nieuws

Verbond wil terreurdekking deels schrappen

Archief

Het Verbond van Verzekeraars gaat met de overheid en Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) bespreken hoe het terrorismerisico verzekerd moet worden. Als het aan het Verbond ligt, wordt de dekking flink beperkt. Totdat er duidelijkheid is, moeten verzekeraars zelf besluiten of zij terreurschade al dan niet uitsluiten.

Twee maanden geleden stelde het Verbond een terrorismestuurgroep in, die moest inventariseren of en zo ja, hoe de dekking van het terrorisme na de aanslagen van 11 september moet worden gewijzigd. “Naar aanleiding van de bevindingen van die stuurgroep heeft het bestuur een besluit genomen”, zegt woordvoerder Gert Kloosterboer.
Het Verbond wil in overleg met toezichthouder en wetgever kijken of wettelijke kaders kunnen worden geformuleerd voor het bieden van dekking voor terreurrisico’s. Daarbij wordt gedacht aan een wettelijke bepaling zoals die geldt voor ‘groot molest’. Daarna moet worden gekeken naar de knelpunten die ontstaan in de dekking wanneer een dergelijke wettelijke inkadering heeft plaatsgevonden. “Daarbij zal ook het internationale beleid van herverzekeraars worden meegewogen”, aldus het Verbond.
“Bij een wettelijke inkadering denken wij aan een splitsing van het terrorismerisico in een deel dat onder ‘groot molest’ valt en een deel dat onder ‘klein molest’ valt”, zegt Kloosterboer. Hij erkent dat tot dusver alleen duidelijk is geworden dat er veel onduidelijkheden bestaan. “Het is een ingewikkelde materie. Over een mogelijke oplossing valt nog niets te zeggen. Of een poolmodel als in Engeland tot de alternatieven behoort, kan ik dus ook nog niet zeggen.”
Onverzekerbaar
In een toelichting gaat het Verbond in op de verzekeringstechnische achtergrond van het terrorismerisico. Daarin wordt duidelijk dat het Verbond zich op het standpunt stelt, dat schade door terroristische aanslagen niet langer verzekerbaar is. Dit wordt veroorzaakt door de toegenomen kans op het voorkomen van een dergelijke situatie en de extreem hoge schadebedragen die niet (volledig) meer worden gedekt door de herverzekeraars. Daardoor komt bij een aanslag de continuïteit van de verzekeraar in gevaar.
In de wet is al bepaald dat verzekeraars geen onverantwoord grote risico’s mogen verzekeren, zoals de risico’s die vallen onder het begrip ‘groot molest’. Het Verbond wil nu dat ook het terrorismerisico (deels) daaronder wordt geschaard. Er is nog geen datum vastgesteld waarop een oplossing bekend moet zijn. De PVK en het ministerie van Financiën zijn al benaderd voor een eerste overleg.
Beurspolissen
Voorlopig moeten verzekeraars zelf besluiten of schade door terrorisme al dan niet van de dekking moet worden uitgesloten. Voor de bedrijfspolissen hebben de beursverzekeraars een zogeheten interimclausule opgesteld. Daarin is opgenomen dat per 1 januari de dekking voor terrorisme voorlopig komt te vervallen. Hiervan wordt slechts in uitzonderingsgevallen afgeweken. Mogelijk proberen grote bedrijven hun risico’s nu onder te brengen bij buitenlandse verzekeraars die nog wel dekking bieden voor het terrorismerisico.
Luchtvaart
De Europese luchtvaartmaatschappijen weten zich tot april verzekerd van de steun van de nationale overheden. Na de terroristische aanslagen van 11 september brachten verzekeraars de dekking drastisch terug; doordat de staat zich garant stelde voor eventuele onverzekerde schade, werd een crisis bezworen. In EU-verband is besloten die garantstelling te verlengen tot april volgend jaar.

Reageer op dit artikel