nieuws

TAF schrapt ‘en bloc’ op overlijdensrisicopolis

Archief

Clausule nog wel

 

van toepassing

 

op lasten-aov

 

TAF gaat in nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen geen en-blocclausule meer hanteren. Dat geldt voor zowel Ace als Quantum Leben, de beide risicodragers waar TAF de polissen onderbrengt. Het bedrijf is daarmee nog steeds een van de weinige partijen die de vaak bekritiseerde clausule heeft afgeschaft.

 

Tot nu toe konden klanten kiezen of zij wel of niet een dergelijke clausule in hun polisvoorwaarden wilden hebben. "Wij bieden vanaf nu wel de premies die golden voor verzekeringen met en-blocclausule, maar de clausule zelf is vervallen", zegt directeur David Jongeleen. De meerderheid van de overlijdensrisicoverzekeraars hanteert nog altijd een en-blocclausule.

 

In de TAF Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de en-blocbepaling wel in stand, maar de omschrijving ervan is aangepast. "De voorwaarden bevatten een duidelijkere clausule met een betere omschrijving van de uitzonderlijke situaties waarin dit recht als noodmaatregel kan worden toegepast." De aanpassing geldt voor zowel bestaande als nieuwe verzekeringen.

 

De omschrijving rept nu van een wijziging van een verzekeringsvoorschrift of uitzonderlijke

 

omstandigheden die een wijziging van de tarieven noodzakelijk maken. Die uitzonderlijke omstandigheden bestaan uit "ontwikkelingen in het schadeverloop van de

 

arbeidsongeschiktheidsportefeuille van de verzekeraar die aantoonbaar een zodanige verslechtering van de financiële positie van de verzekeraar tot gevolg hebben,

 

dat een voortdurende ongewijzigde dekking van het risico niet van de verzekeraar kan worden verlangd. De bovengenoemde uitzonderlijke omstandigheden moeten worden bevestigd door een onafhankelijke actuaris."

 

Andere verzekeraars

De meeste van de overlijdensrisicoverzekeraars hanteren een en-blocclausule. ABN Amro, ING, Interpolis, Paerel Leven en Conservatrix volstaan met het melden van "verzekeringsvoorschriften of bijzondere omstandigheden". Dela en Klaverblad melden simpelweg dat de verzekeraar het recht heeft premie en/of voorwaarden en bloc te wijzigen.

 

Legal & General stelt het recht van wijziging alleen te gebruiken als wettelijke voorwaarden daartoe noodzaken.

 

ASR, Delta Lloyd, De Goudse, Interpolis en Reaal geven een nadere toelichting van wat zij onder uitzonderlijke omstandigheden verstaan. Daarbij wordt vaak verwezen naar onheilen die vergelijkbaar zijn met oorlog en terrorisme en die bij ongewijzigde voortzetting van de polis het voortbestaan van de verzekeraar in gevaar brengen.

 

Advies

De en-blocbepaling kwam in 2003 in beeld, toen het Verbond van Verzekeraars de leden adviseerde een dergelijke clausule in de voorwaarden op te nemen vanwege de toegenomen terreurdreiging en de lagere rekenrente. Toezichthouder AFM uitte niet lang daarna kritiek op de gebrekkige omschrijving die sommige maatschappijen in de clausule hanteerden. Ook voormalig Ombudsman Jan Wolter Wabeke was herhaaldelijk kritisch op het gebruik van ‘en bloc’.

 

Aegon heeft de bepaling nooit ingevoerd in risicoverzekeringen. Generali en Cardif hebben de en-blocbepaling later weer geschrapt.

 

2003 de en-blocbepaling in te voeren op levenpolissen.

Reageer op dit artikel