nieuws

Voorziening WGA-claims duwt inkomentak Achmea in het rood

Archief

Extra tegenvaller

 

naast afschrijving

 

levenportefeuille

 

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Achmea heeft vorig jaar alleen groei geboekt in zorgverzekeringen. Het concern lijdt ruim _ 200 mln verlies. Naast de eerder gemelde afschrijving op de levenportefeuille van Interpolis zorgden hoge claims op WGA-verzekeringen voor een extra miljoenenvoorziening.

 

In ons land is de omzet uit schadeverzekeringen voor het tweede opeenvolgende jaar met 2% gedaald: tot _ 2.529 (2.572) mln. Dat komt vooral doordat Achmea minder auto- en inboedelverzekeringen heeft verkocht. "Nieuwe partijen die alleen via internet actief zijn, zetten de prijs steeds verder onder druk", zo meldt het bedrijf net als vorig jaar. Met InShared heeft het concern zelf een van die partijen in huis; daar wordt een groei gemeld.

 

Door de economische crisis en het lage vertrouwen in verzekeraars sluiten daarnaast minder mensen een inkomensverzekering, aldus Achmea. Wel steeg de brutowinst in Schade naar _ 502 (409) mln.

 

In inkomensverzekeringen is de premieomzet gezakt naar _ 665 (688) mln. "De daling viel vooral toe te schrijven aan een lager ziekteverzuim en aov, waarbij de

 

concurrentie tegen het einde van het jaar met instroomkortingen kwam." Het resultaat is lager uitgekomen op _ -126 (-15) mln door voorzieningen van _ 171 mln op het WGA-product voor gestegen claims in de periode van 2008 tot 2011.

 

Zorg

Het zorgbedrijf boekte vorig jaar _ 10.715 (10.669) mln aan basispremies. Aanvullende zorgpremies brachten _ 1.322 (1.273) mln op. Goede resultaten zorgden voor een winststijging in de basisverzekeringen, maar het resultaat uit aanvullende polissen daalde onder meer door ruimere polisvoorwaarden naar _ 75 (236) mln.

 

"De grens van solidariteit is in zicht", meent Achmea over de zorgmarkt. "Een te hoge kostenstijging leidt tot onverantwoorde premiestijging." Daarmee wordt gedoeld op het hoofdlijnenakkoord dat overheid en zorgmarkt hebben gesloten over de ziekenhuiszorg en dat voorziet in een maximale kostenstijging van 2,5%. "Niet alle ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra zetten in op uitvoering van het hoofdlijnenakkoord."

 

Leven

In Leven is de omzet zowel in het individuele als het collectieve bedrijf gedaald. De premie uit pensioenpolissen daalde door een lagere koopsomproductie tot _ 825 (853) mln. De lage rentestand en de lagere waarde van vastgoed leiden bovendien tot een aanvullende voorziening van _ 143 mln.

 

Het individuele levenbedrijf kromp tot _ 1.766 (1.855) mln. "De lagere premie-inkomsten uit beleggingsverzekeringen zijn hiervan de belangrijkste oorzaak." De gestandaardiseerde productie is concernbreed zowel in het pensioen- als in het individuele bedrijf gedaald tot respectievelijk _ 53 (60) mln en _ 48 (62) mln.

 

Kosten

De winst van het concern kelderde door de eerder bekendgemaakte afschrijving op de goodwill van het levenbedrijf van Interpolis tot _ -208 (+1.220) mln.

 

De in 2009 gestelde doelen voor het reduceren van kosten zijn in 2011 behaald. De brutobedrijfskosten zijn met meer dan _ 300 mln teruggebracht tot _ 2.742 (3.065) mln en het aantal fte’s in ons land is gedaald tot 16.812 (19.514).

 

De reguliere activiteiten leverden een brutowinst op van _ 51 (504) mln. De daling komt door de getroffen voorzieningen voor inkomensverzekeringen, een extra voorziening van _ 143 voor garanties op gesepareerde beleggingsdepots en ruim _ 170 mln aan afwaarderingen op vastgoed en belangen in de Portugese bank BCP en F&C Asset Management.

 

Daarbovenop komen nog _ 114 mln aan waardeverminderingen op Griekse staatsobligaties en de eerder gemelde afschrijving van de goodwill op de Interpolis-levenportefeuille.

 

Reageer op dit artikel