nieuws

ZLM tegen ongerealiseerde koerswinsten in jaarcijfers

Archief

ZLM staat uiterst kritisch tegenover de voorgenomen plannen van het kabinet om verzekeraars te verplichten hun niet-gerealiseerde koerswinsten op aandelen te verwerken in de jaarcijfers. De Zeeuwse maatschappij schaart zich daarin achter het standpunt van het Verbond van Verzekeraars.

De Europese richtlijn, die in 2005 van kracht wordt, voorziet in het vaststellen van nieuwe verslaggevingsregels voor beursgenoteerde bedrijven, waaronder het meenemen van niet-gerealiseerde (aandelen)koerswinsten op de balans en in de verlies- en winstrekening. De Nederlandse overheid echter wil deze verplichtstelling uitbreiden tot de (geconsolideerde) jaarrekening van alle financiële instellingen in ons land, waaronder verzekeraars. Het Verbond staat terughoudend tegenover dit voornemen van het kabinet, omdat de resultaten van verzekeraars daardoor sterk kunnen gaan fluctueren.
ZLM deelt deze visie. Volgens de maatschappij is de verleiding groot om vooral in tijden van omhoog schietende koersen de winst op aandelen mee te nemen in de jaarcijfers, maar laat met name de huidige neergang tevens de betrekkelijkheid hiervan inzien, stelt algemeen directeur Bram de Jonge. “Dit plan krijgt bij ons geen warm onthaal. De kans is immers groot dat er zich een jojo-effect in de resultaten zal voordoen. Een reëel financieel beeld kan niet worden gegeven, het is en blijft slechts een momentopname.” De Jonge vreest ook voor het gevaar van windowdressing: verzekeraars die niet-gerealiseerde koerswinsten gebruiken om hun cijfers op te poetsen.
Forse omzetgroei
De omzet van ZLM (130.000 verzekerden) groeide vorig jaar fors tot f 145,5 (134,5) mln. De brutopremie steeg tot f 121,7 (114,0) mln, waarvan f 99,4 (93,6) mln in de veruit grootste branche Motorrijtuigen. De premie eigen rekening groeide tot 118,3 (111,0) mln, waarvan in autoverzekeringen f 98,2 (92,4) mln. De WA-premies namen toe naar f 52,6 (49,5) mln en die van casco naar f 45,7 (42,9) mln.
Het technische resultaat kwam uit op f 29,3 (18,1) mln, waarvan Motor WA f 13,2 (7,3) en Motor casco f 5,7 (2,1) mln. In verhouding tot de markt met een resultaat van gemiddeld nul steekt de winst van ZLM “zeer positief af”, aldus de directie. Zij houdt overigens wel rekening met een forse stijging van de schadelast: door hogere kosten van schadereparatie en letselschade zullen de kosten met 9% toenemen, is de verwachting.
Pakketpolis
De premies Brand en Overige varia namen toe tot in totaal f 12,4 (11,1) mln, onder meer door introductie van een pakketpolis voor particulieren met premiekorting. “Deze pakketvorm voorziet duidelijk in een behoefte bij onze leden. De groei in branches als Brand en Aansprakelijkheid is dan ook aanzienlijk”, stelt de directie. Het aantal verkochte Gezinspakketten groeide tot 35.000 (30.000). In totaal werd voor f 1,8 mln aan pakketkorting (terug)gegeven.
Inmiddels heeft ZLM ook een pakketverzekering voor agrarische verzekerden op de markt gebracht. Dot product kent vijf rubrieken: AOV, AVB, tractoren/landbouwwerktuigen, Brand en Bedrijfsrechtsbijstand. De pakketpolis heeft – evenals bij het Gezinspakket – een premiekorting van 5% indien drie of meer rubrieken zijn verzekerd.
De ontvangen provisies uit bemiddeling in levensverzekeringen en hypotheken voor onder meer Aegon, Avéro Achmea en Klaverblad steeg naar f 1,8 (1,6) mln. Na aftrek van kosten bedroeg de netto-opbrengst f 0,7 (0,6) mln.
De bedrijfskosten groeiden naar f 19,4 (18,8) mln, waarvan f 5,2 (5,1) mln aan acquisitiekosten. De betaalde provisies aan acht met ZLM samenwerkende tussenpersonen namen toe tot f 4,0 (3,9) mln. Dit intermediair is verantwoordelijk voor bijna de helft van de brutopremie-omzet.
De aanbouw van de nieuwe vleugel aan het kantoorpand in Goes vergde een investering van f 7,2 mln. ZLM Verzekeringen 2000 1999 (in f mln) omzet 145,5 134,5 brutopremie 121,7 114,0 w.v. ongevallen/ziekte 9,8 9,3 motor WA 53,6 50,6 motor casco 45,8 43,0 brand 9,9 8,8 overige varia 2,5 2,3 technisch resultaat 29,3 18,1 w.v. ongevallen/ziekte 6,2 5,4 motor WA 13,2 7,3 motor casco 5,7 2,1 brand 3,2 3,0 overige varia’ 0,9 0,3 bedrijfskosten 19,4 18,8 nettowinst 22,5 16,1 medewerkers 115 107

Reageer op dit artikel