nieuws

Delta Lloyd: werkgevers weten weinig over arbeidsongeschiktheid

Archief

Delta Lloyd: werkgevers weten weinig over arbeidsongeschiktheid

Werkgevers zijn niet goed op de hoogte van de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor hun werknemers en hun organisatie. Dit blijkt uit onderzoek van Delta Lloyd naar de kennis van werkgevers over arbeidsongeschiktheid en WIA, uitgevoerd door GfK.

Zo weet slechts 23% van de werkgevers hoeveel een arbeidsongeschikte werknemer uitgekeerd krijgt en 26% wat de duur van de uitkering is. Driekwart van de werkgevers voelt zich echter wel verantwoordelijk voor het inkomensverlies van zijn werknemers door arbeidsongeschiktheid. Maar door gebrek aan kennis nemen zij weinig concrete maatregelen om hun werknemers hier tegen te beschermen.

Resultaten
Enkele van de resultaten: de afgelopen twee jaar heeft 55% van de bedrijven te maken gehad met werknemers die langer dan 6 weken ziek of arbeidsongeschikt zijn geweest. 1 op de 8 werkgevers heeft zelfs ervaring met ziekteverlof van langer dan 2 jaar.

Loondoorbetaling
Veruit de grootste kostenpost op het gebied van verzuim noemt men loondoorbetaling, gevolgd door productieverlies en vervangingskosten. Men verwacht dat de kosten vooral zitten bij de werknemers die kort verzuimen (1 t/m 7 dagen) (53%). Maar naarmate de organisatie groter is verschuiven de verzuimkosten meer naar de groep werknemers die langer verzuimen.

Kosten
Opvallend is dat 39% van de grote werkgevers aangeeft dat men niet weet wat de daadwerkelijke kosten van verzuim zijn. Twee van de vijf werkgevers denken dat men als werkgever verantwoordelijk is voor de zieke werknemer zolang hij in dienst is. 35% zegt verantwoordelijk te zijn zolang hij ziek is. Een derde van de werkgevers weet niet of er een wettelijke regeling is voor werknemers die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn. De overige werkgevers kennen wel de WIA uitkering, en hiervan zegt de helft dat dit uitsluitend geldt bij arbeidsongeschiktheid van 35% of meer.

Misvattingen
De helft van de werkgevers veronderstelt dat de kosten van de WIA uitkering door henzelf worden betaald. Eenderde noemt de overheid als partij die de uitkering betaalt. De helft van de ondernemers denkt dat de WIA uitkering 70% van het laatst verdiende loon is. Een op de 3 werkgevers zegt dat de duur van een WIA uitkering afhangt van het arbeidsverleden van de werknemer. Als werknemers langer dan 2 jaar ziek zijn dan zeggen drie van de vijf werkgevers dat zij hen mogen ontslaan. Een kleiner aantal werkgevers denkt dat men te maken heeft met een ontslagverbod.

Fors achteruit
Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zij kunnen fors achteruit gaan in inkomen en zelfs terugvallen tot bijstandsniveau. Werkgevers kunnen hun werknemers hier tegen beschermen met WIA-werknemersverzekeringen, maar een groot deel van de ondervraagde werkgevers doet dit niet.

Zo heeft 30% van de werkgevers een collectieve WIA-hiaatverzekering afgesloten en biedt 9% een collectieve WIA-excedentverzekering. En dat geeft mogelijkheden voor verzekeraars, zegt Delta Lloyd impliciet.

Gerard van Rooijen, directeur Inkomen & Verzuim Delta Lloyd: “Uit ons onderzoek blijkt dat veel werkgevers zich verantwoordelijk voelen voor de inkomensrisico’s die hun werknemers lopen. Zij nemen echter geen maatregelen om dit op te vangen, omdat arbeidsongeschiktheid en WIA voor veel werkgevers ingewikkelde materie zijn. Met dit onderzoek wil Delta Lloyd werkgevers bewust maken van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en ze stimuleren om samen met hun verzekeringsadviseur te kijken naar mogelijke oplossingen. Uit het onderzoek blijkt dat de focus hierbij niet alleen op zuiver financiële oplossingen hoeft te liggen. Er zijn ook verbeteringen mogelijk bij de begeleiding van zieke werknemers en het informeren van werknemers over de financiële risico’s die zij lopen.”

Hier staat meer informatie over het onderzoek.

Reageer op dit artikel