nieuws

Tweederde verzekeraars nog niet klaar voor euro

Archief

Tweederde van de verzekeraars die verplicht deelnamen aan het derde toezichtsonderzoek (peildatum 1 september) van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) was nog niet klaar voor de euro. “Dit lijkt zorgwekkend”, zegt de PVK, “maar er zijn door deze maatschappijen al wel aanzienlijke vorderingen gemaakt”. Vertragingen spelen de branche wederom parten.

Aan het derde toezichtsonderzoek namen nog 315 verzekeraars deel van de in totaal 411 die aan het eerste onderzoek deelnamen. Bij dit laatste onderzoek, per 1 september, geeft één op de vijftig verzekeraars aan gemiddeld 30% minder ver gevorderd te zijn met de fase acceptatietesten van de programmatuur dan zij op de tweede peildatum (1 mei) aangaven. Alle verzekeraars verwachtten op 1 september de laatste fase (acceptatietesten) vóór de jaarwisseling te voltooien.
Het opleveren van de programmatuur bleek bij ruim vier van de tien verzekeraars te zijn vertraagd. Gemiddeld was de opleverdatum een kleine drie maanden opgeschoven. Ruim eenderde van de vertragingen in de geplande oplevering van de programmatuur staat op naam van verzekeraars die ook tussen de eerste en de tweede peiling de planning naar achteren hebben bijgesteld.
Eén op de veertig verzekeraars was op 1 september 30% minder ver met het aanpassen van in- en externe documenten dan zij eerder hadden aangegeven. Een kwart van de verzekeraars verwachtte in de laatste twee maanden van 2001 of begin 2002 het aanpassen van de in- en externe documenten af te ronden. Een half procent van de verzekeraars verwachtte dit zeker pas na de jaarwisseling af te ronden.
Bijna een kwart van de verzekeraars gaf in het derde onderzoek aan gemiddeld ruim twee maanden later klaar te zullen zijn met het aanpassen van de externe documenten dan werd verwacht op de tweede peildatum. Voor wat betreft de interne documenten verwachtte iets meer dan een kwart van de verzekeraars gemiddeld bijna tweeënhalve maand later klaar te zijn dan ze in mei hadden opgegeven.
Eenderde van de verzekeraars gaf aan dat het realiseren van een succesvolle proefconversie van de gegevensbestanden van de huidige portefeuille was vertraagd ten opzichte van de planning die op 1 mei was opgegeven. De gemiddelde vertraging bedroeg ruim tweeënhalve maand. Ruim twee van de vijf verzekeraars die nu vertraging hebben, liepen ook vertraging op tussen de eerste en tweede peildatum. Een zeer klein percentage (0,04% van de totale verzekeringsmarkt) gaf aan niet eerder dan ná de jaarwisseling een succesvolle proefconversie uit te kunnen voeren. Bij de tweede peildatum was dat nog 2%.
Voldoende
De Pensioen- & Verzekeringskamer wil niet reageren op de uitkomsten van het euro-onderzoek. Woordvoerder Loek van Daalen verwijst naar de conclusies zoals deze op de website van de PVK zijn weergegeven.
De PVK classificeert de algemene situatie bij zowel verzekeraars als pensioenfondsen als “voldoende”. “Dit laat onverlet dat de pensioenfondsen en verzekeraars die nog niet klaar zijn in deze laatste fase de hoogste prioriteit aan deze aanpassingen dienen te geven.”
De PVK wil in 2002 de invoering van de euro evalueren. “Daarbij zal zij zeker aandacht besteden aan de kwaliteit van hun planningen. Dit is mede ingegeven doordat veel planningen tot 1 september niet werden gehaald.”
Doordat de rapportage over de situatie per 1 september pas eind november naar buiten is gekomen, spreekt de PVK ook een aantal verwachtingen uit over de situatie per 1 november. “Schattingen wijzen erop dat begin november circa 85% van de verzekeraars helemaal of bijna klaar was met de voorbereidingen. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk bijna 95% van de markt.”

Reageer op dit artikel