nieuws

Verbond adviseert collectieve dekking werkgeversaansprakelijkheid

Archief

auto

Het Verbond van Verzekeraars heeft een advies uitgebracht over een collectieve vorm van de individuele SVI (Schadeverzekering Inzittenden). Zo’n nieuwe polis moet het hiaat dekken in de werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen. Dit ‘gat’ is ontstaan door het arrest Vonk Montage/Van der Hoeven van de Hoge Raad.
Een nadeel van deze oplossing is volgens Christo Beumer van volmachtbedrijf Wuthrich dat de SVI, en dus ook een collectieve vorm, is gekoppeld aan een motorvoertuig. “Daardoor is de SVI niet altijd voldoende om genoemd hiaat op te vullen. Daarom zijn wij met een apart product gekomen.” Het risico hiervoor draagt Stad Rotterdam.
De verzekering van Wuthrich dekt de aansprakelijkheid van de werkgever ten opzichte van werknemers/bestuurders van motorrijtuigen inclusief woon/werkverkeer en inclusief eigen auto’s. Gedekt zijn personenschade, zaakschade en immateriële schade. De dekking is gemaximeerd op 1 miljoen # per gebeurtenis, ongeacht het aantal evenementen. De premie hiervoor bedraagt 25 # per jaar per werknemer. Tegen een geringe toeslag op de jaarpremie kunnen ‘inleenkrachten’ worden meeverzekerd.
Met deze polis heeft het voor de werkgever geen zin meer een collectieve SVI te sluiten: een aansprakelijkheidsverzekering die dekking geeft voor letselschade, waaronder inkomensschade, en overlijden. De Ongevallen Inzittendenverzekering wordt niet overbodig. “Zo’n polis – die vaste bedragen uitkeert bij blijvende invaliditeit en overlijden – dekt immers meer dan aansprakelijkheid”, aldus Beumer.
Royal & SunAlliance komt in september met een soortgelijke verzekering als die van Wuthrich. “We studeren nog op bepaalde puntjes en op de premiestelling”, zegt marketingmanager Alex Kammeraat. Het product wordt uitsluitend afgezet via volmachtbedrijven. Royal & SunAlliance werkt samen met zestig gevolmachtigden onder wie ABN Amro, Ecodass, Kroezen en de Lippmann Groep.
Inhoud arrest
Het arrest Vonk Montage/Van der Hoeven heeft betrekking op een ongeval in 1995. Werknemer Van der Hoeven bestuurde, tijdens de terugreis van een werklocatie, een bestelbusje van Vonk. Vier collega’s reden mee.
Op een gegeven moment kwam het busje met de linkerwielen in de middenberm terecht, raakte daardoor in een slip en sloeg enkele malen over de kop. De vier inzittenden plus de bestuurder waren gewond. De bestuurder had ernstig rugletsel. De passagiers konden hun schade claimen op de WAM-polis van het busje, maar deze polis gaf geen dekking voor schade van de bestuurder (de veroorzaker van de schade). De bestuurder accepteerde dit niet en stelde zijn werkgever aansprakelijk.
Lacune
De werkgeversaansprakelijkheid in ons land wordt steeds verder opgerekt en genoemd arrest ligt in het verlengde daarvan,” zegt Beumer. “Opmerkelijk is dat hiervoor nog geen waterdichte verzekeringsoplossing bestond.” Kammeraat (Royal & SunAlliance): “Er is altijd vermoed dat in bovengenoemde gevallen een lacune in de wet is, maar bij aansprakelijkheid moet dat uiteraard eerst via jurisprudentie worden vastgesteld.”
Het Verbond van Verzekeraars zegt op de hoogte te zijn van de lacune. “De WAM-polis dekt niet het risico van de bestuurder en de aansprakelijkheidspolis voor bedrijven (AVB) dekt in beginsel niet het motorrijtuigrisico”, stelt het Verbond. “Op basis van eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad was al aangenomen dat in genoemde gevallen de werkgever schadevergoedingsplicht zou hebben. In het hiaat zou worden voorzien in het inmiddels ingetrokken wetsvoorstel Verkeersongevallen van minister Sorgdrager. Ook bij het nog niet ingediende wetsvoorstel van minister Korthals is gesproken over een bepaling terzake van de risicoaansprakelijkheid van de werkgever voor de bestuurder/werknemer.”
Criteria
In een circulaire aan verzekeraars (11 juli 2001) schrijft het Verbond dat de Hoge Raad met genoemd arrest de volgende vijf criteria van de rechtbank heeft overgenomen: – de verplichte uitoefening van werkzaamheden (in werktijd pendelen) – de verplichting om (bij toerbeurt) te chaufferen met een busje van de werkgever, – de WAM-verzekering dekt de financiële gevolgen van (personen-)schade voor inzittenden (exclusief bestuurder), – er was geen sprake van opzet of grove roekeloosheid van de chauffeur bij het ontstaan van het ongeval, – het ‘ervaringsfeit’, hetgeen wil zeggen dat de dagelijkse omgang met een auto de gebruiker ertoe kan brengen niet steeds alle voorzichtigheid in acht te nemen.
Dekking
“De grondslag voor de schadevergoedingsplicht wordt gevormd door de contractuele relatie tussen werkgever en werknemer, maar ook door de redelijkheid en billijkheid”, schrijft het Verbond in de circulaire. “De schadevergoedingsplicht berust dan ook niet op het schenden van een zorgplicht of op onrechtmatig handelen door de werkgever, zoals normaliter het geval is bij werkgeversaansprakelijkheid.”
Het Verbond gaat er vanuit, dat het arrest niet alleen betrekking heeft op motorrijtuigen van de werkgever, maar ook op dienstreizen die worden gemaakt in eigen auto’s en ook op andere gemotoriseerde voertuigen zoals tractoren.
“Hoewel er verschillende mogelijkheden zijn om in deze verzekeringsvraag te voorzien, adviseren wij de schadevergoedingsplicht onder te brengen in een apart product in de branche motorrijtuigen”, schrijft het Verbond. “Weliswaar betreft het de schadevergoedingsplicht van de werkgever, maar bij schade zal de nadruk van de claim toch in de (personen)schadesfeer bij verkeersongevallen liggen, nog daargelaten dat er nog een aantal praktische argumenten speelt om dit niet onder te brengen bij de bestaande werkgeversaansprakelijkheid op de AVB.”
De werkgever is aansprakelijk voor schade van een bestuurder vane en bedrijfswagen.

Reageer op dit artikel