nieuws

Verzekeraars: zorgkosten gaan 7% omhoog

Archief

De ziektekostenverzekeraars worden volgend jaar geconfronteerd met een kostenstijging in de gezondheidszorg van 7%. Dit heeft Zorgverzekeraars Nederland berekend. Zoals de laatste jaren steeds het geval is, pakt de (aanvankelijke) berekening van het ministerie van VWS een stuk lager uit.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verwacht dat de medische kosten voor de particuliere verzekeraars in 2004 met 7% zullen stijgen. Dat is lager dan in de afgelopen jaren. Voor 2003 was de prognose 10,5%, voor 2002 was dit 10,9%.
De kostenprognose van de koepelorganisatie ligt, zoals elk jaar, hoger dan die van de ambtenaren van VWS. Keer op keer blijkt achteraf dat het ministerie de kosten te laag heeft ingeschat. Meestal gaat het daarbij om een verschil van circa 40%. Over 2002 kwam VWS bijvoorbeeld met een stijgingspercentage van 5,7% dat later werd bijgesteld op 9,1%. Voor 2004 schat VWS de kosten zelfs lager in dan de huidige kosten: -1,3%. Het verschil tussen de prognoses van ZN en VWS bedraagt dus 8,3%. ZN verdeelt dit percentage als volgt: 4,5% in verband met pakketmaatregelen, 2 % in verband met de DBC-financiering, 0,5% in verband met de ‘Maatregel-De Geus’ en 1,3% over overige zaken.
Onjuist
Volgens ZN gaat het ministerie bij haar berekeningen uit van de onjuiste veronderstelling dat het particuliere pakket gelijk is aan het ziekenfondspakket en houdt VWS geen rekening met de verschuivingen volgend jaar van collectieve lasten naar private lasten. “Het ministerie concentreert zich in de begroting op de wettelijke verzekeringen (ziekenfonds en AWBZ) met het doel de collectieve lasten te monitoren. De begroting gaat daarbij uit van de veronderstelling dat het particuliere pakket overeenkomt met het wettelijke pakket van de ziekenfondsverzekering. De pakketmaatregelen beogen de eigen verantwoordelijkheid van de ziekenfondsverzekerden te vergroten. Zo staat het de burger vrij om zich voor de geschrapte zorgvormen aanvullend – dus privaat – te verzekeren. Hier is dus sprake van een verschuiving van collectieve naar private lasten. In de particuliere markt is dit onderscheid niet relevant, omdat de particulier verzekerde al de mogelijkheid heeft zich voor bepaalde zorgvormen al dan niet te verzekeren.”
ZN gaat er in zijn raming van uit dat de meeste dekkingen die uit het ziekenfondspakket worden gelicht, zullen worden gedekt op de particuliere aanvullende polissen. Wel wordt verwacht dat een aantal verzekeraars bepaalde dekkingen niet zal ‘overnemen’, bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen en de anticonceptiepil.
DCB-systeem
ZN verwacht voorts een kostenstijging door de invoering van DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). Het gaat hierbij om clusters van veel voorkomende medische verrichtingen waarover verzekeraars en ziekenhuizen – op grond van vastgestelde landelijke gemiddelde prijzen – vrij zijn prijzen kunnen afspreken. Het DCB-systeem wordt op 1 juli 2004 worden ingevoerd.
“Voor ongeveer 10% van het ziekenhuisbudget fungeert de DBC als een kostprijs voor verrichtingen”, stelt ZN. “Voor het overgrote deel van het budget dienen de DBC’s als ‘vultarief’, dat wil zeggen dat de ziekenhuizen niet meer declareren op basis van verpleegdagen plus nevenverrichtingen, maar op basis van de landelijke gemiddelde tarieven.” Deze nieuwe financieringswijze leidt volgens ZN tot verschuivingen in de schadelast. Voor de te poolen standaard(pakket)polissen waarop grotendeels ouderen zijn verzekerde pakt de nieuwe financieringswijze goedkoper uit. Daarentegen zullen de ziekenhuiskosten op de maatschappijpolissen stijgen. Ook bij de ziekenfondsen, waar relatief veel ouderen zijn verzekerd, pakt het nieuwe systeem duurder uit.
Tekort op medicijnen
Ook zijn ZN en VWS het niet eens over de opbrengsten die de zogenoemde Maatregel-De Geus – die 1 september is ingevoerd – gaat bieden. De maatregel die neerkomt op een lagere vergoeding aan apothekers, levert volgens VWS de verzekeraars en de ziekenfondsen een jaarlijkse besparing op van e 432 mln. Volgens ZN gaat het echter om een totale besparing van e 350 mln. De particuliere verzekeraars zullen met deze miscalculatie rekening moeten houden bij hun premievaststelling.
Overigens zijn de ziekenfondsen echt gedupeerd door deze misrekening. De overheid verstrekt hen namelijk een budget voor medicijnen conform de prognose. Daar komen zij dus straks zo’n e 82 mln op tekort.
Hogere bijdragen
ZN verwacht voorts de wettelijke bijdragen die privaatrechtelijke verzekerden moeten betalen, hoger zullen stijgen dan is aangekondigd. Volgens de begroting die op Prinsjesdag openbaar is gemaakt, stijgt de bijdrage voor de pooling volgend jaar (voor 20-65-jarigen van e 320,64 naar e 385,31. ZN denkt dat dit e 393,60 wordt. Volgens de begroting stijgt de MOOZ-bijdrage (20 t/m 65-jarigen) volgend jaar van e 96 naar e 106,88. ZN denkt dat dit e 120 wordt. (Zie ook het artikel ‘Zorgverzekerden volgend jaar fiks duurder uit’ in AM 18, pag. 7).

Reageer op dit artikel