nieuws

Kifid en Hoge Raad buigen zich over restschuldprobleem

Archief

Geschillencommissie: geldgever moet schuld matigen

 

Klachteninstituut Kifid heeft een geldverstrekker op de vingers getikt vanwege het berekenen van een te hoge boeterente aan een klant van wie de woning met restschuld is verkocht. De Hoge Raad zal zich binnenkort op verzoek van de Rabobank uitspreken over de mogelijkheden die een geldgever heeft om restschuld te innen.

 

Het overhouden van een schuld na (gedwongen) woningverkoop is in de huidige woningmarkt een groeiend fenomeen. ING verwacht dat eind volgend jaar 800.000 huiseigenaren een hypotheek hebben die hoger is dan de actuele woningwaarde. Het concern baseert zijn verwachting onder meer op een verwachte prijsdaling van 10% in het komende jaar.

Over de inning van die restschuld zijn recentelijk zaken voorgelegd aan Kifid en de Hoge Raad. De geschillencommissie van het klachteninstituut behandelde een zaak van een klant die in 2001 een hypotheek heeft gesloten; omdat een achterstand was ontstaan in de betaling van de maandlasten, is de woning in 2004 onderhands verkocht voor € 210.000. Dat leidde tot een restschuld van ruim € 33.500. Die schuld is niet afgelost, zodat de geldgever een boeterente heeft berekend; tot 1 juli 2010 was die opgelopen tot ruim € 22.000. Wel heeft de consument via loonbeslag maandelijks € 366 betaald. Begin dit jaar bedroeg de restschuld nog een kleine € 29.000; de klant heeft zich tot Kifid gewend met het verzoek de schuld kwijt te laten schelden.

 

Te hoog

Kifid oordeelt in zijn bindend advies dat een te hoge boeterente is berekend; de geldgever heeft een percentage van 12% gehanteerd. "Daarvan uitgaande heeft aangeslotene kennelijk geen rekening gehouden met de door consument en de ex-partner via de deurwaarders gedane betalingen. Dit betekent dat de boeterente reeds op die grond op een lager bedrag uitkomt en mitsdien ook de restschuld." Bovendien moet de geldgever al bij de gedwongen verkoop op de hoogte zijn geweest van de financiële situatie van de klant, die volledig arbeidsongeschikt was. "De commissie is van oordeel dat het aangeslotene in ieder geval vanaf 1 januari 2006 duidelijk had moeten zijn dat consument in een vrij uitzichtloze financiële positie was geraakt." De restschuld is weliswaar per 1 juli 2010 gematigd, maar dat had veel eerder moeten gebeuren, vindt de geschillencommissie, die de openstaande schuld terugbrengt van € 33.500 naar iets meer dan € 8.000.

 

Rabobank

Op verzoek van de Rabobank heeft de voorzieningenrechter in Utrecht een zogeheten prejudiciële vraag gesteld aan de Hoge Raad over de mogelijkheden die een geldverstrekker heeft om een restschuld te innen bij een hypotheekklant van wie de woning bij een executieveiling is verkocht.

De bank had een kort geding aangespannen tegen een hypotheekklant die nog een restschuld had, omdat de woning bij de executieverkoop minder had opgebracht. Via een deurwaarder wilde de Rabobank de restantvordering innen op andere goederen van de voormalige woningeigenaar. De deurwaarder weigerde dat echter omdat in de hypotheekakte alleen een recht van hypotheek is gevestigd en de akten van geldlening onderhands zijn opgemaakt.

Volgens de Rabobank kan de restschuld echter wel worden geïnd; de bank verwacht dit jaar met honderd van dergelijke gevallen te maken te krijgen.

 

Prejudicieel

De voorzieningenrechter heeft nu aan de Hoge Raad gevraagd of bepaalde hypotheekaktes van de Rabobank zonder tussenkomst van de rechter kunnen worden ingezet om restantvorderingen te innen.

Het is sinds 1 juli voor rechtbanken mogelijk om een dergelijke prejudiciële vraag te stellen aan de Hoge Raad. Voorwaarde is onder meer dat de vraag aan de orde is in een groot aantal samenhangende kwesties. De concrete vraag luidt: "Levert de grosse van de tussen partijen opgemaakte notariële hypotheekakte tevens een executoriale titel op in de zin van artikel 430 Rv, voor de na uitwinning van het hypotheekrecht overgebleven restantvorderingen uit hoofde van de overeenkomsten van geldlening die ten tijde van het verlijden van de hypotheekakte reeds bestonden?"

Reageer op dit artikel