nieuws

Onderzoek: provisieverbod leidt tot betere omzetcijfers

Archief

Bedrijven die worden onderworpen aan het provisieverbod weten daar munt uit te slaan. Uit onderzoek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen blijkt dat de omzetontwikkeling positiever is, naarmate een tussenpersoon meer te maken heeft met het provisieverbod. Ook uurtarief en bedrijfsomvang spelen mee.

Onderzoek: provisieverbod leidt tot betere omzetcijfers

De conclusies volgen uit een meerjarig onderzoek, dat de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen met am: uitvoerde onder 600 intermediairkantoren. Eerdere resultaten verschenen al in am:magazine. Om meer te weten te komen verdeelde onderzoeker André Kloosterman de respondenten in vier categorieën: de portefeuille valt slechts voor een kwart onder het provisieverbod (60%), voor de helft, voor driekwart of bijna helemaal (10%). “Naarmate een tussenpersoon meer te maken heeft met het provisieverbod, is de omzetontwikkeling positiever”, stelt Kloosterman. “In categorie 1, de categorie die amper wordt geraakt door het provisieverbod, behaalt 28% van de bedrijven een hogere dan wel gelijkblijvende omzet, terwijl dit percentage 39% bedraagt voor categorie 4. Kortom, bedrijven die worden onderworpen aan het provisieverbod weten dat te verzilveren.”

Uurtarief
Kloosterman ontdekte verder dat het loont om een hoger uurtarief te hanteren. “Bedrijven die tarieven hoger dan € 150 per uur hanteren, spreken zich het meest positief uit over de omzetontwikkeling. Maar liefst 44% ziet de omzet stijgen of gelijk blijven. Ook zegt deze categorie ondernemers in meerderheid (56%) dat het eerste jaar van het provisieverbod volgens verwachting is verlopen.” De uurtarieven van de tussenpersonen die louter de zakelijke markt bedienen, zijn het hoogst: bijna 60% hanteert een uurtarief tussen de 100 en 150 euro, terwijl dat percentage 42% bedraagt voor de tussenpersonen die alleen zaken doen met particuliere klanten. Tarieven lager dan € 100 per uur worden in meerderheid (55%) gehanteerd door tussenpersonen met alleen particuliere klanten. Kloosterman: “Ondanks de hogere tarieven van de tussenpersonen met zakelijke klanten, verschilt de omzetontwikkeling niet van de categorie die alleen particulieren bedient. De verklaring schuilt vermoedelijk in de druk op de zakelijke provisies en het aandeel betaald advies in de afzonderlijke portefeuilles.”

Bedrijfsomvang
Bedrijven die gebruik kunnen maken van ‘economy of scales’ of een totaalrelatie kunnen aangaan met klanten, zijn in het voordeel, zegt Kloosterman. “De vaste kosten kunnen immers worden gespreid over meer portefeuilles c.q. polissen dan wel klanten. Ook hoeven klanten die meer producten onderbrengen bij één en dezelfde tussenpersoon, minder vaak advieskosten te betalen vanwege concentratievoordelen.” De veronderstelling die de onderzoeker deed, is dan ook dat grotere kantoren in het voordeel zijn. Om die reden werd een onderverdeling aangebracht tussen kantoren van 1 à 2 fte en kantoren met meer dan 10 fte. Kloosterman: “Kleine kantoren worden minder vaak onderworpen aan het provisieverbod, hetgeen te verklaren is uit het feit dat veel kleine kantoren drijven op schadeportefeuilles. Daarnaast maken kleine kantoren meer gebruik van een verrichtingentarief en minder van een serviceabonnement. De inrichting van een administratieve organisatie zal hiervoor vast de verklaring vormen. In lijn hiermee is dat bij 55% van de grote kantoren gespreide betaling mogelijk is, terwijl dat percentage 32% bedraagt voor de kleine kantoren. Tot slot laten grote kantoren zich positiever uit over het verloop van de invoering van het provisieverbod en zij weten ook hogere omzetten te realiseren. Bij 39% van de bedrijven is de omzet gestegen of gelijk gebleven, terwijl dit geldt voor 32% van de kleine kantoren.”

 

Reageer op dit artikel