nieuws

Aanbesteding brandpolissen niet volgens EU-regels

Archief

De Europese Commissie zal er bij Nederland op aandringen voortaan een "billijke toegang tot publieke contracten" te waarborgen. Een van de aanleidingen hiervoor is de gang van zaken bij de openbare aanbesteding van brandverzekeringscontracten door lokale overheden.

 

Nederland dient de commissie binnen twee maanden mee te delen welke maatregelen zijn genomen om aan de EU-regels inzake overheidsopdrachten te voldoen, anders stapt Brussel naar het hof van Justitie.

 

In Nederland bestaat er een algemene administratieve praktijk om openbare brandverzekeringscontracten te gunnen via onderhandelingen na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht. Deze praktijk zou een gelijke behandeling van de kandidaten in de weg staan. Op grond van de EU-regels inzake overheidsopdrachten mogen overheden slechts in uitzonderlijke gevallen een contract via onderhandelingen gunnen. Het algemene gebruik van deze procedure voor brandverzekeringen strookt volgens de Commissie dan ook niet met deze regels. Bovendien merkt de Commissie op dat de Nederlandse autoriteiten niet alle verplichte informatie, zoals de naam van de onderneming waaraan het contract is gegund en de totale waarde van het contract, bekendmaken in de gunningsberichten in het Publicatieblad van de EU. De commissie is van oordeel dat de openbare aanbesteding hierdoor minder transparant verloopt.

 

Reageer op dit artikel