nieuws

Hoge Raad geeft nadere uitleg over zorgplicht assurantietussenpersoon

Archief

Aon hoeft schade

 

juwelier niet te

 

vergoeden

 

De Hoge Raad der Nederlanden heeft een claim van een juwelierszaak tegen assurantietussenpersoon Aon Nederland afgewezen. De juwelier was na een overval geconfronteerd met niet gedekte schade. In de motivering geeft de Hoge Raad nadere uitleg over de reikwijdte van de zorgplicht van een assurantietussenpersoon.

 

De kwestie gaat terug tot 2003, toen de risicodragers van de Juweliers Totaal Polis van Aon de voorwaarden aanscherpten. Het ging om een pool van verzekeraars, met Nassau voor 30% als leidende maatschappij. Onderdeel van de aanscherping was de invoering van een ‘exclusieve merken-clausule’, die maakte dat onder meer horloges van het merk IWC niet meer in de etalage van een juwelier mochten liggen. De clausule werd op 1 mei van kracht.

 

Op 17 juli 2003 werd de juwelierszaak overvallen, waarbij onder meer voor _ 57.000 aan IWC-horloges uit een stuk geslagen etalage werden gestolen. Die schade weigerde Nassau vervolgens te vergoeden.

 

Zorgplicht

De rechtbank Rotterdam achtte dat eind 2005 terecht en in 2009 bekrachtigde het Gerechtshof in Den Haag dit vonnis. De juwelier liet daarna zijn grieven tegen Nassau vallen en daagde alleen Aon voor de Hoge Raad, die de makelaar vorige week heeft vrijgepleit.

 

In de motivatie geeft het hoogste rechtscollege nadere uitleg over de reikwijdte van de zorgplicht. De Hoge Raad zegt onder meer het volgende: "De rechtsbetrekking tussen eiser en Aon berust op een overeenkomst van opdracht. Een zelfstandige assurantietussenpersoon dient tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. De reikwijdte van deze zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, met name van de aard en inhoud van de opdracht en de belangen van de cliënt voor zover kenbaar voor de tussenpersoon."

 

Actieve houding

De Hoge Raad vervolgt: "In het algemeen mag van een assurantietussenpersoon een actieve benadering van de opdrachtgever worden verwacht: hij behoort te waken voor de belangen van de verzekeringnemer bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Tot deze taak behoort, in beginsel, dat de assurantietussenpersoon de verzekeringnemer tijdig opmerkzaam maakt op gevolgen die bekend geworden feiten kunnen hebben voor de dekking. Zo is in de rechtspraak aansprakelijkheid van een assurantietussenpersoon aangenomen, wanneer deze zijn opdrachtgever, de verzekeringnemer, niet erop had gewezen dat de dekking van de nieuwe verzekering beperkter was dan die van de oude verzekering en dan door de verzekeringnemer was aangevraagd."

 

Niet mis te verstaan

De advocaat van juwelier voegt daaraan nog toe dat een bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon:

 

(i) ervoor behoort te zorgen dat hij zodanige informatie over de verzekerde heeft dat hij deze adequaat kan informeren over de voor hem relevante gevolgen (het know-your-customer-beginsel);

 

(ii) de verzekerde specifiek behoort te wijzen op en te waarschuwen voor de nieuwe clausule en de sanctie op niet-naleving ervan (de waarschuwingsplicht);

 

(iii) zich onthoudt van uitlatingen die afbreuk doen aan inhoud en strekking van de nieuwe clausule en de sanctie op niet-naleving daarvan (de plicht om geen valse verwachtingen te wekken).

 

Het Hof en de Hoge Raad zijn van mening dat Aon in deze zorgplicht niet tekort is geschoten voldaan. Zo hoefde Aon de juwelier niet telefonisch nog eens expliciet te waarschuwen voor de dekkingsbeperkingen, nadat eerder een "duidelijk en niet mis te verstane" brief met bijlage alsmede de polis met begeleidende brief was gestuurd.

 

Reageer op dit artikel