nieuws

Deel schoonmaakkosten Chemie-Pack niet verhaalbaar

Archief

Het waterschap Brabantse Delta mag niet zonder meer alle kosten voor het schoonmaken van de vervuilde sloten na de grote brand in Moerdijk op Chemie-Pack verhalen. Dat heeft de bestuursrechter in Breda geoordeeld. Het waterschap heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat alle werkzaamheden zo spoedeisend waren dat het waterschap ze meteen mocht (laten) uitvoeren voor rekening van Chemie-Pack.

Deel schoonmaakkosten Chemie-Pack niet verhaalbaar

De kritiek van de rechtbank gaat vooral over de periode na 9 januari 2011, toen de sloten al waren afgedamd en leeggepompt en een start werd gemaakt met het afgraven van de oevers en de bodem van de sloten. Het waterschap heeft onvoldoende onderbouwd dat er toen nog steeds een acute dreiging van een milieuramp bestond, zoals direct na de brand van 5 januari.
De rechtbank vindt daarnaast dat het waterschap onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt welke maatregelen precies zijn getroffen en welke kosten precies zijn gemaakt voor welke maatregelen. In totaal wil het waterschap ruim € 11 mln verhalen op Chemie-Pack.
Chemie-Pack heeft betoogd dat niet zij, maar de brandweer moet worden beschouwd als overtreder van het verbod om gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater te brengen. De rechtbank is echter van oordeel dat de bluswerkzaamheden moeten worden geacht te zijn verricht in opdracht – en ten behoeve – van Chemie-Pack. Gelet op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van februari dit jaar is volgens de rechter niet staande te houden dat Chemie-Pack geen enkele blaam treft bij het ontstaan van de brand. De rechtbank laat daarom verder in het midden of er bij de bluswerkzaamheden door de brandweer fouten zijn gemaakt.

Reageer op dit artikel