van terugboeking van niet verdiende beloning op de nieuwe bemiddelaar.” In de uitspraak wordt aangesloten bij de uitleg van Reaal dat de wettelijke eisen voor schuldoverneming uit artikel 6:155 BW van toepassing zijn. “Uit de tekst van de geciteerde voorwaarden blijkt niet dat is beoogd af te wijken van de wettelijke regels voor schuldoverneming. De bepaling dat bij overboeking het risico van terugboeking van niet verdiende beloning op de nieuwe bemiddelaar rust, veronderstelt dat daarover overeenstemming met de nieuwe bemiddelaar is bereikt. Duidelijk is immers dat deze overgang niet enkel door de tussen partijen geldende voorwaarden wordt bewerkstelligd. Waerdenburgh heeft geen concrete feiten gesteld op grond waarvan zij dit redelijkerwijs wel zo heeft mogen begrijpen. De bepaling moet dan ook zo worden uitgelegd dat Reaal daarmee slechts bij voorbaat – onder de genoemde voorwaarden – toestemming tot schuldoverneming geeft. Dit laat onverlet dat er met de nieuwe bemiddelaar overeenstemming moet zijn bereikt, wil er van overname van het terugboekrisico sprake kunnen zijn.”
En dat is niet het geval: met betrekking tot de voorgenomen intermediairwijzigingen naar eerst de Tensurance-partner en later de partij die het contract daadwerkelijk bij Reaal heeft opgezegd, zijn er strubbelingen geweest: beide wilden het terugboekrisico niet overnemen. Dat Reaal met de tweede partij contact had over het vervolg van de pensioencontracten, wil nog niet zeggen dat het terugboekrisico was overgenomen, aldus het hof. “Ook anderszins kon Waerdenburgh aan deze feiten niet het gerechtvaardigde vertrouwen ontlenen dat Reaal haar niet meer op het terugboekrisico ten aanzien van deze contracten zou aanspreken.”

Lees hier de uitspraak over het terugboekrisico bij intermediairwijziging

Reageer op dit artikel