nieuws

Waarom vergoeden WA-assuradeuren slechts 75% van een vervangende

Archief

huurauto?

Over de rechtvaardigheid van WA-assuradeuren om slechts 75% te vergoeden van een vervangende huurauto tijdens de reparatie van het beschadigde voertuig.
Elke schadecorrespondent die werkt ten behoeve van gedupeerden, komt vroeg of laat voor het probleem te staan: hoe leg ik mijn cliënt uit, dat door een huurauto te rijden tijdens de reparatieperiode er een besparing genoten wordt op het eigen voertuig. Vervolgens kan er ook nog verwacht worden, dat men uitlegt hoe men aan die 25% komt. Waarom niet 10% of 50%?
Extreem voorbeeld.
Uit de praktijk kan ik me een bijzonder geval herinneren, waarin ik de tegenpartij ertoe kon bewegen de zogenaamde besparing achterwege te laten. Dat betrof iemand die door omstandigheden 4 dagen absoluut niet zonder auto kon, maar er in die 4 dagen nog geen 50 kilometer mee heeft gereden. Op de nota van de autohuur, zijnde 4 dagen à f 50 zegge f 200 wilde de WA-assuradeur 25% inhouden, ofwel f 50. Toen ik de tegenpartij wees op de consequentie, dat mijn cliënt zogenaamd meer dan 1 gulden per kilometer zou besparen door zijn eigen auto te laten staan, wilde de tegenpartij overstag gaan en volledige vergoeding bieden.
Wettelijke basis.
Artikel 6:98 NBW vormt de basis waarop vervangend vervoer in de vorm van een huurauto geclaimd kan worden. Het luidt: “Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die zodanig in verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als gevolg van deze gebeurtenis kan worden aangerekend.”
Artikel 6:100 NBW vormt de basis voor de zogenaamde besparing. Het luidt: “Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelden naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht.”
Autokosten.
Om te beoordelen of de norm van 25% besparing redelijk en billijk is zal eerst moeten worden vastgesteld op welke autokosten er wordt bespaard. Bij de voorbeelden die volgen ben ik uitgegaan van de gegevens van de consumentengids. (Er verschijnt elk jaar in het januari-nummer een vergelijkend artikel over autokosten.) De consumentenbond heeft de kosten uitgesplitst in 6 categorieën te weten: brandstof, onderhoud, afschrijving, rente, verzekering en belasting. De eerste twee worden variabel genoemd, de laatste vier vast. Bij dit onderscheid tussen variabele en vaste kosten moet wel een aantekening gemaakt worden in verband met de besparing die ons nu bezighoudt. In het kader van de besparing (men laat het eigen voertuig staan) lopen de kosten voor de benadeelde van rente, verzekering en belasting gewoon door. Hierop wordt niet bespaard. De afschrijving wordt bij auto’s voornamelijk bepaald door het bouwjaar en de algehele staat van de auto en veel minder door een paar honderd of duizend kilometer minder op de teller door de besparing. Om verdere discussie hierover te vermijden wil ik uitgaan van 50% besparing op afschrijving wegens stilstand eigen voertuig op dit onderdeel.
Op een post die de consumentenbond tot de variabele kosten rekent bespaart men wel voor een deel, namelijk de post onderhoud. Indien men kilometers maakt (gedurende de reparatie) slijten banden etc. minder en behoeft er minder snel een onderhoudsbeurt gegeven te worden. Voor dit laatste geldt er wel een uitzondering voor de mensen, die weinig rijden en ongeacht het aantal gereden kilometers eens per jaar een onderhoudsbeurt geven. Desondanks zal ik in de cijfervoorbeelden uitgaan van een besparing van 100% op de post onderhoud.
Total loss of reparatie.
Ingeval van total loss bespaart men meer dan boven omschreven. Immers, de verzekering kan opgeschort worden, de rente bespaart men resp. deze wordt vergoed in de vorm van de wettelijke rente, de afschrijving is niet langer van toepassing want de expert bepaalt de waarde op de schadedatum en op onderhoud bespaart men in elk geval niet minder dan bij een geval van reparatie. Bij total loss zal ik daarom uitgaan van 100% besparing op afschrijving.
Ter illustratie een tweetal voorbeelden. In de voorbeelden wordt uitgegaan van een meting over de eerste 40.000 km in de eerste 22 jaar (1333 kilometer per maand). Op een Ford Escort bespaart men dan tijdens reparatie in 1 maand een bedrag van f 256. Dit komt overeen met f 8,41 per dag of f 0,19 per kilometer. Bij total loss wordt dit echter f 734 per maand resp. f 24,13 per dag of f 0,55 per kilometer. Dit is dus bijna drie maal zoveel!
Leeftijd van de auto.
Wellicht lijkt het of ik met bovenstaande voorbeelden WA-assuradeuren in de kaart speel, doch dat is schijn. Immers, de meeste auto’s zijn ouder dan 22 jaar. Indien wij de gegevens bekijken van de Volkswagen Golf 1,6 CL en uitgaan van de kosten over de eerste 5 jaar (dus ook over de eerste 22 jaar!) dan bespaart men volgens de gegevens van de consumentenbond op onderhoud f 48 en op afschrijving 50% van f 303 ofwel f 199,50 per maand, dat is f 6,56 per dag! Als deze besparing 25% zou zijn, moet men dus een auto zien te huren voor minder dan f 27 per dag. Zelfs de auto met de hoogste afschrijving, de Saab 9000 komt op deze wijze nog maar een besparing van f 12,90 per dag. (Voor de liefhebbers: een Suzuki Alto komt op f 4,04 per dag). Gedupeerden die een tweedehands auto hebben aangeschaft, hebben naar verhouding minder afschrijvingskosten, omdat de meeste auto’s in de eerste 22 jaar bijna de helft in waarde dalen (informatie consumentenbond). In dat geval is de besparing dus nog veel minder.
extra kosten.
Behalve de besparing heeft de benadeelde ook te maken met extra kosten. Dit is naar mijn mening een extra aanleiding om eens kritisch te kijken naar de besparing van 25% zoals thans gebruikelijk. Voorbeelden van deze extra kosten zijn:
– extra ritten van een naar de garage, zowel met de eigen auto als met de gehuurde auto vanwege de reparatie en soms ook nog apart vanwege de expertise;- de auto slijt in de garage ook vanwege proefritten etc;- telefoon- en portokosten om de expertise en de huurauto(-kosten) te regelen met de garage en de WA-verzekeraar;- in gevallen van een total loss, poliskosten in verband met het ‘overschrijven’ van de verzekering (” f 20).De laatste twee voorbeelden hebben weliswaar geen directe relatie met huurkosten van vervangend vervoer, maar zijn wel kosten in verband met het beschadigde voertuig. Ik noem ze hier, omdat een aantal gedupeerden deze kosten niet claimt, maar wel onaangenaam verrast wordt door een besparing van 25% op de gemaakte huurkosten en deze besparing nogal gezocht vindt.
Vuistregels.
Het geeft natuurlijk de eenvoud van de schaderegeling veel voordelen om uit te gaan van een vaste besparingsregel van 25%. Men hoeft dan niet voor elk geval een concrete berekening te maken. Anderzijds heeft een benadeelde in principe recht op een concrete schadeberekening. Het is dan ook niet billijk om elke gedupeerde te confronteren met 25% als dit wellicht een gemiddelde is, maar er grote uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Een vuistregel behoort mijns inziens de meeste gedupeerden op het minst het voordeel van de twijfel te geven.
Alternatieven.
Om aan beide wensen (vuistregel en voordeel van de twijfel) tegemoet te komen zou men kunnen overwegen om de regel wat te differentiëren. Ik doe daartoe een tweetal voorstellen.
a. Men maakt een onderscheid tussen total loss en reparatie. Voor total loss kan men de bestaande regel van 25% handhaven (of dit zelfs verhogen naar bijvoorbeeld 35%) en voor reparatie zou men kunnen denken aan 10% besparing.b. Een onderscheid maken naar de leeftijd van de auto. Dit onderscheid kan worden aangebracht door uit te gaan van 25% besparing behalve over de eerste dagen gelijk aan de leeftijd van de auto in jaren.Ter illustratie een voorbeeld: Men huurt een auto gedurende 10 dagen à f 60 per dag, zegge f 600, omdat de auto van 5 jaar oud beschadigd c.q. total loss is.
a. Bij total loss wordt de besparing dan 25% of 35% van f 600 is f 150 resp. f 210; bij reparatie 10% van f 600 is f 60.b. De besparing wordt 25% van [10 (huurdagen) minus 5 (leeftijd van de auto)] x f 60 (huurprijs per dag) = f 75. Dat is in dit geval dus een besparing van 122%.Principieel
De stelling van dr L.H. Pals, dat “verzekeraars vanuit een psychologisch begrijpelijke op hun belang gerichte attitude geneigd zijn vergoedingsverhogende factoren te bagatelliseren en omgekeerd vergoedingsverlagende kansen te overbelichten” lijkt ook op te gaan als het gaat over huurkosten van een vervangende auto.
Anders dan bij letsel gaat het hierbij meestal maar om een belang van enkele guldens of tientjes. Principieel is het echter niet juist, dat verschillende gedupeerden met verschillende auto’s en verschillende autokosten over de ene gelijke kam van 25% besparing worden geschoren. Daarom heb ik in dit artikel alternatieven aangedragen, in de hoop dat de branche hierop reageert. S. Kadijk, werkzaam op de afdeling letsel van de stichting SRK Rechtsbijstand, Zoetermeer

Reageer op dit artikel