nieuws

Generali komt niet uit onder publicatie boete

Archief

De rechter heeft besloten dat een boetebesluit naar aanleiding van een AFM-onderzoek over Generali toch openbaar moet worden gemaakt. Het gaat om een boete van twee ton. Generali kreeg de boete omdat ze in 2009 en 2010 onvoldoende informatie heeft verstrekt aan deelnemers bij beëindiging van deelname aan een pensioencontract. Deze deelnemers kregen een mutatieoverzicht waarin een aantal onderwerpen ontbrak: het vervallen van de dekking van het nabestaandenpensioen op risicobasis; de toeslagverlening en informatie over waardeoverdracht en de consequenties van arbeidsongeschiktheid. Dat is een overtreding van artikel 39 van de Pensioenwet. Generali verweert zich door te stellen dat voor de verzekeraar onvoldoende duidelijk was dat al deze informatie in één document op één moment moest worden verstrekt. Zo is informatie over de waardeoverdracht wel verstrekt, maar niet expliciet bij beëindiging. De AFM kan dit "niet volgen", juist aan het einde van deelname is deze info van belang, zoals ook de Pensioenwet voorschrijft. Ook moeten deelnemers gewezen worden op het feit dat het partnerpensioen op risicobasis vervalt door beëindiging van de deelname, zodat ze andere voorzieningen kunnen treffen. Generali heeft daarop vastgesteld dat er geen overlijdensgeval is geweest bij de onderzochte dossiers en dat er op dit punt dus geen schade is geleden. Dat neemt volgens de AFM niet weg dat de informatie niet is verstrekt. Eind 2011 heeft Generali de omissie gerepareerd en alle deelnemers alsnog geïnformeerd. Dat kan de AFM waarderen, "maar het doet niets af aan de overtreding van de Pensioenwet". Passend Generali vindt de boetemaatregel niet passend. Er is geen sprake geweest van een bewuste handelswijze, het handelen heeft Generali geen voordeel opgeleverd en er is geen marktverstoring geweest, zo redeneert de verzekeraar. De basisboete van 500.000 euro is daarom niet passend. De AFM vindt deze argumenten geen reden om het bedrag aan te passen. Wel houdt ze rekening met de draagkracht. "Gelet op het balanstotaal van Generali", wordt de boete verlaagd naar 200.000 euro. Generali probeert vervolgens onder de publicatie van de boete uit te komen, door een gang naar de rechter. De verzekeraar vreest reputatieschade. Bovendien zijn de betreffende deelnemers inmiddels geïnformeerd, aldus Generali en hebben zij geen schade ondervonden van de hiaten in het mutatieoverzicht. "Nu alle deelnemers al waren geïnformeerd kan publicatie zelfs tot verwarring leiden over de vraag of een en ander nu wel of niet goed was." De rechter heeft anders geoordeeld en vindt met de AFM dat publicatie een algemeen belang dient.

 

Reageer op dit artikel