nieuws

Verbond sluit ook verbod op schadeprovisie niet uit

Archief

Maatschappijen

 

verontrust over

 

waterbedeffect

 

Het Verbond van Verzekeraars heeft de Tweede kamer, vooruitlopend op de parlementaire evaluatie van de provisieregelgeving, een brief gestuurd. Daarin wordt gepleit voor actieve transparantie bij schadeverzekeringen en een verbod op bonussen; mocht omzetgedreven beloning blijven voorkomen, dan is het Verbond voorstander van een algeheel provisieverbod.

 

Minister De Jager (Financiën) maakte in oktober zijn voornemen bekend om provisie op complexe producten en inkomens-, woonlasten- en uitvaartverzekeringen te verbieden. "Naar onze mening is er aanleiding om ook voor schadeverzekeringen maatregelen te treffen om te waarborgen dat de klant aan het stuur komt en dat de rollen van verzekeraar en intermediair worden ontvlochten", aldus het Verbond, dat actieve provisietransparantie bepleit, "dus ook zonder dat de klant erom vraagt, en zowel voordat hij besluit een verzekeringsproduct aan te schaffen als bij verlenging van het contract. Daarnaast pleiten wij voor een verbod op bonussen en incentives conform de BGFO-regeling voor complexe producten. Dat voorkomt de verschuiving van omzetgedreven provisieprikkels naar minder streng gereguleerde branches."

 

Het Verbond ziet nu al het zogeheten ‘waterbedeffect’: "creatieve oplossingen voor de niet-gereguleerde beloning op schadeverzekeringen om verlies van inkomen bij intermediairs en van omzet bij verzekeraars te compenseren". "Indien mocht blijken dat dit effect zich desondanks manifesteert binnen het provisiesysteem-nieuwe-stijl is naar onze mening alsnog de verdergaande stap naar een provisieverbod bij schadeverzekeringen geboden." Het Verbond steunt verder De Jagers pleidooi voor een cultuuromslag in de branche en stipt aan dat de optie van gespreide betaling het advies bij beloning op fee-basis evenzeer betaalbaar houdt als in het provisiemodel. Punt van zorg is dat intermediair en loondienstadviseurs met gelijke wapens blijven strijden. "Een adviseur van de bank die zich als ‘onafhankelijk adviseur’ presenteert, zal onder dezelfde eisen moeten vallen."

 

Adfiz

Ook Adfiz heeft in een brief aan de Kamer zijn standpunten nog eens uiteengezet. De intermediairvereniging kenmerkt de schademarkt als ‘schoon’. "Er is derhalve geen enkele aanleiding voor wettelijke maatregelen." Ook niet voor verplichte transparantie: "Gelet op de aard van dit soort producten en de behoeften van consumenten zou dit leiden tot disproportionaliteit in de regelgeving. Immers, de lasten én het toezicht zouden hierdoor onevenredig toenemen en dus leiden tot hogere eindprijzen voor consumenten." Adfiz wil de Europese ontwikkelingen afwachten, die voorzien in het invoeren van ‘zachte’ transparantie (alleen als de klant erom vraagt).

 

Reageer op dit artikel