nieuws

‘Ouders aansprakelijk voor kinderen tot 18 jaar’

Archief

Interne plicht

"Het gaat het om hetzelfde wetsvoorstel van een aantal jaar geleden", erkent Çörüz. Aan dat uit 2006 stammende concept is een wijziging toegevoegd. Die maakt dat uiteindelijk het kind de schade zal moeten betalen, via een "interne bijdrageplicht".
 
"Of en op welke wijze de ouders deze vordering innen, is aan de ouders." Als voorbeelden worden opgesomd: terugbetalen indien de minderjarige over voldoende inkomen en vermogen beschikt, verrekenen met zakgeld, bij erfenis 'afrekenen' of toch kwijtschelden. "Het grote voordeel is dat de minderjarige uiteindelijk de financiële gevolgen van zijn gedraging dient te dragen. Dit is voor de minderjarige een belangrijke prikkel om zich normconform te gedragen en draagt bij aan de voor de groei naar volwassenheid noodzakelijke ontwikkeling van zijn of haar normbesef."
 
Effect
Bij de laatste aanpassing van het Burgerlijk Wetboek is bekeken of de leeftijd voor (risico)aansprakelijkheid niet op 12 jaar moest worden gelegd. Jurisprudentie over concrete verzekeringsclaims wees toen uit dat ouders voor kinderen tot 14 jaar volledig verantwoordelijk werden geacht. Bij 14- en 15-jarigen kunnen ouders soms met succes aantonen dat de door hun kind veroorzaakte schade buiten hun invloedsfeer ligt. Vanaf 16 jaar wordt het kind volledig zelf verantwoordelijk geacht. Die rechtspraktijk is vervolgens in de wet verankerd.
 
De leeftijd van risicoaansprakelijkheid ophogen naar 18 jaar, zal ertoe leiden dat ouders meer beroep gaan doen op hun aansprakelijkheidsverzekeraar. Dat kan tot een hogere schadelast en dus verhoging van de avp-premies leiden. Maar het is nog onduidelijk of de verzekeraars zulke claims gaan honoreren; de polisvoorwaarden zullen daarin bepalend zijn. "De bedoeling van dit wetsvoorstel is om de verantwoordelijkheid daar neer te leggen waar hij hoort: bij ouders en/of de kinderen. Dat spreekt mij wel aan", zegt Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars. "Bij opzet zouden zij zelf voor de schade moeten opdraaien."
 
Weurding sluit niet uit dat het wetsvoorstel ertoe leidt dat bij brandstichting of vandalisme de schade vaker op ouders en of kinderen verhaald kan worden. "Dat zal de praktijk moeten gaan uitwijzen."

Reageer op dit artikel