nieuws

‘Nederland discrimineert gepensioneerden in buitenland’

Archief

De Europese Commissie heeft Nederland verzocht een eind te maken aan de discriminatie van in andere lidstaten wonende gepensioneerden in verband met de koopkrachttegemoetkoming van oudere belastingplichtigen. Bij de verstrekking van deze tegemoetkoming zou de Nederlandse regering een discriminerende voorwaarde toepassen.

In de ‘Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen’ die op 1 juni 2011 in werking is getreden, is de tegemoetkoming, een bedrag van € 33,65 per maand, voorbehouden aan 65-plussers die kunnen aantonen dat zij voor ten minste 90% in Nederland belastingplichtig zijn. Dat betekent dat mensen die niet in Nederland wonen, niet voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen. Volgens het EU-recht mag bij het recht op een ouderdomsuitkering echter niet als voorwaarde worden gesteld dat de gepensioneerde zijn of haar woonplaats heeft in de lidstaat waar hij of zij de uitkering betrekt. De vraag is nu of het in deze kwestie gaat om een ouderdomsuitkering of, zoals Nederland betoogt, om een maatregel in de fiscale sfeer. De Commissie: “Zelfs wanneer zij in het nationale recht niet als zodanig wordt ingedeeld, gaat het hier volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU wel degelijk om een ouderdomsuitkering.”

Nederland heeft nu twee maanden de tijd om de wetgeving met het EU-recht in overeenstemming te brengen. Blijft Nederland in gebreke, dan kan de Commissie besluiten de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie. De rechtbank in Haarlem besliste in april 2012 in zes zaken al dat de koopkrachttegemoetkoming voor ouderen wel degelijk onder de Europese verordening valt. Ook de rechtbank is van mening dat het hier gaat om een ouderdomsuitkering en niet om een belastingmaatregel. “Er is geen relatie met daadwerkelijke belastingheffing en bovendien is de tegemoetkoming voor elke AOW-er gelijk”, aldus de rechtbank. Geen maatregel in de fiscale sfeer dus, maar een ouderdomsuitkering waarop het EU-recht van toepassing is.

 

Reageer op dit artikel