nieuws

Tien autoverzekeraars in de gevarenzone volgens DNB

Archief

In de branche Motorrijtuigen Aansprakelijkheid berekenen twaalf autoverzekeraars structureel een te lage premie. Slechts twee daarvan hebben hiervoor een adequate voorziening getroffen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat De Nederlandsche Bank (DNB) het afgelopen half jaar heeft gehouden naar de premiestelling en de solvabiliteit van autoverzekeraars actief in de WA-tekening. De toezichthouder zegt de betreffende verzekeraars te hebben aangesproken. “Waar nodig zal DNB niet aarzelen om in te grijpen bij een verzekeraar”, luidt de waarschuwing.
Eind vorig jaar had DNB de autoverzekeraars al gevraagd aan te geven hoe zij omgaan met niet-kostendekkende premies, die op termijn tot een ontoereikende solvabiliteitspositie kunnen leiden. Bij 28 verzekeraars, waarvan de toezichthouder destijds inschatte dat er sprake was van een niet-kostendekkende premie, is aanvullend onderzoek gedaan. Er is onder meer gevraagd of er een premietekortvoorziening is getroffen en zo ja, wat de hoogte van die voorziening is. Hierdoor heeft DNB naar eigen zeggen meer inzicht gekregen in het effect van ondertarifering op de solvabiliteitspositie van de verzekeraars.
Verslagstaten
Hoewel DNB zelf niet met namen naar buiten is gekomen, zijn de ”bruto combined ratio”s’ die uit de openbare verslagstaten van de verzekeraars kunnen worden afgeleid, een goede indicatie van de winst- of verliesgevendheid van de WA-portefeuilles. Komen deze boven de 100%, dan is er sprake van een verlieslijdende portefeuille en kunnen alleen beleggingsinkomsten en vrijvallende voorzieningen
 
nog voor een positief resultaat zorgen. Dat blijkt in 2010 het geval te zijn geweest bij precies de helft van de veertig verzekeraars die actief waren in de WA-tekening.
 
Onder de tien grootste autoverzekeraars blijkt Delta Lloyd in 2010 met een ‘bruto combined ratio’ van 133% het slechtste resultaat te hebben genoteerd in de WA-tekening. Ook Nationale-Nederlanden, Aegon, ASR en Reaal geven bij WA meer uit aan schade en bedrijfskosten dan er aan premies binnenkomt. De Achmea-labels (m.u.v. Interpolis) scoren met 86% het beste in de top-10. Interpolis komt uit op 97%.
 
De twijfelachtige eer van de hoogste en dus slechtste WA-ratio valt te beurt aan de Leeuwarder Onderlinge (467%), maar dit betreft nog een uitloopportefeuille; de maatschappij biedt sinds 2009 geen autoverzekeringen meer aan.
 
Delta Lloyd
Voor de berekening van de ‘bruto combined ratio’ heeft AM de som van de schadelast vóór herverzekering en de bedrijfskosten gedeeld door de verdiende brutopremies. Bij Delta Lloyd leverde dat bij WA een ratio op van 133% en een negatief resultaat van € 55 mln. Dat werd enigszins gecompenseerd door een positief resultaat bij Casco van ruim € 15 mln. “Wij richten ons op winstgevende omzet, waarbij het totale pakket aan schadeverzekeringen positief bij moet dragen aan het resultaat”, luidt het relativerende commentaar van Delta Lloyd. “Wij zorgen hiervoor door middel van een goed acceptatiebeleid, door productaanpassingen en premieaanpassingen. Zo zijn vorig jaar de autopremies verhoogd, vanwege de stijgende schadelast door met name de weersomstandigheden. Wij zijn een financieel gedegen en solide onderneming die continuïteit voorop stelt.” Begin dit jaar haalde Delta Lloyd overigens wel een streep door de internetlabels Izio en De Nationale.
 
ASR
Binnen de top-10 valt ook ASR in negatieve zin op, met een ratio van 113% en een negatief saldo van bijna € 32 mln bij WA. Dat beeld wordt echter nog zorgelijker door de Casco-tekening, waar ASR in 2010 een ratio scoorde van 107% en een negatief saldo van bijna € 13 mln.
 
ASR-internetlabel Ditzo kondigde onlangs aan de autopremies met ingang van 12 september te gaan verhogen. “Door het aantal toegenomen schades binnen bepaalde groepen hebben we de afgelopen jaren meer schade moeten betalen dan we aan premie hebben ontvangen”, zo luidde de motivatie. De premieverhogingen van de ASR-dochter bedragen over de gehele portefeuille gemiddeld 8%, maar kunnen individueel behoorlijk verschillen. Blijkens enkele boze reacties van Ditzo-klanten op internetfora kunnen ze soms oplopen tot 30%. Volgens een woordvoerder is bij de premieverhogingen vooral gelet op de leeftijd van het verzekerde voertuig en het claimgedrag van de klant in de afgelopen jaren. Daarnaast “is de door DNB geschetste trend voor het ASR-concern herkenbaar”, luidt het enigszins cryptische commentaar. Echter: “Verdere maatregelen zijn nodig”, volgens bestuursvoorzitter Jos Baeten bij de presentatie van de halfjaarcijfers.
 
Negatieve saldi
Ook de WA-portefeuilles van Nationale-Nederlanden, Aegon en Reaal zijn in 2010 fors verlieslatend, met negatieve saldi van respectievelijk € 20 mln, € 14 mln en € 5 mln.
 
Reaal zwijgt hierover in alle toonaarden, maar Nationale-Nederlanden zegt er als schadeverzekeraar financieel gezond voor te staan: “Onze autoverzekeringsportefeuille vormt een klein onderdeel van onze totale schadeportefeuille. Over het algemeen zijn onze tarieven toereikend, maar we voeren continu een actief beleid op schadelast en op onze totale portefeuille, en sturen daar ook actief op. Hierdoor worden onze tarieven op het risicoprofiel afgestemd, waardoor naar de toekomst toe in sommige gevallen de premie kan dalen, maar ook kan stijgen”, aldus de woordvoerder.
 
DNB
Het is echter nog maar de vraag of een dergelijke ‘vereveningsstrategie’ tussen de diverse winst- of verliesgevende portefeuilles van een maatschappij wel door DNB wordt geaccepteerd en premietekortvoorzieningen dus achterwege kunnen blijven. Volgens woordvoerder Kees Verhagen van DNB had de toezichthouder tot voor kort geen enkel inzicht in de vereveningen die verzekeraars toepasten, maar inmiddels wel. “Beleid is dat binnen één rapportagegroep zaken met elkaar mogen worden verrekend. Heb je bijvoorbeeld een verlies in de WA-tekening, dan mag je dat als verzekeraar compenseren met de winst die je maakt bij Casco, omdat ze beide vallen onder de autoverzekeringen. Dit is in principe toegestaan, maar we willen het als toezichthouder wel graag weten. Het is echter een ander verhaal als je gaat praten over verevening tussen verschillende rapportagegroepen, bijvoorbeeld tussen brandverzekeringen en zorgverzekeringen. Dan hebben de verzekeringsmaatschappijen de plicht om DNB inzicht te verschaffen en willen we ook precies weten hoe die verevening plaatsvindt.”
 
Aegon
Aegon zag de winstgevendheid van de WA-portefeuille in 2010 iets verbeteren, maar moest toch nog een ‘bruto combined ratio’ noteren van 114%. De woordvoerder bevestigt dat het bedrijf ook in het onderzoek van DNB is meegenomen maar wil verder geen informatie geven over eventuele premietekortvoorzieningen. “De autoverzekeringsmarkt is de afgelopen jaren erg veranderd. Het is een prijsvechtersmarkt geworden en dat heeft dus zijn gevolgen.” Met doelgroep- en risicodifferentiatie wil de verzekeraar de premie-inkomsten en de uitgaven in balans brengen. “Op korte termijn verwachten wij geen generieke premieverhoging. Wel passen wij regelmatig premies aan op basis van informatie over onze doelgroepen en risico-ontwikkelingen.”
 
Achmea
De grootste partij in autoverzekeringen is het Achmea-concern. Met een ‘bruto combined ratio’ van 86% voor de labels Centraal Beheer, Avéro en FBTO en 97% voor Interpolis blijft Achmea in 2010 (ruim) aan de goede kant van de streep. De woordvoerder kan dat beeld bevestigen: “De verkoop van autoverzekeringen is voor Achmea en haar merken een structureel winstgevende activiteit. De basis voor onze winstgevendheid ligt in ons verkoopconcept: we bieden verzekeringen zowel via het directe en bancaire als het intermediaire kanaal. Door onze schaalgrootte kunnen we bovendien de kosten laag houden; zowel voor de administratie als bij de schadebehandeling en -inkoop. Daarnaast is de solvabiliteit van Achmea al jaren hoog, mede als gevolg van ons conservatieve beleggingsbeleid.”
 
Achmea doet geen uitspraken over eventueel op stapel staande premieverhogingen: “Per product, dekking en/of segment volgen wij het risico en de daarmee samenhangende premie-, schade- en kostenontwikkelingen. Indien daarvoor aanleiding is, zullen de premies daarop aangepast worden. Uitgangspunt is een gezonde portefeuille waardoor wij langjarig in staat zullen zijn in de behoeften van onze klanten te voorzien en ook op lange termijn onze afspraken met klanten na te komen.”
 
Andere relatief ‘gezonde’ maatschappijen in de top-10 zijn UVM/Unigarant (86%), Univé (90%) en Allianz (95%), waarbij opvalt dat UVM relatief lage bedrijfskosten heeft (ruim een tiende (!) van de bedrijfskosten van Aegon bij min of meer hetzelfde premie-inkomen). De verzekeraar wil niet zeggen hoe dit mogelijk is.
 
Kleinere spelers
Niet in de top-10, maar wel een geruchtmakende speler bij autoverzekeringen was lange tijd Klaverblad. De directie kijkt echter met gemengde gevoelens terug op het jaar 2010, toen de autoportefeuille een verlies liet zien van € 8,5 mln. “In de markt is met autoverzekeringen op basis van premie al jarenlang niet meer te groeien en tegelijkertijd winst te maken”, luidde toen het commentaar.
 
Toch heeft Klaverblad geen premietekortvoorziening getroffen. “Dat was ook niet nodig omdat wij onze tarieven op 1 januari 2010 hebben verhoogd naar een adequaat niveau”, aldus directeur Peter Paul Barth, die het begrijpelijk zegt te vinden dat DNB zorgen blijft houden over deze branche. Klaverblad is niet van plan om de WA-tarieven voor motorrijtuigen op korte termijn opnieuw te verhogen.
 
Een relatief kleine speler als Zevenwouden, met NN een van de risicodragers achter internetlabel Onna-onna, zag in 2009 het premievolume bij autoverzekeringen bijna verdrievoudigen ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook in 2010 nam het premie-inkomen bij autoverzekeringen fors toe. Toch moest een ‘bruto combined ratio’ van 117% worden genoteerd in WA en maar liefst 142% in Casco. Van het treffen van een premietekortvoorziening is echter geen sprake zegt directeur Menze Akkerman. “Het is duidelijk dat de markt voor autoverzekeringen niet winstgevend is. Het is goed dat de markt nu een opwaartse premiebeweging maakt. DNB heeft in haar rol alle reden tot onderzoek. Het is alleen jammer dat de markt pas reageert ná zo’n onderzoek.”
 
Premiestijgingen
Volgens cijfers van het Verbond van Verzekeraars daalde de gemiddelde WA-premie tussen 2006 en 2010 met 17% van € 311 naar € 257. WA plus casco daalde met 9% van € 536 naar gemiddeld € 490. Aan deze trend is intussen een einde gekomen. Mede als gevolg van de waarschuwing die DNB eind 2010 deed uitgaan, zijn de premies voor autoverzekeringen de afgelopen maanden door diverse maatschappijen verhoogd. Acura spande hierbij de kroon met een tariefstijging van 50%, maar opvallend waren ook de premieverhogingen bij Univé, Klaverblad, Unigarant, Turien, de Goudse en Generali. Internetvergelijker Independer constateert inmiddels een marktbrede premiestijging over de laatste twaalf maanden van 11%.
 
Op korte termijn staan echter nog meer premieverhogingen op stapel. Behalve de 8%-stijging bij Ditzo in de loop van september heeft ook Ohra een premiestijging aangekondigd. Bruns ten Brink Assuradeuren zal met ingang van 1 september de premies voor nieuwe en bestaande personenautoverzekeringen met 7,5% verhogen.
 
Schadelast
Naar eigen zeggen ligt de stijgende schadelast bij Bruns ten Brink ten grondslag aan de premiestijging. Die stijgende schadelast wordt door veel verzekeraars van stal gehaald als motivatie voor de premieverhogingen die nu worden doorgevoerd. Het geeft echter te denken dat volgens cijfers van Focwa de Nederlandse automobilisten vorig jaar in totaal voor € 990 mln aan schades bij elkaar hebben ‘gebotst’, aanzienlijk minder dan de € 1.033 mln van 2009.
 
In 2011 is geen sprake geweest van extreem winterweer, waardoor het aantal autoschades in het eerste kwartaal nog eens met zo’n 10% is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze daling lijkt structureel, aldus Focwa: voor dit jaar wordt geen kentering verwacht. Daarnaast daalt volgens gegevens van het CVS het aantal autokraken met 4% per jaar en vertoont ook het aantal verkeersdoden al jaren een dalende trend. Het aantal autodiefstallen, ten slotte, dat in 2010 voor het eerst sinds jaren weer wat toenam, is in 2011 opnieuw gedaald.
 

Reageer op dit artikel