nieuws

Verzekeren van glas nog ondoorzichtige markt

Archief

De markt voor glasverzekeringen is “kolossaal groot”, maar is ondanks het relatief eenvoudige product vrij ondoorzichtig. De precieze omvang laat zich heel moeilijk bepalen, zowel het aantal participerende maatschappijen als het premievolume zijn nauwelijks te schatten, meent Theo Harkema, directeur van onderlinge Glasverzekering Samenwerking in Zutphen.

De landelijk werkende onderlinge verzekeringsmaatschappij die werkt onder de handelsnaam Samenwerking Glasverzekering (acht medewerkers) kent twee vergelijkbare concurrenten: Midglas (e 4,9 mln premie) en de Nederlandse Glasverzekeringsmaatschappij De Oudste van 1861 (e 3,4 mln premie). Gedrieën moeten zij opboksen tegen tal van multi-brancheverzekeraars die door massale afzet van pakketpolissen deze nichemarkt domineren.
Theo Harkema, directeur van Samenwerking Glasverzekering: “Louter door verkoop van pakketpolissen voor particulieren en voor mkb-bedrijven kunnen de grote maatschappijen nog meedoen in de glasmarkt, want anders zouden ze hun interesse daarin al lang hebben verloren. De glaspolis is immers voor hen niet meer dan een serviceproduct, een ondergeschoven kindje dat relatief veel kosten met zich brengt.”
Ter illustratie verwijst Harkema naar de hoge afhandelingskosten van glasschades bij grote verzekeraars. “Bij herstel of vervanging maken zij gebruik van de eerste de beste glaszetter op de hoek. Wij hebben echter ons eigen landelijk netwerk van glaszetters, die veel goedkoper kunnen werken. Bovendien garandeert onze centrale inkoop dat gemiddeld lagere prijzen voor het glas worden betaald.”
Jaarlijks verwerkt Samenwerking Glasverzekering tussen de 25.000 en 30.000 schademeldingen via de eigen meldkamer in Hoorn. Reparatie en vervanging van schades worden uitgevoerd door franchiseketen Service Glasherstel met 35 glaszetbedrijven.
Sprong voorwaarts
Met een premiestroom van e 5 mln per jaar is Samenwerking Glasverzekering de grootste gespecialiseerde verzekeraar in de markt voor glas(breuk)verzekeringen. De uit 1919 daterende onderlinge maakte begin 1998 een sprong voorwaarts door de overname van de voormalige portefeuille van het failliete Stichtse Glas van DBV Verzekeringen in Zeist, een megadeal voor de Zutphense onderlinge. “Je moet het vergelijken met een mug die een olifant opslokt”, zegt Harkema. “Zelf hadden we toen een half miljoen premie in euro’s, de DBV-portefeuille was vier keer zo groot. En toch is de overname geheel gefinancierd uit eigen middelen.”
Een jaar later volgde de minideal met het bestuur van Onderlinge Glas Oosterbeek, een portefeuille van nog geen vijf mille aan premie. Harkema lachend: “Het diner met het bestuur om deze overdracht te vieren, heeft meer gekost dan deze verzekeringsportefeuille ooit zal opbrengen.”
Inmiddels heeft Samenwerking Glas een portefeuille van 13.000 polissen, waarvan vierhonderd collectiviteiten van woningbouwcorporaties en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s). De overige polissen zijn afkomstig van (mkb-)bedrijven (3.000) en particulieren (ruim 9.000).
Tweederde van alle collectiviteiten is aangebracht door het intermediair. Van de vierhonderd ingeschreven tussenpersonen doet een kwart op regelmatige basis zaken met de onderlinge. “Tien kantoren vormen onze toprelaties. Zij hebben grote portefeuilles bij corporaties met soms wel 35.000 verzekerde huishoudens per collectiviteit. Bij elkaar hebben woningcorporaties zo’n 375.000 adressen van particulieren bij ons verzekerd”, aldus Harkema.
Commerciële kansen
De commerciële kansen liggen ook bij deze doelgroep, meent Harkema. “Dat gaat ten koste van de portefeuille particulieren die langzaam maar zeker leegloopt. Dat is niet anders. In de collectieve markt is nu eenmaal een veelvoud aan ruiten in ramen en deuren te verzekeren. Bovendien hebben juist woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren behoefte aan aanvullende diensten van de verzekeraar, waaronder administratie, schade-inspectie, schaderegistratie, technisch toezicht en managementinformatie. De hoogte van de premiestelling is daarbij van veel minder belang. Een dubbeltje meer of minder wordt toch min of meer ‘onzichtbaar’ verwerkt in de maandelijkse servicekosten die de bewoner betaalt”, aldus Harkema.
Toch constateert hij dat met name het intermediair de weg naar de woningbouwcorporaties nog maar mondjesmaat weet te vinden. “Ook tussenpersonen zien het collectieve glasproduct nog wel eens over het hoofd. Ten onrechte, want de tijd van de flutbedragen is al lang voorbij.”
Het weerwoord van het intermediair dat glasverzekeringen waarbij zowel premie-incasso als schadebehandeling door de maatschappij worden verzorgd, hun adviesfunctie aantasten, vindt Harkema onbegrijpelijk. “Als mijn toegevoegde waarde daaruit bestaat, zou ik me ernstig zorgen maken.”
Lening
Dit neemt niet weg dat Samenwerking Glasverzekering de relatie met het intermediair zichtbaar koestert. Een glasportefeuille van Van Zelst Assurantiën, administratief gestald bij Fibeko Groep, werd met financiële steun van de niet-onbemiddelde onderlinge overgedragen aan tussenpersoon Rivez Assurantiën en Risicobeheer in Venray, voorheen eigendom van de Aben Groep. Harkema: “Uit defensieve overwegingen is inderdaad aan Rivez een lening van e 190.000 verschaft voor financiering van de aankoop van de portefeuille. Er stond namelijk veel op het spel. In die glasportefeuille zaten enkele grote collectiviteiten van woningbouwcorporaties. Voor ons was het dus van groot belang dat deze portefeuille niet in verkeerde handen zou vallen, maar zou worden ondergebracht bij een professioneel kantoor.”
Toekomst
Over de toekomst van de eigen onderlinge maakt Harkema zich geen zorgen. “Ons specialisme vereist en verdient dat er ruimte blijft voor kleinere gespecialiseerde risicodragers”. Wel is de vraag of Samenwerking Glasverzekering als onderlinge blijft voortbestaan. Praktisch fungeert de verzekeraar nu al meer in de markt als naamloze vennootschap dan als onderlinge, erkent ook Harkema. “Het waarborgkapitaal van de onderlinge van ongeveer e 0,5 mln is al enige jaren bevroren. Feitelijk is de onderlinge daardoor nog voor de helft eigendom van de ledenverzekerden. Wie dat zijn? We zien ze nooit op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die daardoor het karakter heeft van een gewone bestuursvergadering. Verder worden al lang geen premies meer gerestitueerd, wat toch ook een belangrijk kenmerk is van een onderlinge.”
Voor een overname door andere marktpartijen is Harkema verder niet bang. “Ooit zijn er weliswaar verkennende gesprekken gevoerd met Achmea-dochter Centraal Beheer. Die gesprekken zijn toen op niets uitgelopen. Overigens zitten we ook niet te wachten op een overname. Onze financiële positie is sterk genoeg om zelfstandig te kunnen voortbestaan.”
Theo Harkema: “Ons specialisme vereist en verdient dat er ruimte blijft voor kleine onderlingen”.

Reageer op dit artikel