nieuws

Wisselende resultaten AXA

Archief

Wisselende resultaten AXA

AXA heeft vorig jaar wisselende resultaten geboekt. Het zorgbedrijf maakte een spectaculaire winstsprong: f 20,2 (-28,9) mln. Het schadebedrijf dook in de rode cijfers: f -3,1 (+7,5) mln. De productie van uitgestelde lijfrentepolissen steeg met 40,2% en bereikte met een totaalpremie van f 6 mld “een recordhoogte”.
Het brutopremie-inkomen van AXA steeg vorig jaar naar f 2,7 (2,5) mld. De nettowinst daalde met f 28,9 mln tot f 153,6 mln. Het schade- en zorgbedrijf groeiden in premie met 8,6%, respectievelijk met 10,5%. Het levenbedrijf realiseerde een premiegroei van 3%, vooral dankzij de “goede ontvangst van de Eigen Koerslijfrente”. De invloed van het herziene belastingstelsel op de verkoop is volgens AXA “duidelijk merkbaar”. Vooral de enorme groei in uitgestelde lijfrentepolissen laat dit zien.
AXA had last van de terugval op de hypotheekmarkt en zegt dat dit “slechts gedeeltelijk kon worden opgevangen door de introductie van eigen hypotheekproduct”. De raad van bestuur benadrukt dat het “sluiten van onrendabele of zelfs verlieslatende koopsompolissen niet past binnen het beleid”. Desondanks blijft AXA dit product wel aanbieden “gezien de vraag van de klanten en dat wij klanten hiermee kunnen behouden”. De koopsommen aan particulieren leverden f 4,0 (3,4) mln op.
De premie-omzet bij het levenbedrijf steeg licht naar f 1,5 (1,4) mld. De verzekeraar noemt deze productie “enigszins teleurstellend”. De brutowinst daalde naar f 2,1 (2,4) mld.
Rode cijfers
Het schadebedrijf laat over vorig jaar een negatief brutoresultaat zien: f -3,0 (+7,4) mln. Ook het technisch resultaat is verder gedaald. Als reden voor de teruggang geeft de raad van bestuur de “verder oplopende schadefrequentie, de stijging van het gemiddelde bedrag voor letstelschade en de toename van het aantal autodiefstallen”. Om deze negatieve spiraal te doorbreken werd “een premieverhoging doorgevoerd”.
De claims met betrekking tot de vuurwerkramp in Enschede liepen op tot een bedrag van f 8,4 mln. Het resultaat aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven verslechterde. De verzekeraar wijt dit voornamelijk aan de gevolgen van beroepsziekten, zoals asbestosis. AXA is niet ontevreden over het resultaat in de branche ongevallenverzekeringen. Er wordt een daling van de schadelast geconstateerd. Deze deed zich voornamelijk voor in de provinciale portefeuille, in de volmachtportefeuille was sprake van een verslechtering van het resultaat.
Spectaculair
Het bruto premie-inkomen Zorg steeg tot f 5,8 (5,3) mld. Het bruto premie-inkomen ziektekosten bedroeg f 4,7 (4,3) mld. Het technisch resultaat bij dit onderdeel bleef in het rood, maar verbeterde: f -7,3 (-19,0) mln. Het aantal ziektekostenverzekerden steeg van 253.565 naar 265.890.
Het bruto premie-inkomen aov groeit van f 1,0 mld naar f 1,2 mld. Maar de klapper is te zien bij het technische resultaat voor aov: f 15,2 (-12,7) mln. De stijging van het technisch resultaat bij ziektekosten wordt toegeschreven aan “adequate premiemaatregelen die zijn getroffen ten aan zien van onrendabele collectieve contracten”. Ook bij aov is een forse premieverhoging van 20% oorzaak van de betere resultaten. Daarnaast voert de directie aan dat er een “actief beleid wordt gevoerd op het gebied van verzuim en reïntegratie”.
De directie verwacht dat de introductie van vernieuwde employee-benefitsproducten en het extranet MyContract (online raadplegen en muteren van contractgegevens en verzuim- en herstelmeldingen) zal bijdragen aan een groei en resultaatverbetering in de branche Zorgverzekeringen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren werd door het onderdeel Zorg dan ook een positieve brutowinst gerealiseerd: f 20,3 (-28,9) mln.
AXA schiet administratief tekort
AXA maakt in haar jaarverslag uitgebreid melding van de tekortkomingen ten aanzien van de administratieve verwerking door verzekeraars. De verzekeraar trekt ook zelf het boetekleed aan. Vooral in het schadeverzekeringsbedrijf “stelt de kwaliteit van dienstverlening teleur”. Als oorzaak noemt AXA onder meer de problemen bij de integratie van portefeuilles en systemen bij de vestiging in Amsterdam (AXA nam vorig jaar Guardian Verzekeringen over). Ook de waardering voor de service van het zorgbedrijf “daalde licht”. Daarentegen werd de kwaliteit en servicegerichtheid van de buitendienstmedewerkers van het levenbedrijf “hoog aangeslagen” door de tussenpersonen, meldt AXA. AXA Verzekeringen 2000 1999 (in f mln) omzet 3.815 3.676 w.v. brutopremie 2.726 2.577 nettowinst 153,6 182,5 premie Leven 1.515 1.472 premie individueel 1.394 1.376 w.v. koopsommen 400 346 w.v. periodiek 995 1.030 premie collectief 119,9 95,4 w.v. koopsommen 32,3 19,6 w.v. periodiek 87,6 75,9 technisch resultaat 139,7 136,9 premie Schade 1.211 1.106 w.v. zorg 586,5 530,6 motor WA 140,7 121,9 motor casco 134,1 112,5 transport 62,1 67,5 brand 184,2 179,9 aansprakelijkheid 63,8 56,7 overige 39,8 37,0 technisch resultaat -84,9 -56,9 w.v. zorg +8,0 -31,7 motor WA -26,3 -3,5 motor casco -7,6 -7,5 transport -8,3 +2,2 brand -10,2 -10,3 aansprakelijkheid -30,6 -4,5 overige -9,9 -1,7 medewerkers 1.202 1.275

Reageer op dit artikel