nieuws

Wanbetaling geen legitimatie voor opschorten polisdekking

Archief

Het niet tijdig betalen van premie kan door verzekeraars niet worden aangegrepen om de dekking van een polis op te schorten of te schrappen, zo leert een recente uitspraak van de Raad van Toezicht Verzekeringen.

De Raad heeft uitgesproken dat verzekeraars na het verstrijken van de premievervaldag een aanmaning moeten versturen en daarbij ten minste een termijn van veertien dagen voor betaling in acht moeten nemen. De Raad kwam tot deze uitspraak in een klachtzaak waarin de verzekerde wel een betalingsherinnering had ontvangen, maar waarin geen termijn van veertien dagen was gesteld en evenmin was aangegeven dat niet-betaling tot opschorting van de dekking zou leiden.
Ombudsman
De klacht ging om een diefstalschadeclaim op een autoverzekering van ruim e 6.300. De klacht was door de advocaat van verzekerde al eerder aan de Ombudsman Verzekeringen voorgelegd.
De Ombudsman was het met de klager eens dat de beslissing van de verzekeraar om de claim af te wijzen zonder dat daar een duidelijke waarschuwing tegen de gevolgen van het niet betalen van de verschuldigde premie aan was voorafgegaan, “te kort door de bocht” was.
De verzekeraar was echter niet bereid zijn standpunt te herzien, waarna de Ombudsman zijn bemiddelingspoging moest staken en klager heeft gewezen op de mogelijkheid zijn klacht voor te leggen aan de Raad van Toezicht Verzekeringen, ook gezien een al eerder door de Raad gedane uitspraak over dit onderwerp.
Vooruitlopen
De Raad oordeelde dat het aanstaande verzekeringsrecht moet worden toegepast, namelijk artikel 7.17.1.10 van Boek 7 NBW. Daarop vooruitlopend en de visie van de Ombudsman ondersteunend, heeft de Raad uitgemaakt dat verzekeraars in geval van betalingsachterstand de verzekeringnemer na het verstrijken van de premievervaldag moeten waarschuwen tegen verval van dekking en daarbij nog ten minste veertien dagen de gelegenheid moeten geven om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen.
Aangezien de verzekeraar in dit geval geen termijn van veertien dagen had gesteld en zijn verzekerde evenmin had meegedeeld dat niet-betaling binnen die termijn tot opschorting van de dekking zou leiden, is de klacht gegrond verklaard.

Reageer op dit artikel