nieuws

Toezichthouder stelt eisen aan natura-uitvaartverzekeraars

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft een concept-richtlijn opgesteld die behoorlijk wat eisen stelt aan de administratieve organisatie van natura-uitvaartverzekeraars met 50.000 of minder verzekerden. De toezichthouder wil hiermee meer grip krijgen op de uitvaartbranche, waar het vorig jaar naar eigen zeggen “heel wat mee te stellen” had.

De concept-richtlijn is een nadere invulling van de Principes Interne Beheersing, die maart dit jaar werden afgekondigd. Het Verbond van Verzekeraars kan tot 1 november opmerkingen plaatsen bij het huidige concept, waarna de richtlijn definitief wordt ingevoerd. Geconsulteerd worden verder het Nederlandse Verbond van Uitvaartorganisaties, het Koninklijk Nivra en het Actuarieel Genootschap.
De nieuwe eisen in de concept-richtlijn betreffen onder meer het verplicht opstellen van een beleidsplan voor de middellange termijn (drie tot vijf jaar), het jaarlijks opstellen van een begroting en het rapporteren over de werkelijke resultaten. Het beleidsplan moet in elk geval duidelijkheid geven over: de juridische structuur, de interne organisatie (controle en automatisering), de doelstellingen, het werkgebied, het productassortiment, de marktbewerking/ledenwerving, een analyse van kansen en bedreigingen, uitbesteding van werk, de financiering en de gewenste solvabiliteit.
Dubbelfuncties
Verder eist de toezichthouder dat de functies, taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden en medewerkers van de natura-uitvaartverzekeraars schriftelijk worden vastgelegd. Te volgen procedures moeten eveneens zijn omschreven, voor wat betreft de volgende handelingen: premievaststelling, ledenregistratie, acceptatie, mutatieverwerking, polisafgifte, premie-incasso, uitvaartverzorging, uitkeringen, beheer van kasgelden en bankrekeningen, beleggingen en vaststelling van de technische voorziening.
De Pensioen- en Verzekeringskamer laat in de richtlijn zien bijzonder kritisch te staan tegenover dubbelfuncties. Volgens de toezichthouder gaat het dan vooral om “bestuursleden of functionarissen die naast hun functie bij de natura-uitvaartverzekeraar tevens werkzaam zijn bij een bank, effectenkantoor, uitvaartonderneming of andere verzekeraar”. Volgens de PVK kan dit leiden tot “ongewenste belangenverstrengeling” en dus moeten dubbelfuncties “per ommegaande” bij de toezichthouder worden gemeld.
De richtlijn bevat ten slotte nog aanbevelingen voor de wijze waarop moet worden omgegaan met maandelijkse financiële rapportages, met de automatisering en met de uitbesteding van werkzaamheden.

Reageer op dit artikel