nieuws

Stijging eigen risico moet zorgpremie verlagen

Archief

VWS minister Schippers gaat er vanuit dat zorgverzekeraars volgend jaar de zorgpremie voor de basisverzekering verlagen. Deze verlaging is volgens haar mogelijk, omdat de verhoging van het eigen risico naar € 350 de verzekeraars een kostenbesparing oplevert van circa € 61 per verzekerde.

Deze verwachting uit de minister in een schriftelijk antwoord op een vraag die de SP haar in het wetgevingsoverleg over de Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten had gesteld. De SP noemde het verhogen van het eigen risico daarin een vorm van premieverhoging. Het betreft hier overigens een van de 250 vragen die uit het wetgevingsoverleg zijn voortgekomen en waarop de minister schriftelijk heeft geantwoord. Een groot deel van de vragen was afkomstig van burgers. Het verplicht eigen risico in de zorgverzekering gaat omhoog van € 220 naar € 350. De Tweede Kamer heeft voor het zomerreces ingestemd met deze verhoging, die een bezuiniging oplevert van € 800 mln. De laagste inkomens worden gecompenseerd door € 115 extra zorgtoeslag. “Deze groep hoeft dan ook niet bang te zijn dat ze door de verhoging van het eigen risico en compensatie via de zorgtoeslag moeten afzien van zorg. Om die reden verwacht ik ook geen substantiële stijging van de zorgmijders”, aldus de minister.

Kostenbewustzijn vergroten
Met het aanpassen van het eigen risico wordt volgens Schippers het kostenbewustzijn van de verzekerde vergroot, onnodig zorggebruik afgeremd en worden de collectieve lasten verlaagd. Internationaal gezien kent Nederland overigens maar relatief weinig eigen bijdragen. Als alternatief voor een verhoging van het eigen risico heeft het kabinet ook op dit vlak naar mogelijkheden gezocht. Voor deze alternatieven is echter niet gekozen. “De partijen die betrokken waren bij het begrotingsakkoord gaven de voorkeur aan een verhoging van het eigen risico. Belangrijke overweging daarbij was dat in combinatie met een verhoging van de Zorgtoeslag lagere inkomensgroepen gericht kunnen worden ontzien”, antwoordt de minister op vragen van de SP-fractie. Varianten die aan de orde zijn geweest zijn een eigen bijdrage per zorgproduct (€ 25 per DBC met een opbrengst van circa € 340 miljoen) en verschillende varianten met betrekking tot de invoering van een eigen bijdrage per geneesmiddelvoorschrift (€ 3, € 4 of € 5 met een maximum van € 100). Dit moest de schatkist een geldstroom opleveren die oploopt van € 165 mln tot € 340 mln.

Solidariteitsgedachte behouden
De minister waarschuwt wel dat er oog moet blijven voor de solidariteitsgedachte binnen het zorgsysteem. “Willen we de solidariteit op langere termijn behouden, dan moet er onder gezonde verzekerden voldoende draagvlak voor de verzekering blijven bestaan. Eveneens met het oog daarop is goed verdedigbaar dat verzekerden die zorg gebruiken en daarmee profijt hebben van de verzekering, ook een deel van de kosten zelf dragen. Dat draagt bij aan het draagvlak voor de solidariteit bij gezonde verzekerden, die weinig of geen zorg gebruiken en eigenlijk vooral premie betalen.” De SP vroeg de minister ook om uitleg over de miljoenen die jaarlijks door verzekeraars aan reclame wordt besteed.. De minister stelt daarop dat dit beleid buiten haar verantwoordelijkheid valt. Daarbij merkt zij in de kantlijn nog op dat van elke euro premie bij verzekeraars gemiddeld 95 cent naar de zorg gaat en 5 cent naar overhead.

Reageer op dit artikel