nieuws

Offerte leidend bij dubbelzinnige informatie kosten beleggingspolis

Archief

Verzekeraar moet

 

kosteninhouding

 

ongedaan maken

 

Als een verzekerde bij het aangaan van een beleggingsverzekering tegenstrijdige informatie heeft ontvangen over de kosten, mag hij uitgaan van de gegevens die op polisblad en offerte staan vermeld. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid.

 

De commissie behandelde een klacht van een consument die in 1996 een beleggingspolis heeft gesloten. Volgens de informatie die op de offerte en het polisblad staat vermeld, zou van de jaarpremie van _ 2.268,90 gedurende de eerste vier jaar 79% in de polis worden geïnvesteerd. "Alle daarop volgende jaren wordt deze premie voor de volle 100% in units geïnvesteerd", zo meldt de productbrochure; ook op het polisblad staat deze verdeling aangegeven. Een brief van de adviserend tussenpersoon bevat dezelfde informatie.

 

De klager ziet in 2008 dat over het voorgaande jaar _ 16,61 aan overlijdensrisicopremie en _ 113,44 voor aan- en verkoopkosten is onttrokken aan de waarde van de polis. Die kosten vordert hij met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2000 terug van de verzekeraar. Die beroept zich op de tekst in de productbrochure en de polisvoorwaarden en geeft tevens aan dat .

 

De geschillencommissie oordeelt echter dat de consument niet duidelijk is geïnformeerd. De voorwaarden en de productbrochure noemen de kosten wel, "zij het dat deze informatie naar het oordeel van de commissie niet consistent is en bovendien veel duidelijker had gekund".

 

De commissie noemt het voor de verzekeringnemer essentieel welk deel van de premie aangewend wordt voor vermogensopbouw en welke bedragen op het kapitaal of rendement in mindering worden gebracht. "De consument moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat indien op het polisblad is vermeld welk deel van de ingelegde premie effectief voor de beleggingen zal worden aangewend, deze vermelding correct en volledig is." Is dat niet het geval, dan moet de verdere documentatie duidelijk maken welk bedrag effectief zal worden geïnvesteerd.

 

De voorwaarden en de brochure maken volgens de commissie "onvoldoende duidelijk dat er vanaf het vijfde verzekeringsjaar nog inhoudingen op de inleg in de verzekering en het opgebouwde kapitaal zullen plaatsvinden ter dekking van risicopremie en kosten". "Indien aangeslotene nog andere kosten dan wel premie voor dekking van het overlijdensrisico in rekening wilde brengen, had dat consument bij het aangaan van de verzekering onmiskenbaar duidelijk moeten worden gemaakt."

 

Tussenpersoon

Dat de tussenpersoon onjuiste informatie over de kosten heeft verstrekt, valt hem volgens de geschillencommissie niet aan te rekenen. "Voor die informatie [¼] is de aangeslotenen verantwoordelijk. Op hem rustte immers de verplichting erop toe te zien dat consument voldoende kon worden voorgelicht over de aan de verzekering verbonden kosten door daartoe aan de tussenpersoon de juiste en duidelijke informatie te verstrekken."

 

De verzekeraar moet de inhouding van kosten na het vierde jaar en inhouding van kosten boven de 21% in de eerste vier jaar ongedaan maken, zo oordeelt de commissie. Tevens moet de klant een vergoeding ontvangen voor de geleden schade.

 

Reageer op dit artikel