nieuws

Vertragingen spelen verzekeraars flink parten bij euroconversie

Archief

Eenderde van de verzekeraars die verplicht deelnamen aan het tweede toezichtsonderzoek (peildatum 1 mei) van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) zegt ruim drie maanden later dan verwacht klaar te zijn met het opleveren van ‘europrogrammatuur’. Verschuivingen naar de maand november of later kwamen bij 3% van de verzekeraars voor.

Aan het tweede toezichtsonderzoek namen 334 verzekeraars deel. Hiervan geeft 4% aan 20% minder ver te zijn gevorderd met de acceptatietesten van de programmatuur, dan op de eerste peildatum opgegeven. Een op de vijf verzekeraars geeft in het tweede onderzoek aan gemiddeld drieënhalve maand later klaar te zullen zijn met het aanpassen van de externe documenten dan oorspronkelijk opgegeven. Voor wat betreft de interne documenten verwacht bijna een kwart van de verzekeraars ruim tweeënhalve maand later klaar te zijn dan bij de eerste peildatum.
Bijna twee van de vijf verzekeraars verwachten met meer dan drie maanden vertraging (ten opzichte van de eerste peildatum) een succesvolle proefconversie van de huidige portefeuille te kunnen uitvoeren.
Verbeteringen
Ten opzichte van het eerste toezichtsonderzoek (peildatum 1 januari) zijn er wel verbeteringen waar te nemen. Zo heeft bijna een kwart van de verzekeraars de voorbereidingen op de invoering van de euro afgerond. Dit is een lichte toename. Eén op de vijf verzekeraars is nog niet of nauwelijks van start gegaan met de acceptatietesten. Dit was twee op de vijf verzekeraars. Zo’n 7% van de verzekeraars verwacht niet eerder dan in november of december deze laatste fase af te ronden. Op de eerste peildatum was dit nog 12%.
Een kwart van de verzekeraars verwacht in november en december het aanpassen van de interne en externe documenten af te ronden; in januari betrof dit bijna vier op de tien verzekeraars. In totaal verwacht 9% een succesvolle proefconversie van de administratie in de laatste twee maanden van dit jaar of daarna te kunnen uitvoeren. Dit was 11%. In beide gevallen verwachtte ongeveer 2% na de jaarwisseling hiermee klaar te zijn: dus te laat.
Zeven van de tien verzekeraars heeft noodmaatregelen getroffen voor het geval de aangepaste geautomatiseerde systemen op 1 januari 2002 niet (goed) werken. Op de eerste peildatum had minder dan de helft van de verzekeraars noodmaatregelen voorbereid.
Eén op de zeven verzekeraars die voor aanpassing van hun systemen afhankelijk zijn van derden, heeft geen schriftelijke afspraken gemaakt over een tijdige aanpassing. Dit was bij de vorige peildatum één op de vijf. Een kwart van de verzekeraars die elektronisch financiële informatie ontvangen van derden, heeft met hen geen afspraken gemaakt over het moment waarop de bedragen in euro’s gevoerd moeten worden. In januari betrof het bijna vier op de tien verzekeraars.
Conclusie
De PVK concludeert dat naar aanleiding van het tweede toezichtsonderzoek er een aantal tegengestelde bewegingen plaatsvindt. Zo is er een afname van het aantal verzekeraars dat verwacht pas in de laatste twee maanden van dit jaar hun systemen te hebben voorbereid op de euro. Meer verzekeraars hebben een (krappe) veiligheidsmarge gerealiseerd.
Daar staat tegenover, concludeert de PVK, dat veel verzekeraars hun planning voor het opleveren van programmatuur en interne en externe documenten naar achteren hebben moeten bijstellen met gemiddeld drieënhalve maand. Een niet onbelangrijk deel van de verzekeraars blijft de afronding van de geplande werkzaamheden op een te laat moment verwachten (november of later) of komt na verschuiving in de planning in deze kritieke periode terecht.
“De vertragingen die tussen 1 januari en 1 mei van dit jaar zijn opgetreden in de planning van een aanmerkelijk deel van de verzekeraars, voedt de vrees dat in de periode tussen de tweede peildatum en de derde peildatum opnieuw vertragingen zullen ontstaan. Hierdoor zal de tijdige afronding van de voorbereidingen voor een aantal verzekeraars vermoedelijk niet eerder dan kort voor de jaarwisseling mogelijk zijn. Het risico bestaat dat sommige verzekeraars onder andere door het in onvoldoende mate beschikbaar zijn van externe capaciteit (zoals automatiseringsdeskundigen en drukkers), zodanige vertraging oplopen dat de omzetting naar euro’s niet tijdig klaar is”, aldus de PVK in zijn verslag.
De PVK zal in het vervolgtraject nog meer de nadruk leggen op tijdige realisatie van de nodige voorbereidingen voor de euroconversie. De relatiebeheerders van de PVK spelen hierin een cruciale rol. Zij moeten de verzekeraars achter hun broek aanzitten.
Ook de pensioenfondsen kunnen bezoek verwachten van de relatiebeheerders. Bij de pensioenfondsen is namelijk tweederde nog niet klaar met de voorbereidingen op de euro.

Reageer op dit artikel