nieuws

Veel verschil in visie op regisseursrol in reïntegratie

Archief

Veel verschil in visie op regisseursrol in reïntegratie

De Wet verbetering poortwachter scherpt het reïntegratietraject van zieke werknemers aan. Dat vergt een strakke regie, die in handen komt van een casemanager. Verzekeraars van verzuim- en arbeidsongeschiktheidspolissen, die al dan niet worden gekoppeld aan dienstenpakketten, kijken over de schouder mee hoe arbodiensten en reïntegratiebedrijven dat aanpakken.
De nieuwe Poortwachterswet, die begin april van kracht wordt, geeft werkgever, werknemer en arbodienst een duidelijkere rol bij de reïntegratie. Voor de tussenpersoon die zakelijke relaties adviseert is het vooral van belang te weten dat de wet een strak tijdpad geeft voor het reïntegratietraject en dat dit pad moet worden bewaakt door een casemanager, een functie die vooral zal worden vervuld door arbodiensten en reïntegratiebedrijven. Verzekeraars van ziekteverzuim, WAO-gat en excedentregelingen die hun producten vaak aanbieden in combinatie met een advies voor een contract met arbodiensten en reïntegratiebedrijven, hebben uiteraard met het oog op de Poortwachterswet naar deze arbocontracten gekeken. Sommige verzekeraars haken in op de nieuwe situatie door standaard een verzekering te combineren met een pakket van een arbodienst en een reïntegratiebedrijf.
AXA maakt geen vaste koppeling met arbopakketten. “Wij adviseren verschillende arbodiensten, al naar gelang de situatie”, zegt Pim van de Werd, directeur Zorg. AXA haakt op een andere en zeer eigentijdse manier in op de Poortwachterwet. Op de openbare AXA-site, www.axa.nl, wordt op 1 april een pagina geopend waar de ijkmomenten die de wet voorschrijft, worden vermeld. De tussenpersoon en de werkgever vinden op de site hulpschema’s en formulieren die zij kunnen downloaden. “Een voorbeeld hiervan is het Plan van Aanpak dat er in de achtste week van het verzuim moet zijn. Wij melden op de site het tijdplan en de routing en stellen het format ter beschikking, inclusief een toelichting en de mogelijkheden van hulp die onze afdeling Zorgadvies biedt.” De afdeling Zorgadvies biedt intermediair, werkgever en werknemer alle mogelijke steun bij reïntegratie. Wanneer de verzuimmeldingen via de arbodienst verlopen, informeert AXA het intermediair en de werkgever over de procesgang.
AXA bewaakt het reïntegratieproces maar wil nadrukkelijk geen casemanager zijn zoals in de Poortwachterswet is bedoeld. “Dat is onze rol niet”, zegt De Werd. “Ik vind dat die rol moet worden overgelaten aan arbodiensten en reïntegratiebedrijven.”
Casemanagers
In de wet staat dat werknemer en werkgever in de achtste week van het verzuim een casemanager moeten benoemen (zie kader). Dit kan de werkgever zijn, die in deze de eerst verantwoordelijke is, maar het casemanagement kan ook worden uitbesteed aan arbodienst of reïntegratiebedrijf. Als de casemanager zijn werk versloft, zou dat kunnen leiden tot sancties voor de werkgever die dit uiteraard op de casemanager zal proberen te verhalen. “De arbodiensten sluiten echter in hun algemene voorwaarden de aansprakelijkheid – tenzij voor grove nalatigheid – uit”, zegt Peter de Cuijper beleidsmedewerker bij Ohra.
Ook Pim de Werd van AXA en Jos van Dam, marketmanager van Aegon, nemen dit waar. “In de Poortwachterswet staat dat de werkgever verantwoordelijk is voor de reïntegratieactiviteiten en dat dit ‘feitelijk onvervreemdbaar’ is”, zeggen zij. “De werkgever is dus verantwoordelijk, maar kan dit uiteraard proberen te verhalen op een casemanager, indien deze steken heeft laten vallen. De rechter heeft hierover het laatste woord. Jurisprudentie zal dus moeten gaan uitwijzen hoe de onderlinge aansprakelijkheid is geregeld tussen werkgevers en arbodiensten.”
Verzekeraar als casemanager
“Ohra kan zelf fungeren als casemanager”, zegt beleidsmedewerker Peter de Cuijper. “Dit gebeurt via Ohra Verzuimmanagement, een afdeling die wij in 1995 hebben opgericht. Verzuimmanagement registreert de verzuimmeldingen op de contracten voor verzuim, WAO-gat en excedentregelingen. Wij screenen de meldingen op versnelde reïntegratiemogelijkheden en zetten – na overleg met de werkgever en arbodienst – werkzaamheden voor reïntegratie en interventie in gang. Wij zijn dus niet afhankelijk van de informatie van arbodiensten.” Ohra werkt samen met arbodienst Relan.
Onder de noemer Zorganize combineert Ohra verzekeringen en Verzuimmanagement. “Als de werkgever de verzuimbegeleiding aan ons heeft opgedragen, zorgen wij voor een procedurele ondersteuning die voldoet aan de Poortwachterswet. Het casemanagement zoals dat is vastgelegd in de nieuwe wet, kunnen wij dus zelf verzorgen. De werkgever hoeft dit dus niet bij de arbodienst in te kopen.”
Delta Lloyd wil niet als casemanager fungeren. Ellen Puschmann, projectleider verzuimmanagement: “Een casemanager moet onafhankelijk zijn, want hij moet werkgever en werknemer dienen. Doordat de verzekeraar een contract heeft met de werkgever, is het niet juist als hij die rol vervult. Het ligt meer op de weg van de arbodienst”.
Delta Lloyd heeft in februari aan de (conventionele) ziekteverzuimverzekering de gratis service van VerzuimEffect verbonden. VerzuimEffect draagt bij de werkgever zo snel mogelijk betaalde reïntegratieoplossingen aan, zoals wachtlijstbemiddeling, conflictbemiddeling en interventie bij psychische klachten. Mede met het oog op de Poortwachterswet biedt VerzuimEffect werkgevers de mogelijkheid herstel- en ziekmeldingen door te geven via een besloten internetsite. “Wij geven de gegevens door aan de arbodienst, houden het verloop van de ziekte in de gaten en informeren de werkgever daarover”, zegt Puschmann. “We hebben deze mogelijkheid ingevoerd voor de nieuwe verzuimcontracten en zullen het in de loop van het jaar ook aanbieden bij bestaande ziekteverzuimcontracten.”
Gratis casemanagement
“Wij zijn al jarenlang actief op het gebied van reïntegratie”, zegt Frank Romijn, directeur Inkomensverzekeringen bij De Amersfoortse. De nieuwe Poortwachterwet brengt nauwelijks verandering in de huidige werkwijze. “Wel worden de voorwaarden van de polissen voor ziekteverzuim, eigen risico Pemba, WAO-gat, en excedentregelingen aangepast aan de mogelijkheid dat een werknemer na één jaar ziekteverzuim niet de WAO ingaat. Het kan namelijk zijn, dat de verzuimperiode doorloopt als gevolg van een sanctie of als gevolg van het besluit van de werkgever vrijwillig de WAO uit te stellen en het loon door te betalen.”
De Amersfoortse heeft verzuimverzekeringen gratis gekoppeld aan een servicepakket van Keerpunt, het (eigen) reïntegratiebedrijf (50% ASR, 50% NN). Het servicepakket omvat informatie, bemiddeling en advies op het gebied van reïntegratie. Voor de reïntegratiediensten van een ingeschakeld bedrijf moet wel worden betaald.
Verzekeringen voor Pemba, verzuim, WAO-gat, en excedentregelingen, zijn ook te sluiten binnen het employee-benefitspakket PersoneelsPlan. Ook dan levert Keerpunt genoemde diensten. Dit geldt ook voor de bemiddeling bij (betaalde) voorzieningen die voortvloeien uit het ‘plan van aanpak’.
“Keerpunt kan als casemanager optreden”, zegt Romijn. “Die dienstverlening is gratis voor werkgevers met een verzekering voor ziekteverzuim of Pemba-eigen-risico. De arbodienst kan uiteraard ook als casemanager optreden, maar daar betaalt de werkgever dan wel voor.”
Met het oog op de Poortwachterswet heeft De Amersfoortse de pakketten van de grotere arbodiensten gescreend. “De pakketten van onder meer Arboned, AGG, Maetis, Arboduo, en Commit Arbo zijn ‘Poortwachterproof’ bevonden.
Vooruitkijken
Achmea heeft afgelopen herfst VerzuimAlert geïntroduceerd, een pakket met een verzuimverzekering, arbodiensten en preventie- en reïntegratieprogramma’s. Hiervoor werken verscheidene Achmea-bedrijven samen, zoals de arbodiensten AGG (Arbo Groep GAK ) en AMG (Arbo Management Groep) en het reïntegratiebedrijf Argonaut. “VerzuimAlert is toegesneden op het mkb. Grote bedrijven stellen zelf via modules een pakket vast”, zegt Fedor Klootwijk, directievoorzitter van Argonaut. “VerzuimAlert is ‘Poortwachterproof’, dat wil zeggen dat de procedures zijn aangepast aan de nieuwe, verscherpte, situatie. Dat geldt ook voor de diverse modules. Grote werkgevers lopen zelfs al vrijwillig vooruit op de regels die vanaf 2003 zullen gelden. Werkgevers zijn namelijk volgend jaar verplicht om, wanneer er in eigen huis onvoldoende reïntegratiemogelijkheden zijn, te proberen de werknemer bij een andere werkgever geplaatst te krijgen.”
Ook Klootwijk vindt dat de verzekeraar niet moet optreden als casemanager. Dat is niet, omdat een verzekeraar – zoals Delta Lloyd zegt – niet objectief zou kunnen zijn vanwege zijn relatie met de werkgever. “Nee, want dat zou dan ook gelden voor de arbodienst die eveneens door de werkgever wordt betaald. De arbodienst kan heel goed objectief zijn. Bij VerzuimAlert hebben we het casemanagement bij de arbodienst neergelegd. Grote werkgevers die losse modules sluiten, hebben drie opties: de arbodienst, het reïntegratiebedrijf of het zelf doen.”
Meekijken
Onder de noemer Zorgmanagement heeft Aegon bepaalde diensten gekoppeld aan de diverse ziekteverzuimverzekeringen en aan de WAO-Combiverzekering (zie AM 6, pag. 4). Het dienstenpakket wordt onder meer geleverd door Arboned en Maetis, twee arbodiensten waarmee Aegon afspraken heeft gemaakt. Als een reïntegratiebedrijf wordt ingeschakeld, is dat meestal WOSM of Kliq.
“Wij kijken via Zorgmanagement over de schouder mee naar wat de arbodienst, het reïntegratiebedrijf en de casemanager ondernemen”, zegt marketmanager Jos van Dam. “Als casemanager vinden wij de arbodienst de eerst aangewezene, maar ook een reïntegratiebedijf kan die rol vervullen. Wij vinden dat een verzekeraar dit absoluut niet moet doen. Het kan problemen opleveren met de verzekerde werkgever als je op de eerste verzuimdag al aan de bel staat te trekken.”
Polisredactie
Interpolis heeft al geruime tijd alles in huis om gecombineerde pakketten te bieden, maar is daar pas kortgeleden, met het oog op de Poortwachterswet, mee gekomen. De Rabo-dochter heeft namelijk vier eigen arbodiensten, Commit Arbo, Beon en Prevend, plus het eigen reïntegratiebedrijf Compaan. De pakketten van deze arbodiensten zijn ‘Poortwachterproof’, aldus Interpolis. Deze maand lanceerde Interpolis het VerzuimbeheersingsArrangement. Hierbij wordt een bestaande ziekteverzuimverzekering gecombineerd met een pakket van arbodienst Commit Arbo (zie AM 6, pag 5). De werkgever die zo’n arrangement sluit, krijgt 5% korting op de reguliere verzekeringspremie. Het pakket van Commit Arbo omvat het werkhervattingspakket Signaleren Frequente Afwezigheid. De werkgever met een VerzuimbeheersingsArrangement krijgt van Commit Arbo korting op een risico-inventarisatie en een risico-evaluatie.
Interpolis gaat er vanuit dat het casemanagement wordt uitgevoerd door de arbodiensten. Eventueel kan dit Compaan zijn.
De polisredactie van de diverse verzuim- en arbeidsongeschiktheidspolissen is vorig jaar reeds met het oog op de nieuwe Poortwachterswet gewijzigd (zie ook onder ‘Gratis casemanagement’). Dit is gebeurd bij de introductie van VerzuimOplossingen, een pakket dat anders dan de naam doet vermoeden geen verzuimdiensten maar Pemba- en verzuimpolissen omvat.
Vingers branden
“Werkgevers die niet gemotiveerd zijn het ziekteverzuim terug te dringen – en die zijn er nog steeds – behoren niet tot onze doelgroep”, zegt Arnold Zuiderwijk, directeur Zorg van Amev. Onder de naam Effort Care biedt Amev sinds een paar jaar werkgevers met een verzuim- of arbeidsongeschiktheidsverzekering, gratis ondersteuning bij het voorkomen en beperken van verzuim. “Wij geven advies op het gebied van preventie, bewaken samen met de arbodienst de ziektegevallen en stimuleren een snelle reïntegratie. Een care-coördinator houdt de procedures in de gaten. De nieuwe wetgeving zie ik als bevestiging van ons beleid en een extra steun in de rug. Nee, het casemanagement zie ik niet als onze taak.”
Zuiderwijk noemt de ‘Poortwachtermaterie’ “zeer complex”. “Het intermediair kan er inderdaad zijn vingers aan branden door onjuiste of onvolledige adviezen te geven; bijvoorbeeld door een arbopakket te adviseren dat niet voldoet aan de wettelijke eisen.”
Speciale presentaties voor het intermediair – zoals Aegon bijvoorbeeld houdt – geeft Amev niet. “We gaan het intermediair schriftelijk inlichten. Alle werkgevers met een verzuim- of collectieve WAO-polis zullen via het intermediair worden ingelicht.”
De Goudse heeft sinds twee jaar Verzuim Manager, een geïntegreerd pakket met één premie voor verzekeringen en verzuimdiensten. De Goudse coördineert de dienstverlening en zoekt in voorkomende situaties naar de geschikte oplossing en dienst. Volgens directeur Aris Neven is het systeem ‘Poortwachterproof’ maar zal de nieuwe wetgeving zeker leiden tot verdere productontwikkeling. “Wij denken hierbij aan een methodiek om werkgevers te ondersteunen op het moment dat zij geconfronteerd worden met langdurig verzuim. Wij willen daarmee het pad dat we met Verzuim Manager hebben ingeslagen volgen, namelijk geen oplossing bieden voor een deel van het probleem, maar voor een aanpak waarbij alle componenten op elkaar zijn afgestemd.”
Zorgverzekerden
Zorgverzekeraar VGZ voert geen verzuim- en arbeidsongeschiktheidspolissen, maar heeft sinds anderhalf jaar wel een Bedrijfszorgpakket dat in het kader van de nieuwe Poortwachterswet voor werkgevers van belang kan zijn. Het pakket wordt gesloten in combinatie met een (al dan niet ‘gemengde’) ziektekostencollectiviteit en omvat de modules psychosociaal, fysiek, zorgservice, en huishoudelijke ondersteuning. De werkgever betaalt een bedrag per werknemer en krijgt daarvoor niet alleen bemiddeling bij hulp, maar ook de daadwerkelijk hulp. Het gaat hierbij om snelle acute zorg die is gericht op zo kort mogelijk verzuim en op preventie. “Werkgevers moeten volgens de nieuwe Poortwachterswet zo nodig kunnen aantonen dat zij alles hebben gedaan om te voorkomen dat een werknemer de WAO ingaat”, zegt Hans Wien, manager Bedrijfszorg. “Werkgevers met een Bedrijfszorgpakket kunnen dat aantonen.”
Tijdpad Poortwachter
De Wet verbetering poortwachter geeft een strak tijdpad aan dat door een casemanager moet worden bewaakt. De volgende tijdstippen zijn cruciaal:
– op de eerste verzuimdag wordt de werknemer ziek gemeld;- in de zesde verzuimweek moet de arbodienst een probleemanalyse en (reïntegratie)advies klaar hebben;- in de achtste verzuimweek moeten werknemer en werkgever een plan van aanpak (reïntegratieactiviteiten) hebben gemaakt en hebben vastgesteld wie als casemanager optreedt;- in de dertiende verzuimweek moet de werkgever het verzuim melden bij het UWV, het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen;- in de 39e verzuimweek moet de werkgever de WAO-claim plus reïntegratieverslag hebben ingediend bij het uitvoeringsinstituut.Een werkgever die te weinig heeft gedaan om zijn werknemer uit de WAO te houden, krijgt straf: nog een jaar doorbetaling van het loon. De werknemer die niet meewerkt, kan tijdelijk of blijvend, gedeeltelijk of geheel geen WAO-uitkering krijgen en mag in het ergste geval worden ontslagen. Als werkgever en werknemer er beiden met de pet naar gooien, kan de uitvoeringsorganisatie UWV de WAO-beoordeling opschorten, terwijl de werkgever (maximaal 52 weken) het loon moet doorbetalen. De straffen zijn niet verzekerbaar.
Een werkgever die (geheel vrijwillig) een werknemer terwille wil zijn, kan de WAO een jaar opschuiven door ook in het tweede verzuimjaar het salaris door te betalen.
Tussenpersoon als casemanager
“Het intermediair kan zijn bedrijfsklanten aan zich binden door de rol van casemanager op zich te nemen”, vindt NVA-bestuurslid Kees Boer. Op NVA-bijeenkomsten over de Wet verbetering poortwachter heeft Kees Boer (van volmachtbedrijf Lukassen & Boer in Papendrecht) een pleidooi gehouden voor de tussenpersoon als casemanager. “Het intermediair is gewend zaken te regelen en is daarom bij uitstek geschikt om op te treden als casemanager”, stelde hij.
Boer ging niet in op de problemen die dit met zich mee kan brengen. En dat zijn er vele. De casemanager moet de weg weten in het woud van arbo- en reïntegratiediensten en in het woud van wettelijke regels, hij moet over speciale software beschikken, hij moet het nodige personeel hebben en hij moet er op bedacht zijn dat hij aansprakelijk kan worden gesteld. Het case-management zal dan ook slechts geschikt zijn voor zeer grote tussenpersonen die voor hun zakelijke relaties reeds de één-loketfunctie vervullen. Het was dus duidelijk dat Boer op de NV-bijeenkomsten een proefballonnetje opliet.
Aan het eind van de studiebijeenkomst konden de tussenpersonen via een enquêteformulier aangeven of zij ook vonden ‘dat de tussenpersoon heel goed de rol van casemanager kan vervullen’ en of hij ‘belangstelling heeft voor een opleiding tot casemanager’. Op de eerste twee bijeenkomsten (Hoofddorp en Eindhoven) eerste bijeenkomst hebben 42 mensen ‘ja’ gezegd tegen het idee en 61 mensen ‘nee’. Van hen hadden 42 mensen belangstelling voor een opleiding als casemanager en 61 niet.
NBVA wil meer geld van arbodiensten
Door de vernieuwde Poortwachterswet zal het mkb een zwaarder beroep doen op het intermediair. Daarom moeten arbodiensten en reïntegratiebedrijven hun beloningen verhogen, vindt de NBVA.
Door de Wet verbetering poortwachter wordt de adviesrol van het intermedair ten aanzien van arbodiensten en reïntegratiebedrijven zwaarder en zal het mkb meer ondersteuning vragen, denkt de NBVA. Dit geldt volgens de standsorganisatie “niet alleen bij de individuele ziektegevallen en de daarbij vereiste stappen, maar ook bij het bewaken van de kwaliteit en het toezien op de samenwerking van arbodiensten met reïntegratieondernemingen en zorgverzekeraars”. De NBVA vindt dat daarom dat de arbodiensten en reïntegratiebedrijven hun beloningen aan het intermediair moeten verhogen. Die waren toch al “zeer bescheiden”, aldus de NBVA.

Reageer op dit artikel