nieuws

Kwart miljoen boete voor Friesland Bank

Archief

AFM: schending klantbelang bij advies risicopolis

 

Friesland Bank heeft bij de verkoop van overlijdensrisicoverzekeringen gekoppeld aan hypotheken onvoldoende informatie gevraagd aan de klant. Om die reden heeft de AFM een bestuurlijke boete van € 250.000 opgelegd aan de bank, die onlangs werd overgenomen door de Rabobank.

 

De overtredingen zijn gemaakt voor 1 april, toen Friesland Bank nog zelfstandig was. Oorspronkelijk legde de AFM in juli vorig jaar een boete van een half miljoen op, maar die is verlaagd na bezwaar van de bank. "Een boete van € 500.000 doet niet recht aan de ernst en duur van de overtreding", aldus de toezichthouder.

De AFM onderzocht vijf dossiers uit de periode 1 september 2009 tot en met 1 april 2010. "Friesland Bank heeft in alle vijf onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie en de doelstellingen van consumenten." De bank is tegen het besluit in verweer gekomen bij de voorzieningenrechter, die in oktober het verzoek tot schorsing van publicatie van het besluit toewees. “De voorzieningenrechter oordeelt dat de gedragingen van Friesland Bank een beperkter karakter hebben en minder dan gemiddeld ernstig zijn dan de AFM heeft aangenomen, zodat de boete voorhands disproportioneel wordt geacht.”

Desalniettemin blijft de toezichthouder ook na behandeling van het bezwaar van oordeel dat een boete op zijn plaats is, omdat financiële situatie, doelstellingen en risicobereidheid van klanten onvoldoende in kaart is gebracht.

 

Pensioen

Zo is niet genoeg onderzocht of een klant met een eigen onderneming een toereikende pensioenvoorziening heeft. “Wanneer een bepaalde voorziening niet blijkt uit de jaarrekening, betekent dit nog niet dat er niet op andere wijze voorzieningen zijn getroffen.”

In één van de dossiers is sprake van een klant die zelf assurantieadviseur is. “De AFM is van oordeel dat deze factor relevant kan zijn bij de mate waarin informatie dient te worden ingewonnen. In dat geval dient de adviseur dan in het dossier vast te leggen op welke wijze zij rekening heeft gehouden met deze kennis en ervaring en welke informatie hierdoor niet of althans minder diepgaand is geïnventariseerd. Dit is niet gebeurd.”

 

Het verweer van Friesland Bank dat een risicopolis nu eenmaal een voorwaarde was voor het verstrekken van de hypotheek, wuift de AFM weg. “Het feit dat Friesland Bank als kredietaanbieder in haar hypotheekvoorwaarden heeft opgenomen dat, uitgaande van een dekkingswaarde van 80% bij een dekkingstekort een aanvullende verzekering moet worden afgesloten, disculpeert de bank in haar hoedanigheid als adviseur naar het oordeel van de AFM niet van haar plicht om de risicobereidheid te inventariseren teneinde te bekijken of een risicoverzekering in het concrete geval wel passend (en nodig) is.”

 

Haaks op klantbelang

De toezichthouder twijfelt aan de motieven om de verzekeringen te sluiten: “De AFM kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het merendeel van de orv’s is gesloten als extra zekerheidsstelling voor de hypotheek die de bank verstrekte en niet primair vanuit het klantbelang.” De AFM zet verder vraagtekens bij de manier waarop het adviesproces is doorlopen: “Ondanks de uitdrukkelijke wens van cliënten om een inkomensterugval niet af te dekken door middel van een verzekering wordt een orv afgesloten. Gezien de expliciete wijze waarop Friesland Bank in haar adviesproces aandacht schenkt aan de mogelijkheden op het gebied van cross selling, in combinatie met de beperkte inventarisatie van klantgerichte informatie, is de AFM van oordeel dat beide elementen bijdragen aan het oordeel van de AFM dat de bank in onvoldoende mate maatwerk heeft toegepast bij haar advisering en dat het toepassen van onvoldoende maatwerk haaks staat op het klantbelang.”

 

Hogere boete

Het boetebedrag is door toepassing van de nieuwe Boetewet, die sinds 1 augustus vorig jaar geldt, aanmerkelijk hoger. De wet is van toepassing op alle overtredingen die na 1 augustus 2009 hebben plaatsgevonden. "Onder de oude boetewetgeving zou het bedrag van deze boete € 24.000 zijn geweest. Uit de hogere boetes die de AFM oplegt op basis van de nieuwe wetgeving, kan niet worden afgeleid dat de AFM deze overtredingen ernstiger vindt dan de overtredingen die onder de oude wetgeving zijn beboet met lagere bedragen."

Reageer op dit artikel