nieuws

Swiss Re: ‘Schadetoekenning aov-verzekeraars onprofessioneel’

Archief

Herverzekeraar Swiss Re Nederland, het voormalige Alhermij, maakt zich ernstig zorgen over de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. “Wij constateren regelmatig dat de schadetoekenning bij arbeidsongeschiktheidsverzekeraars op onvoldoende professionele wijze gebeurt.”

In het jongste jaarbericht van Alhermij – sinds kort Swiss Re Life & Health Nederland genaamd – spreekt directievoorzitter Peter auf dem Brinke (voormalig directielid van Zwitserleven) zijn zorg uit over de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Immers, de herverzekeraar leed over boekjaar 2000 andermaal een verlies op de verzekeringstechnische rekening van f -7,5 (-2,4) mln. De verslechtering deed zich vooral voor bij WAO-hiaatverzekeringen. De ontwikkelingen in de portefeuilles ziekteverzuim en zelfstandige arbeidsongeschiktheidspolissen waren positiever.
“Een teleurstellend resultaat”, zo betitelt Auf dem Brinke de uitkomst van de technische schadetekening. “De tendens in de markt om steeds vaker het criterium beroepsaansprakelijkheid te hanteren, baart ons onverminderd zorgen, mede gelet op de onvoldoende professionele wijze van schadetoekenning.” De herverzekeraar heeft zich daarom actief bemoeid met het beleid van directe verzekeraars, zoals: “ondersteuning bij de professionalisering van claims management, het bevorderen van reïntegratie en het bewerkstelligen van een verantwoorde verhouding tussen inkomen en verzekerde bedragen”.
Swiss Re Nederland is blij met de premieverhogingen die de meeste aov-verzekeraars hebben doorgevoerd. “Een noodzakelijke stap”, zegt Auf dem Brinke. “De meest recente ontwikkelingen op het gebied van de WAO, met name de instroom van nieuwe arbeidsongeschikten, geven nieuwe aanleiding tot bezorgdheid.” Swiss Re heeft gezien de ontwikkelingen op zogenoemde WAO-hiaatrisico’s binnen de eigen portefeuille een nieuwe inschatting gemaakt van de uiteindelijke schadelast. Dat heeft geen blijde gezichten opgeleverd. De herverzekeraar betitelt de WAO-hiaatportefeuille inmiddels als “een matig risico” en rept zelfs van underpricing. “We zullen voortgaan om de normen voor het voeren van aov’s aan te scherpen, om deze tekening terug te brengen naar een aanvaardbaar winstgevendheidsniveau.”
Cijfers
Swiss Re Nederland was vorig jaar goed voor een brutopremie-inkomen van f 739,8 mln, een half procentje minder dan in 1999. De premie-inkomsten uit levensverzekeringen bedroegen f 615,2 (609,2) mln, waarvan 80% voor eigen rekening. Van de schadepremies – f 124,6 (134,6) mln in totaal – is 99% voor eigen rekening.
De premie-omzet Leven is als volgt verdeeld: f 397 (367) mln uit herverzekeringen, f 213 (235) mln uit directe individuele levensverzekeringen en f 218 (242) mln uit directe collectieve verzekeringen. Van alle levenpremies komt f 525 (550) mln uit Nederland. Op het gebied van levensherverzekeringen claimt Swiss Re in ons land een marktaandeel van 65-70%.
Bij de technische resultaten van f 67,2 (53,7) mln van het levenbedrijf en f -7,5 (-2,4) mln van het schadebedrijf boekte het voormalige Alhermij vorig jaar een nettowinst van f 75,8 (83,6) mln. De daling is te wijten aan lagere beleggingsinkomsten. Moederbedrijf Swiss Re was vorig jaar wereldwijd goed voor een brutopremie-inkomen van f 37,8 (29,9) mld en een winst van f 4,3 (3,5) mld.

Reageer op dit artikel