nieuws

‘Beleggingsverzekeringen zijn niet zo open als vaak wordt beweerd’

Archief

Traditionele levensverzekeringen zijn in het algemeen ondoorzichtig van (kosten)structuur, maar ook de moderne beleggingsverzekeringen blijken in de praktijk veel minder open dan vaak wordt beweerd. Het blijkt vrijwel onmogelijk beleggingsverzekeringen zelfs ook maar op prijs te vergelijken.

Dit zijn conclusies in het rapport ‘Martkverkenning beleggingsverzekeringen’ van Actuarieel Bureau Hammer in Rotterdam en Pensioenadviesbureau Valkenburg in Brummen.
Het bevat de uitkomsten van een onderzoek onder 19 levensverzekeraars waaronder 3 direct writers die beleggingsverzekeringen aanbieden.
Het is buitengewoon moeilijk gebleken om enigszins vergelijkbare offertes te verkrijgen, aldus het rapport. Dit werd door de onderzoekers al voorzien en daarom hebben zij getracht zo zorgvuldig mogelijk te formuleren voor welke gevallen een offerte werd gevraagd. Desalniettemin bleken de eindkapitalen niet vergelijkbaar omdat, om wisselende redenen, afgeweken was van het gevraagde.
Teleurgesteld
“Wat ons daarbij het meest heeft teleurgesteld is, dat hiervan meestal noch in de offerte noch in een begeleidende brief melding werd gemaakt. Er zijn vele en vaak lange telefoongesprekken nodig geweest om te achterhalen welke veronderstellingen de betrokken maatschappijen werkelijk hadden gehanteerd. Meer dan eens beweerden maatschappijen aan het begin van het gesprek dat de offerte conform het gevraagde was en aan het einde werd duidelijk dat de opgave toch niet correct was geweest. Dit scheelde gemakkelijk tien- tot twintigduizend gulden in het eindkapitaal”.
De onderzoekers zijn geneigd te concluderen dat de bewuste verzekeraars niet in staat waren of niet bereid waren een offerte te maken conform de specificatie van de enquêteurs.
“Keer op keer, enkele positieve uitzonderingen daargelaten, bleek het voor de maatschappij moeilijk te begrijpen waarom wij een offerte wilden zoals gevraagd. Bijna iedere maatschappij blijkt een eigen definitie te hebben van bruto rendement, van risicodekking etcetera”.
Als het voor verzekeraars al moeilijk is om de eindwaarde van een polis binnen een vastomlijnd kader vantevoren aan te geven, is het nog moeilijker om goede informatie te geven over de situatie bij afkoop of bij staking van premiebetaling, aldus het rapport. De onderzoekers verwijzen hierbij naar het verslag over 1993 van de ombudsman levensverzekering mr J. de Ruiter. Die stelt vast dat er in de beleggingsverzekeringen nog geen uniforme gedragslijn bestaat bij de desbetreffende verzekeraars, onder meer ten aanzien van de afkoopregeling. (zie AM 21/1994) De onderzoekers onderschrijven ook het pleidooi van de ombudsman voor meer duidelijkheid omtrent afkoopregelingen in levensverzekeringen in het algemeen.
Prognosekapitalen
Uit prognosekapitalen kan worden afgeleid dat de rendementen van beleggingsverzekeringen van de verschillende aanbieders grote verschillen vertonen, aldus het rapport. Bij dit soort verzekering wordt vaak een vergelijking gemaakt met banksparen en rechtstreeks beleggen, maar het pluspunt van de overlijdensrisicodekking wordt in de vergelijking zelden gekwantificeerd, is een bevinding.
Verzekeraars hanteren verschillende methoden bij het berekenen van het prognosekapitaal. Een goede vergelijking van prognose-kapitalen op basis van de in standaard-offertes van maatschappijen genoemde bedragen is nauwelijks mogelijk, aldus het rapport. “Niet-ter-zake-kundigen zullen dan ook appels met peren vergelijken”. Om de consument deskundig te kunnen adviseren, is het van belang dat alle verzekeraars dezelfde methoden hanteren. Zolang de prognose-uitkeringen zonder nadere bewerking door een deskundige nog absoluut onvergelijkbaar zijn, is de consument gediend met een offerte waarin expliciet staat aangegeven welke methode van berekening van het prognosekapitaal is gehanteerd.
Rendement/risico
Het blijkt dat het vergelijken van beleggingsrendementen op basis van de aangeboden informatie zeer moeilijk is, aldus het rapport. Beleggingsfondsen dienen niet alleen vergeleken te worden op basis van rendement, maar ook op basis van risico. Ook al zijn beleggingsfondsen van hetzelfde type (bijvoorbeeld obligatiefondsen), toch blijkt er een grote variatie te bestaan in het rendement/risico-profiel. Meer inzicht dient te worden gegeven in de relatie tussen rendement en risico.
Verder stellen de enquêteurs dat onafhankelijk beheer van de belegde premiegelden door externe beleggingsfondsen in plaats van door eigen fondsen van verzekeraars voorkomt dat de verzekeraar het beleggingsrendement kan afromen.
Provisie
De meeste provisieregelingen behelzen een eenmalige (‘hoge’) afsluitprovisie in combinatie met een (‘lage’) doorlopende provisie. De onderzoekers stellen: overgang van afsluitprovisie naar doorlopende provisie verbetert de kwaliteit van de beleggingsverzekering; de polishouder profiteert van een gunstiger waarde-verloop binnen de verzekering en de assurantieadviseur wordt jaarlijks beloond voor zijn advieswerk.
“Er kan geconcludeerd worden dat de resultaten van de beleggingsfondsen op de drie criteria in dit rapport (beleggingsresultaat, kosten en premie) ver uiteen lopen. Dit betekent dat het voor de consument zeer moeilijk is om tot een juiste keuze van verzekeraar te komen. Het resultaat op beleggingen kan gemakkelijk de score van de verzekeraar op kosten en op premie voor risicodekking totaal onbelangrijk maken”.
Vergelijkingsmodellen met meerdere criteria zijn een belangrijk beslissingsondersteunend hulpmiddel bij het kiezen van een maatschappij, aldus het rapport.
De markt voor beleggingsverzekeringen (‘unit linked’) in Nederland is relatief jong en groeit snel. Voor iedereen die zich beroepshalve met beleggingsverzekeringen bezighoudt, betekent dit dat men constant alert moet zijn op wijzigingen in aanbod en aanbieders, aldus het rapport. Dat was reden voor de genoemde bureaus voor het onderzoek, bedoeld voor intern gebruik. Gebleken belangstelling van buiten was aanleiding om het rapport verkrijgbaar te stellen voor derden, laten ze weten. Het bevat de 50 gestelde vragen over onder meer produktkenmerken en de antwoorden per maatschappij. Het kost f 2400 excl. BTW en kan besteld worden bij Valkenburg, tel. 05756-57.22, en bij Hammer, antwoordnummer 5509, 3000 VB Rotterdam.
De onderzoekers houden zich aanbevolen voor suggesties en opbouwende kritiek. Overwogen wordt om het rapport jaarlijks te actualiseren en aan te passen aan behoeften.

Reageer op dit artikel