nieuws

Lamp op beperkte advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeraars

Archief

‘Beperking is ontoelaatbaar’

 

"Rechtsbijstandverzekerden hebben recht op kosteloze bijstand van een advocaat naar vrije keuze zodra een gerechtelijke of administratieve procedure wordt gevoerd, dus ook buiten het procesmonopolie van de advocatuur."

 

Dat beweert advocaat Leendert de Jong in de jongste editie van het Advocatenblad. De advocatuur vindt steun bij Koser Kaya (D66), die hierover Kamervragen heeft gesteld. De Jong meent dat verzekeraars hun polishouders telkens moeten wijzen op deze vrije keuze.

 

"Weliswaar bepaalt de rechtsbijstandverzekeraar het moment waarop een procedure zal worden gevoerd, maar zodra een procedure bij bijvoorbeeld een kantonrechter of bestuursrechter wordt ingesteld, bepaalt de verzekerde wie voor hem als raadsman optreedt: hetzij een jurist in dienst van de verzekeraar, hetzij een (deskundige) externe derde, hetzij een externe advocaat", zo meent De Jong. Aan het uurtarief van een advocaat mag de verzekeraar geen beperking opleggen, noch een deel van die kosten bij de polishouder neerleggen. "Een op de financiële belangen van de verzekeraar gebaseerde beperking is ontoelaatbaar."

 

Strijd met de wet

De Jong stelt dat rechtsbijstandverzekeraars die keuze nu in strijd met de wet (Europese richtlijn en WFT) beperken. "De meeste polisvoorwaarden bevatten bepalingen waardoor deze vrije keuze van raadsman wordt ingeperkt."

 

Volgens het Verbond van Verzekeraars is daar geen sprake van. "Rechtsbijstandverzekeraars noemen in hun polisvoorwaarden meestal twee mogelijkheden waarbij de verzekerde zelf zijn advocaat kan aanwijzen: bij een belangenconflict en als een advocaat wordt verzocht de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te behartigen. De zinsnede die hierover in de Europese richtlijn staat, is meestal letterlijk overgenomen in de polisvoorwaarden, waarmee rechtsbijstandverzekeraars de geldende wet- en regelgeving volgen."

 

Roland, nieuwkomer op de markt, doet licht aan die stellingen van het Verbond af. In een reactie zegt de Duitse verzekeraar namelijk "als enige van de rechtsbijstandverzekeraars in Nederland vrije advocaatkeuze in haar producten aan te bieden".

 

Kamervragen

Kamerlid Kaya heeft de ministers van Justitie en Financiën intussen Kamervragen gesteld en wil weten welke maatregelen getroffen gaan worden. Ze verwijst naar een eerdere enquête van Tros Radar waarin 40% van de verzekerden aangaf niet op de hoogte te zijn geweest van de vrije keuze. In haar vragen noemt zij de polisvoorwaarden van Arag als voorbeeld voor de beperkte vrijheid.

 

Aan de Kamervragen is de wens toegevoegd aanvullende regels ook te laten gelden voor rechtshulpverleners van andere instellingen, zoals vakbonden, ANWB en Consumentenbond, "die thans aan geen enkele regelgeving zijn onderworpen".

 

Reageer op dit artikel