nieuws

Wellicht compensatie voor houders kinderspaarpolis

Archief

“Ik ben bereid te bezien of en op welke wijze een praktische oplossing kan worden gevonden.” Dat heeft staatssecretaris Wouter Bos van Financiën gezegd op Kamervragen over de kapitaalverzekering voor kinderen.

De vragen kwamen van de RPF/GPV-fractie in de Tweede Kamer. De politici vragen zich af of er nog ‘eerbiedigende werking’ is voor mensen die vorig jaar, anticiperend op het nieuwe belastingstelsel, een kapitaalverzekering voor kinderen hebben afgesloten. De fiscale faciliteit – uitkeringen tot f 30.000 per kind vrijgesteld van belastingheffing – werd kort voor het ingaan van de nieuwe belastingwet afgeschaft.
antwoord. “Overigens merk ik op dat ik mij niet zo goed kan voorstellen dat dergelijke polissen al tot stand zijn gekomen. Er zouden dan al polissen afgesloten zijn op een moment dat nog niet duidelijk kon zijn of deze polissen aan alle nog te stellen voorwaarden zouden (gaan) voldoen. Daarmee heeft men, al dan niet bewust, een zeker risico genomen. Tegen die achtergrond bezien acht ik eerbiedigende werking niet nodig.”
dat toch reeds in betekenende mate dergelijke polissen vanaf dit voorjaar na de parlementaire behandeling van de Wet IB 2001 tot stand zijn gekomen, ben ik bereid te bezien of en op welke wijze voor deze gevallen een praktische oplossing kan worden gevonden.”

Reageer op dit artikel