nieuws

Bestrijding van verzekeringsfraude kan beter

Archief

De convenantpartners binnen het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude merken op dat nog niet altijd de juiste route wordt gevolgd voor fraudemeldingen. Die route, vastgelegd in een procesmodel, maakt een krachtige landelijke aanpak van verzekeringsfraude door zowel verzekeringsbranche als overheid mogelijk.

Sinds 2011 werken het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, politie en Openbaar Ministerie binnen het Convenant samen aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking bij de bestrijding van verzekeringsfraude. Door alle fraudemeldingen van de verzekeraars centraal te registreren en te analyseren, ontstaat meer zicht op aard en omvang van deze vorm van criminaliteit. Schade- en levensverzekeraars melden (vermoedens van) fraude bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond. Zorgverzekeraars doen dit, voor fraude door verzekerden, interne medewerkers bij zorgverzekeraars en derden (zoals intermediairs en leveranciers), bij het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg van ZN. Deze meldingen worden doorgegeven aan het speciale Fraudemeldpunt (FMP) voor verzekeraars van het OM in het Arrondissementsparket Zwolle. De Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland (BR NON) draagt namens de politie bij aan de opsporing van verzekeringsfraude. De partijen vervullen elk hun eigen rol en hebben hun eigen verantwoordelijkheden, maar werken intensief met elkaar samen.

Reageer op dit artikel