nieuws

Minister: ‘Verkeerde prikkels spelen ook bij schadepolissen’

Archief

Provisieverbod voor flexibele lijst producten

 

Minister van Financiën Jan Kees de Jager streeft naar een makkelijk aan te passen lijst met producten waarvoor het provisieverbod gaat gelden. Schadeverzekeringen staan daar nu nog niet op.

 

"Maar dat is geen wet van Meden en Perzen", aldus de bewindsman tijdens het debat (eind november) in de Tweede Kamer over de evaluatie van de provisieregelgeving. "Verkeerde prikkels spelen ook bij schadeverzekeringen", zo zei De Jager. "Maar gelet op het feit dat die markt vrij transparant is en er zich nu geen grote problemen voordoen, is een provisieverbod hier niet nodig. We brengen nu al enorme hervormingen aan in de sector; het is niet nodig alles te doen."

 

Betalingsbeschermingsverzekeringen en inkomensverzekeringen, waaronder aov’s, staan wat De Jager betreft wel op de lijst. "Daar hebben zich excessen voorgedaan."

 

Lijst Adfiz

Met het oog op dit voornemen heeft brancheorganisatie Adfiz een lijst opgesteld met producten waarvoor een provisieverbod moet gelden. "Wij beschikken al over zo’n productenlijst en stellen deze graag aan het ministerie ter beschikking."

 

Op de lijst staan: hypotheken, pensioenen, levensverzekeringen, uitvaartpolissen, aov’s en bancaire producten. De lijst telt voornamelijk individuele producten, maar Adfiz heeft daaraan ook collectieve pensioenvoorzieningen toegevoegd "vanwege het vermogensopbouwende karakter".

 

Voor consumptief krediet zou De Jager een uitzondering moeten maken, vindt Adfiz. "Voor kredieten geldt nu een wettelijke beperking van de beloningsvorm tot doorlopende provisie. Adfiz onderkent dat sinds de invoering van deze beloningsbeperking er geen sprake is van ongewenste (excessieve) beloningen voor de bemiddeling in consumptief krediet. De vraag rijst of bij een provisieverbod hier niet alsnog ongewenste situaties optreden." De koepel wil dat De Jager voor deze producten de mogelijkheid van behoud van provisie onderzoekt, net als voor eenvoudige betaal- en spaarrekeningen.

 

Twijfels

Hoewel de uitkomst van het Tweede Kamerdebat grotendeels in lijn is met de eigen beloningsvisie, heeft intermediairorganisatie Adfiz twijfels bij de tempoversnelling die de Kamer bepleit. Adfiz is het met de Kamer eens dat provisie moet zijn toegestaan voor schade- en zorgverzekeringen, maar nadrukkelijk niet met de wens dat de regelgeving zo flexibel moet zijn, dat er bij misstanden eenvoudig een provisieverbod is in te stellen.

 

Ook is Adfiz verbaasd dat er in het debat niet gesproken is over deskundigheids- en vakbekwaamheidseisen. Eisen die volgens de organisatie van belang zijn voor de noodzakelijke cultuurverandering rond het provisieverbod. "Zelf leggen wij op dit moment de laatste hand aan een document met onze opvattingen over een herziening van het deskundigheids- en vakbekwaamheidsbouwwerk", aldus Adfiz.

 

Beschermde titel

Met het oog op de oneerlijke concurrentie tussen directe aanbieders (banken en direct writers) en het intermediair, denkt minister De Jager van Financiën aan de instelling van een beschermde titel voor onafhankelijk adviseurs. "Zo’n adviseur levert nettoproducten en hanteert daar bovenop zijn eigen beloning." Adviseurs van verzekeraars en banken moeten meer als verkopers worden gezien, zo vindt De Jager.

 

Zijn voorstellen om provisie te verbieden voor complexe producten en bij eenvoudige schadeverzekeringen als beloningsvorm te handhaven, ondervond brede steun onder de financiële woordvoerders in de Tweede Kamer. Zij dringen aan op spoed; De Jager denkt een jaar nodig te hebben voor het van kracht worden van de regelgeving. Content waren de politici eveneens met de toezegging van de minister om bij schadepolissen serieus een verbod op bonusprovisies te overwegen.

 

Het idee van de geldwinkels (zie het artikel ‘Geldwinkels in grote steden maken advies ‘toegankelijk’, op de volgende pagina ) kon weliswaar op sympathie rekenen, maar de Kamerleden verlangen wel nadere uitleg over de invulling en bedoelingen ervan. De Jager gaf verder aan met De Nederlandsche Bank te gaan praten over een vrijstelling (van een vergunning als verzekeraar) voor assurantiekantoren voor het voeren van serviceabonnementen.

 

aan in de sector; het is niet nodig alles te doen".

Reageer op dit artikel