nieuws

Schending verzekeringsplicht werkgever gedekt onder avb

Archief

Hoge Raad vat

 

dekking ruim op

 

Op een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb) bestaat in beginsel ook dekking voor schade als de verzekerde werkgever heeft verzuimd een toereikende polis te sluiten voor zijn werknemers die zich in verband met hun werk in het verkeer begeven.

 

Dat heeft de Hoge Raad onlangs geoordeeld in een zaak tussen Onderlinge ‘s-Gravenhage en Nationale-Nederlanden. Een werknemer van de onderlinge heeft bij een auto-ongeluk na afloop van werkzaamheden voor zijn bedrijf een dwarslaesie opgelopen. Hij had geen schadeverzekering voor inzittenden gesloten en kon evenmin andere weggebruikers aansprakelijk stellen voor het ongeval.

 

De werknemer heeft zijn werkgever aansprakelijk gesteld voor de door het ongeval geleden schade, omdat de onderlinge geen ongevallenverzekering voor zijn werknemers had gesloten. De kantonrechter en later het gerechtshof hebben de onderlinge aansprakelijk geacht, omdat niet was voldaan aan het principe van ‘goed werkgeverschap’.

 

Geen personenschade

Nationale_Nederlanden weigerde hiervoor onder de avb-polis van de onderlinge dekking te bieden, omdat de aansprakelijkheid van de onderlinge geen personen- of zaakschade betrof, maar het missen van een verzekeringsuitkering door de werknemer, wat zou moeten worden aangemerkt als niet-gedekte zuivere vermogensschade.

 

De Hoge Raad vindt echter dat de dekking van een avb-polis ruim moet worden uitgelegd: "De functie die een avb-polis in het maatschappelijk verkeer vervult en de daarop gebaseerde verwachtingen van verzekerden, rechtvaardigt een ruime dekkingsomvang, ook als de gedekte schade elders in de polisvoorwaarden is omschreven als ‘schade aan personen en schade aan zaken’."

 

Dit is mede het geval, zo oordeelt de raad, omdat een avb-polis de werkgever dekking dient te verlenen voor de gevolgen van zijn aansprakelijkheid voor ongevallen van werknemers. "Weliswaar gaat het in geval van aansprakelijkheid op de voet van artikel 7:611 (van het Burgerlijk Wetboek, red.) om vermogensschade die strikt genomen geen letselschade is, maar de rechtsgrond van deze aansprakelijkheid is dezelfde welke ten grondslag ligt aan de – onder omstandigheden – op artikel 7:658 te baseren aansprakelijkheid van de werkgever tegenover zijn werknemer voor dezelfde gevaren. Voorts betreft de aansprakelijkheid van de werkgever ongevalsschade die de werknemer vergoed zou hebben gekregen indien de werkgever wel zou hebben voldaan aan zijn hier bedoelde verzekeringsplicht."

 

Akzo Nobel

De Hoge Raad verwijst naar een arrest uit 2008, waarbij Akzo Nobel is veroordeeld tot vergoeding van de niet-gedekte schade van een werknemer die onder werktijd een een auto-ongeluk kreeg. "In dat arrest is aanvaard dat de werkgever uit hoofde van zijn verplichting zich als een goed werkgever te gedragen, gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval." Is zo’n verzekering niet gesloten, dan is de werkgever voor het missen van een uitkering jegens de werknemer aansprakelijk. "Weliswaar is de hier bedoelde schade vermogensschade, maar deze enkele omstandigheid brengt niet mee dat de vorenbedoelde aansprakelijkheid van de werkgever tegenover de werknemer buiten de door de onderhavige verzekering geboden dekking valt." De Hoge Raad wijst op de ruime formulering van het artikel dat de dekking omschrijft. Dat spreekt van "schade verband houdende met het verrichten van activiteiten voor verzekerden".

 

Redelijke uitleg

De Hoge Raad vindt dat een redelijke uitleg van een avb-polis die ook de aansprakelijkheid van een werkgever tegenover zijn ondergeschikten dekt voor letselschade van werknemers die in dienst van de verzekerde deelnemen aan het wegverkeer, in beginsel meebrengt dat de polis tevens dekking biedt tegen aansprakelijkheid van de werkgever als deze heeft verzuimd tegen dat risico een behoorlijke verzekering te sluiten voor die werknemers.

 

Reageer op dit artikel