nieuws

Verzekeraars leven zelfregulering beter na

Archief

Verzekeraars leven zelfregulering beter na

Verzekeraars houden zich goed aan de zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars, zo concludeert het Verbond uit de resultaten van de jaarlijkse controle door de Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Wel zijn er 3 maatschappijen die aanvankelijk op onderdelen niet voldeden. 

Die hebben beterschap beloofd en getoond, zegt het Verbond.

Daarmee wordt een beter resultaat geboekt dan in 2013, toen bij de toetsing 15 leden niet aan de gedragscodes bleken te voldoen. In 2012 bleken zelfs 52 verzekeraars de zelfregulering niet (goed) na te leven. Vorig jaar is de naleving getoetst van drie van de 64 gedragscodes, convenanten en bedrijfsregelingen. Het betrof het Protocol transparantie voor uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars en de Gedragscodes geïnformeerde verlenging van contractstermijnen schade- en inkomensvoorzieningen voor zowel particuliere als zakelijke verzekeringen. Er zijn 95 van de 134 Verbondsleden via een self-assessment onderzocht. Daarvan schoten er 2 tekort op de naleving van het protocol voor uitvaartverzekeraars; één partij voldeed niet aan de gedragscode geïnformeerde verlenging. Wie die verzekeraars zijn, wordt in het rapport niet duidelijk.

Aanbevelingen
De Stv heeft 3 aanbevelingen ter verbetering van de gedragscodes gedaan. Zo kwamen bij de toetsing interpretatieverschillen aan het licht over de wijze van het informeren van klanten. Nu is bij de geïnformeerde verlenging van particuliere schade- en inkomensverzekeringen de wijze van informeren nog vormvrij. “Wij adviseren het Verbond om met voorbeelden te illustreren wat het als correct of juist als incorrect handelen beschouwt”, beveelt de Stv aan.

Informatie per mail
Verder staat in het protocol transparantie uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars dat de verzekeraar de uitvaartondernemer per e-mail moet informeren. Dat blijkt niet iedere partij te doen: “Vaak informeert hij de uitvaartondernemer telefonisch en stuurt dan ter bevestiging een e-mail (soms alleen als de uitvaartondernemer daarom vraagt). Naar de geest van de regeling lijkt ons dat een voldoende invulling, maar naar de letter zou de uitvaartverzekeraar niet voldoen. Wij adviseren de tekst in het protocol hierop aan te passen.”

Maatwerk
Niet alle verzekeraars leggen vast wat precies onder maatwerkcontracten wordt verstaan. Dat is van belang omdat de gedragscode geïnformeerde verlenging zakelijke schade- en inkomensverzekeringen niet voor dergelijke contracten geldt. “Het verdient aanbeveling dat de gedragscode de verzekeraar verplicht om vast te leggen wat hij onder maatwerkcontracten verstaat”, zo luidt de 3e aanbeveling van de Stv.

Vertrouwen
Het vertrouwen in verzekeraars is in het afgelopen halfjaar gelijk gebleven, zo heeft het Centrum voor Verzekeringsstatistiek becijferd. De vertrouwensindex staat met -14 nog steeds onder nul: de meeste mensen geven dus aan geen of weinig vertrouwen te hebben in verzekeraars. Overigens blijkt de Nederlander vooral onzeker over het vertrouwen van anderen. Een op de drie denkt dat anderen minder vertrouwen hebben in verzekeraars dan zijzelf; 42% denkt dat het vertrouwen van de gemiddelde Nederlander is gedaald. Ruim een kwart denkt dat het nu een gunstige tijd is om een hypotheek of lijfrenteproduct te sluiten.

Reageer op dit artikel