nieuws

Wijziging WAO-voorstellen niet van invloed op nieuwe particuliere

Archief

markt

“De wijzigingen in de WAO-voorstellen hebben geen gevolgen voor de particuliere WGA-verzekering”. Dit stelt het Verbond van Verzekeraars, dat al druk bezig is met de modelvoorwaarden en het premiemodel.
Het sociaal akkoord van het kabinet en de sociale partners brengt wijzigingen met zich mee voor de WAO. De uitkering voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten, de IVA-uitkering, gaat standaard 70% bedragen van het laatstverdiende loon. Er volgt dus niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, een vervolguitkering die afhankelijk is van het arbeidsverleden. Door de standaarduitkering van 70% verdwijnt het WAO-gat/IVA-gat en kunnen dus ook de WAO-gatverzekeringen vervallen. Wél kunnen de uitkeringen, net als nu, via excedentregelingen worden aangevuld.
De IVA-uitkering wordt verhoogd naar 75% indien er jaarlijks niet meer dan 25.000 personen de IVA instromen. In dat geval wordt (met terugwerkende kracht tot begin 2006) de Pemba-boete afgeschaft, zodat dan ook de Pemba-polissen verdwijnen.
Herstelkans
Volgens het akkoord wordt de IVA uitgebreid met volledig arbeidsongeschikten met een herstelkans. Deze groep wordt over een periode van vijf jaar jaarlijks herbeoordeeld. Zodra zo’n werknemer gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt bevonden, wordt hij overgeheveld naar de WGA, de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze regeling valt net als de IVA onder de paraplu van de WIA, de ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Indien de werknemer met een herstelkans binnen vijf jaar niet is overgeheveld naar de WGA, blijft hij definitief onder het IVA-regime. Bij de overgang van IVA naar WGA geldt een loongerelateerde uitkeringsperiode van ten minste één jaar, onder aftrek van de IVA-periode.
Nieuw
Volgens eerdere afspraken door partijen krijgen gedeeltelijk arbeidsongeschikten die werken een aanvulling op het salaris van 70% van het verschil tussen het laatste loon en het inkomen uit arbeid. Nieuw is, dat het gaat om 70% van het verschil tussen het oude loon en het loon dat zou zijn verdiend bij volledige benutting van de reservecapaciteit. Een nieuwe voorwaarde om voor deze loonaanvulling in aanmerking te komen, is dat de gedeeltelijk arbeidsongeschikte met zijn werk minstens 50% van zijn resterende verdiencapaciteit benut. De duur van deze loongerelateerde uitkering is, net als de WW, afhankelijk van het arbeidsverleden en duurt minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar.
Indien de gedeeltelijk arbeidsongeschikte minder dan 50% van zijn restcapaciteit benut, krijgt hij een uitkering naar rato van zijn arbeidsongeschiktheidspercentage met een maximum van 70% van het minimumloon.
Tweede Kamer
Het wetsvoorstel WIA gaat rond medio december naar de Tweede Kamer. Een aantal belangrijke zaken, zoals de opslag op de publieke WGA-premie (die wordt geïnd door de uitvoeringsorganisatie UWV) om ten behoeve van de particuliere verzekeraars een playing level field te creëren (zie AM 20, pag. 8) wordt geregeld in de Invoeringswet. Deze wet gaat waarschijnlijk komend voorjaar naar de Tweede Kamer. Het kabinet laat het aan de sociale partners zelf over om afspraken te maken over zaken als excedent-regelingen en sector-specifieke regelingen voor de verzekering van beroepsrisico’s.
Onduidelijk
In de betreffende regeling staat dat de WGA wordt voor 50% zal worden betaald (aan de uitvoeringsinstantie UWV) door werkgevers en voor 50% door werknemers. Het is nog onduidelijk hoe deze verdeling is te rijmen met de mogelijkheid van werkgevers om uit het publieke bestel te stappen en zelf het risico te dragen voor de WGA, c.q dit particulier te verzekeren. In zo’n geval betaalt de werkgever voor de WGA geen premie aan de UWV, maar aan de verzekeraar. Volgens het Verbond is daar op dit moment nog geen duidelijkheid over. “Wij zullen de komende periode met het ministerie van SZW overleggen over onder meer de invulling van de Invoeringswet”, stelt het Verbond.
De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de particuliere WGA-verzekering. “De toekomstige markt is qua volume noch anderszins gewijzigd”, zegt het Verbond desgevraagd. Zodra de wetsvoorstellen zijn ingediend, komt het Verbond met modelvoorwaarden en een netto-premiemodel voor de WGA-polissen.

Reageer op dit artikel