nieuws

Sector zit niet te wachten op invoering van beroepseed

Archief

Verzekeraars en intermediair zijn het zelden eens, maar wel over de mogelijke invoering van een beroepseed: die moet er niet komen. Dat bleek uit de reacties tijdens de consultatieronde over het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 en de Regeling eed of belofte financiële sector, die minister De Jager (Financiën) per 1 januari in wetgeving wil omzetten.

Het Verbond van Verzekeraars schat de totale lasten van een dergelijke maatregel initieel op _ 35 mln en doorlopend op _ 2,3 mln. Dat kan ook anders, volgens het Verbond: "In het Besluit prudentiële regels Wft kan een verplichting voor de financiële onderneming worden opgenomen om de aspecten uit de moreel ethische verklaring op adequate wijze te verankeren in de bedrijfsvoering." In de brief aan het ministerie van Financiën bepleit het Verbond ten aanzien van de vakbekwaamheid aparte modules voor uitvaartverzekeringen en zorgverzekeringen. Verder zijn de verzekeraars tegen een inhoudelijke toetsing van producten door de AFM en vinden ze het niet haalbaar om alle producten eind 2013 gereviewed te hebben, zoals het ministerie voorstelt. Ten aanzien van het provisieverbod en de transparantieverplichtingen pleit het Verbond er nogmaals voor om alle zakelijke inkomensverzekeringen (aov, betalingsbeschermers, ziekteverzuim en WIA-producten) onder het provisieverbod te brengen. Voor het inzicht geven in de distributiekosten zien de verzekeraars geen valide argumenten. Ook zou er geen wettelijke basis bestaan voor de eis dat de advieskosten en de distributiekosten rechtstreeks bij de klant in rekening moeten worden gebracht en zou dit leiden tot een aanzienlijke lastenverzwaring voor de klant. "Wanneer het 'rechtstreeks in rekening brengen' toch doorgaat, dan zien wij een probleem voor de klant die de advies- en distributiekosten gespreid wil betalen. Het gespreid betalen zou als snel als consumptief krediet kwalificeren." Ten slotte stelt het ministerie een onbeperkte eerbiedigende werking voor, wat inhoudt dat er twee beloningsregimes naast elkaar kunnen bestaan tot het einde van de looptijd van alle producten. Het Verbond pleit echter voor een tijdelijke eerbiedigende werking, mede "om bij de adviseurs een mogelijke financiële prikkel weg te halen om de klant niet te adviseren om over te stappen naar een provisieloos product, omdat hij dan de doorlopende provisie kwijtraakt." Het Verbond wil daarom dat "bij wezenlijke wijzigingen van de overeenkomst de provisie eindigt en het nieuwe regime intreedt." Adfiz Ook Adfiz heeft grote bezwaren tegen het invoeren van een beroepseed voor alle medewerkers in de financiële dienstverlening. De inhoud is zelfs "onacceptabel", zo stelt de intermediairvereniging in de consultatiereactie. "Het is onwerkbaar en overbodig dat iedere medewerker deze eed zou moeten afleggen", aldus Adfiz, die de eed wil beperken tot bestuurders en beleidsbepalers van financiële ondernemingen. De inhoud moet volgens Adfiz ook anders: "Zoals het voorstel er nu ligt, wordt het bestaande wettelijk kader nog eens uitgebreid met een open norm voor 'klantbelang centraal stellen'. Dit geeft de AFM de ongelimiteerde en ongekaderde bevoegdheid om op te treden. Dit leidt tot grote rechtsonzekerheid en is daarom onwenselijk. Wij stellen een alternatieve tekst voor die de nadruk legt op de morele basis van de wet, zonder hier inhoudelijk bovenuit te stijgen." Diploma's Adfiz ziet verder geen heil in een verplicht PE-examen om eerder behaalde diploma's geldig te houden. "Dit is niet alleen ongekend, het draagt ook niet bij aan een cultuur om kennis doorlopend actueel te houden. Adfiz verwacht dat het juist kan leiden tot uitstel van het actualiseren van kennis tot vlak voor het examen." De intermediairvereniging wil daarnaast een betere definitie van advies- en distributiekosten, "om te voorkomen dat alsnog delen van de advies- en distributiekosten van aanbieders in de productprijs terechtkomen". Daarnaast doet de organisatie twee voorstellen om gespreide betaling van advieskosten mogelijk te maken: via een serviceabonnement en via het creëren van een vrijstelling van de regels voor consumptief krediet. CFD Ook de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) ziet niets in een beroepseed en wil dat het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 wordt doorgeschoven naar het komende kabinet. Een toekomstbestendig vakbekwaamheidsbouwwerk en de toegankelijkheid tot onafhankelijk financieel advies voor alle groepen in de samenleving komen in de ogen van CFD onvoldoende uit de verf in het voorgestelde Wijzigingsbesluit. Volgens CFD moeten adviseurs die nu beschikken over Wft-diploma's deze kunnen behouden op basis van het volgen van een jaarlijks verplicht PE-traject. CFD is voorstander van een diplomaplicht die moet gelden voor elke medewerker die inhoudelijk klantcontact heeft. De geldigheid van de vergunning om het adviesbedrijf uit te oefenen dient echter niet afhankelijk te zijn van een PE-examen/toets. "Het ongeldig verklaren, dan wel het beperken van de geldigheidsduur van een wettelijk verworven diploma druist in tegen het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens", aldus CFD. Provisieschuif CFD is verder tegen een rigoureus provisieverbod en vindt dat het in eerste instantie aan de klant en de adviseur of bemiddelaar is om een beloning overeen te komen. "Om perverse prikkels en sturing vanuit verzekeraars tegen te gaan is een eenvoudige oplossing: regulering door middel van maximalisering van provisie in combinatie met een provisieschuif, welke voor alle verzekeraars gelijk is. Hiermede is objectiviteit gewaarborgd, komt de marktwerking volledig tot zijn recht en blijft onafhankelijk financieel advies voor alle lagen van de bevolking toegankelijk." Ten slotte wil CFD dat de minister afstand neemt van 'suggestieve stellingen' van de AFM, dat op grote schaal sprake zou zijn van mis-selling door financiële dienstverleners. "Wanneer veronderstelde mis-selling niet meetbaar is maar tevens leidende gedachte bij Bgfo regelgeving, dan is hiermee uitgelegd en bevestigd dat het intermediair op voorhand is veroordeeld voor een vergrijp (…). Zo criminaliseert het ontwerpbesluit het intermediair. CFD verzoekt de minister om de suggestieve en lasterlijke passages over mis-selling definitief uit het consultatiedocument te verwijderen." Auteur:LE Datum:15 – 05 – 2012 Bestandsnaam:LE_consultatierondje.doc Rubriek: Trefwoord:

Reageer op dit artikel