nieuws

Zorgwekkende run op WGA-uitkering

Archief

Het Verbond van Verzekeraars luidt de noodklok om het toenemend beroep op WGA-uitkeringen te stoppen. Het aantal claims wegens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid loopt volgens berekeningen van de koepel  in zorgwekkend tempo op. Inmiddels ontvangen 110.000 werknemers een WGA-uitkering.

Van deze werknemers met een WGA-uitkering is meer dan de helft volledig arbeidsongeschikt. De uitkeringslast slaat een forse deuk in de oorlogskassen van de verzekeraars. Aan de onverwachts forse stijging van het aantal WGA-aanvragen liggen volgens het Verbond een tweetal oorzaken ten grondslag. Enerzijds zijn er meer oudere werknemers en anderzijds worden eerder afgewezen aanvragen steeds vaker alsnog toegekend. "Bovendien zijn veel meer mensen dan verwacht 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt, waarbij het UWV de arbeidsongeschiktheid als niet-duurzaam heeft beoordeeld. Daardoor valt hun uitkering onder de WGA en niet onder de IVA, de regeling voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten", aldus het Verbond van Verzekeraars.

Om het tij te keren is snel actie nodig, zegt Verbondsdirecteur Harold Herbert. "Het WGA-stelsel prikkelt alle betrokkenen tot maximale inspanningen op het gebied van preventie en re-integratie. De hybride uitvoering zorgt echter ook voor grote onderlinge afhankelijkheden tussen de betrokkenen, en dat element behoeft dringend verbetering om de negatieve trend – een steeds hogere instroom in de WGA – te keren. Daarmee is een groot maatschappelijk belang gediend.” Een structurele oplossing kan volgens het Verbond worden gevonden in een betere samenwerking en communicatie tussen verzekeraars en het UWV, scherpere afspraken met klanten over snelle re-integratie en reparatie van onevenwichtigheden in het hybride stelsel.

Herbeoordelen
Voor een succesvol preventie- en re-integratiebeleid is het volgens het Verbond allereerst van groot belang dat de betrokken dienstverleners tijdig de beschikking hebben over goede informatie. In de praktijk gaat hier nog veel mis. Herbert: "Het is belangrijk dat het UWV de resterende verdiencapaciteit juist inschat en registreert, en dit tijdig doorspeelt. Hier is nog forse winst te behalen, zodat het re-integratieproces dat al in de eerste twee ziektejaren is gestart, goed kan worden voortgezet." Het Verbond pleit ook voor een herbeoordeling van de uitkering, later in de uitkeringsperiode. Op dit moment vinden dergelijke herbeoordelingen niet plaats. Het Verbond verwacht dat een herbeoordeling van de groep WGA-gerechtigden die 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt is, laat zien dat een aanzienlijk deel van deze groep langdurig en volledig arbeidsongeschikt is. Deze mensen hebben dan recht op een IVA-uitkering (die hoger is), of zijn na verloop van tijd in meer of mindere mate hersteld. Er wordt vanuit het Verbond onderzocht of hierover afspraken  te maken zijn met het UWV.

Reageer op dit artikel