nieuws

Provisieverbod gaat in 2013 ook gelden voor uitvaartpolis

Archief

De Jager baseert

 

besluit mede op

 

conclusies AFM

 

Minister De Jager van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat het provisieverbod dat in 2013 van kracht wordt voor complexe producten, ook gaat gelden voor uitvaartverzekeringen. Verzekeraars zijn ontstemd over de AFM-rapportage die ten grondslag ligt aan De Jagers voornemen.

 

In juni zette de vaste Kamercommissie voor Financiën vraagtekens bij zijn plan om voor uitvaartverzekeringen ook een provisieverbod in te voeren, waarop de minister zich bereid toonde dit te heroverwegen.

 

"Uitvaartverzekeringen vallen wel binnen de voorgestelde reikwijdte van het provisieverbod omdat ze – op verzoek van de Kamer in 2009 – onder de reikwijdte van de provisieregels voor complexe producten zijn gebracht vanwege geconstateerde hoge provisies en agressieve verkoopmethoden", zo legt de minister in een brief aan de Kamer uit.

 

De Jager baseert zich bij zijn heroverweging onder meer op een recente brief van de AFM waarin de toezichthouder vooruitloopt op de definitieve uitkomsten van een onderzoek naar uitvaartverzekeringen. "In die brief constateert zij dat het advies niet gericht is op (passendheid van) het financiële product, maar veeleer primair gericht is op het in kaart brengen van de uitvaartwensen van de klant. Er wordt op die manier op de emotie bij de consument gewerkt waardoor de bereidheid het financiële product af te nemen, toeneemt. Dit heeft in het verleden geleid tot excessen en de AFM wil die voor de toekomst zoveel mogelijk uitsluiten. Daarom pleit zij, net als het Verbond van Verzekeraars, AdFiz en de Consumentenbond voor het provisieverbod bij uitvaartverzekeringen", stelt de minister.

 

Als de conclusies in het definitieve AFM-rapport dat in oktober verschijnt, in lijn zijn met de voorlopige bevindingen, ziet De Jager "in het belang van de klant, geen aanleiding uitvaartverzekeringen uit te zonderen van het provisieverbod".

 

Perverse prikkel

Die voorlopige bevindingen van de AFM liegen er overigens niet om en voorspellen weinig goeds over de definitieve rapportage, die circa 80% van de markt voor uitvaartverzekeringen bestrijkt. In hoofdlijnen komt het erop neer dat tegenover de provisie ("bedragen van rond de _ 500 of meer zijn hierbij gebruikelijk") geen werkzaamheden staan die deze provisie rechtvaardigen: "Het advies ziet vooral op een inventarisatie van de uitvaartwensen van de consument en in beperkte mate op de verzekering ten behoeve van deze uitvaart. Voor advies over de

 

uitvaart wordt een uur uitgetrokken, terwijl het advies over de verzekering hooguit 15 minuten nodig heeft. De uitvaart zelf is geen financieel product en advies daarover is dan ook geen financiële dienst." Verder verstrekken uitvaartverzekeraars informatie op een incorrecte, onduidelijke en mogelijk misleidende wijze en monitoren ze de kwaliteit van het distributiekanaal onvoldoende, volgens de AFM. Ten slotte maken "enkele aanbieders bij de eigen verkooporganisatie gebruik van variabele beloningen die afhankelijk zijn van verkoop en het vaste salaris vele malen (soms wel vier keer) overtreffen. Er gaat hiermee een perverse prikkel uit van het beloningsbeleid bij de eigen verkooporganisatie."

 

Op basis van de eerste bevindingen van het onderzoek heeft de AFM nog geen aanwijzingen dat er maatregelen zijn getroffen die de prikkels die uitgaan van dit beloningsbeleid beheersen. De toezichthouder merkt daarbij op dat het hier niet gaat om incidenten, "maar dat de genoemde constateringen bij het merendeel van de onderzochte verzekeraars zijn aangetroffen."

 

Dialoog

Zoals viel te verwachten is het Verbond van Verzekeraars niet blij met de voorlopige conclusies van de AFM over de markt voor uitvaartverzekeringen. "Voorbarig", luidt het wat zuinigjes vanuit Den Haag.

 

"Omdat een onderbouwing ontbreekt, kunnen bovendien de gepresenteerde conclusies niet op hun geldigheid worden getoetst."

 

Volgens het Verbond heeft de uitvaartbranche de wil om in samenspraak met toezichthouders en consumentenorganisaties verdere verbeteringen door te voeren. "Voor de klant is er naar onze vaste overtuiging het meest te winnen als toezichthouder en sector een constructieve dialoog kunnen voeren op basis van feiten."

 

Kern

De koepelorganisatie wijst verder naar de strengere regels met betrekking tot transparantie en passende provisie die vorig jaar zijn ingevoerd. "Het in kaart brengen van uitvaartwensen en het overnemen van de zorgen en wensen met betrekking tot de uitvaart behoort, anders dan de AFM veronderstelt, nu juist tot de kern van de dienstverlening. Dat wordt ook door klanten in de praktijk zeer gewaardeerd. Bijzonder is verder dat uitvaartverzekeraars verweten wordt te werken met standaard-producten, terwijl daarmee juist solidariteit wordt georganiseerd."

 

Het Verbond vindt wel dat door het voorgestelde verbod op provisie "de door de AFM veronderstelde kwetsbaarheden bij de distributie van verzekeringen worden weggenomen" en wil met de toezichthouder in gesprek om het klantbelang zeker te stellen bij de uitwerking van het voorstel.

 

Onfatsoenlijk

Uitvaartreus Dela reageerde in veel fellere bewoordingen op de voorlopige bevindingen van de toezichthouder: "De AFM handelt onverantwoordelijk en onfatsoenlijk met het opstellen van een rapport over uitvaartverzekeringen, dat minister De Jager sterkt in zijn standpunt dat provisie voor uitvaartverzekeringen moet worden verboden." Dela vindt dat de minister is misleid: "De voorlopige conclusies zijn onvolledig, weinig valide en in het geheel niet generaliseerbaar voor de uitvaartverzekeringsmarkt op dit moment."

 

"Het rapport is in grote mate gebaseerd op persoonlijke en morele waardeoordelen over de uitvaartverzekering als zodanig. Het dédain van de onderzoekers jegens de uitvaartverzekering en de consumenten die hiervoor hebben gekozen, ervaren wij als stuitend."

 

Volgens Dela zijn actuele gegevens buiten beschouwing gelaten en wordt door de AFM een situatie uit 2008 en 2009 beschreven, van voor het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen.

 

Dédain

Dela zegt de toezichthouder zelf herhaaldelijk vergeefs te hebben gewezen op kwalijke praktijken. Ook hebben uitvaartverzekeraars zelf, door onder meer het weren van ‘cadeau-aanbieders’, de rust in de markt teruggebracht. "Het totaal aantal verkochte uitvaartverzekeringen in de markt is in 2010 met 29% gedaald en in 2011 met 15% verder gedaald. Ook deze gegevens zijn niet terug te vinden in de voorlopige conclusies. Wij kunnen ons daardoor niet aan de indruk onttrekken dat de AFM door haar onderzoeksopzet naar de door haar gewenste conclusies heeft toegewerkt."

 

Dela vindt een provisieverbod niet noodzakelijk, maar zal zich er niet tegen verzetten. "Maar we verwachten wel dat de discussie plaatsvindt op grond van goede argumenten en niet op basis van de vooringenomenheid en het dédain dat de AFM nu tentoonspreidt."

 

Reageer op dit artikel