nieuws

Stad Rotterdam biedt avp-verzekerden ‘gewelddekking’

Archief

Stad Rotterdam biedt avp-verzekerden ‘gewelddekking’

Stad Rotterdam heeft per 1 januari in de avp een dekking opgenomen die níet de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als grondslag heeft, maar de verzekeringnemer als potentieel slachtoffer beschermt.
De aanleiding voor deze zogeheten first-partydekking is de gelijktijdige aanscherping van de opzetclausule (uitsluiting van zeden- en geweldsdelicten) die door Stad Rotterdam, conform een advies van het Verbond van Verzekeraars, in de avp wordt opgenomen.
Het effect van deze uitsluiting kan zijn dat slachtoffers van opzetdelicten meer dan voorheen financieel in de kou blijven staan. Tegenover de inperking van de dekking zet Stad Rotterdam daarom een uitbreiding voor de eigen verzekerden die slachtoffer worden van een opzetdelict.
Als de avp-verzekerde ernstig letsel oploopt en aanspraak heeft op een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, vergoedt Stad Rotterdam de eventuele hogere schade tot maximaal 50.000 euro (in totaal per gebeurtenis maximaal 250.000 euro voor alle verzekerden op een polis samen).
Vriendendienst
Stad Rotterdam heeft per 1 januari in haar avp het verzekerd bedrag voor de vriendendienst verhoogd van f 10.000 naar 12.500 euro (omgerekend f 27.546).
De avp van Stad Rotterdam is overigens inmiddels geheel op euroleest geschoeid. Dat wil zeggen dat de verzekerde bedragen en eigen-risicobedragen nu primair in euro’s worden weergegeven en secundair in guldens. Voorbeeld: bij een verzekerd bedrag van 1 mln euro (ruim f 2,2 mln) bedraagt de premie voor een gezin nu f 117,90. Bij een eigen risico van 100 euro is die premie f 82,53. In beide gevallen is dat exclusief f 8,26 voor poliskosten en 7% assurantiebelasting.
Drie jaar steun voor Meld Geweld
Stad Rotterdam heeft, als cadeau ter gelegenheid van haar 280-jarig bestaan, besloten de Stichting Meld Geweld de komende drie jaar te ondersteunen. De Stichting Meld Geweld, opgericht op 4 maart 1999, heeft als doelstelling: “de bewustmaking van burgers omtrent hun mogelijkheden tot het ondernemen van actie wanneer zij getuige zijn van geweld”. De stichting streeft haar doelstelling na door het opzetten en uitvoeren van een publiciteitscampagne, die concrete suggesties geeft voor handelingen die burgers kunnen verrichten wanneer zij getuige zijn van geweld. Daarnaast verzorgt ‘Meld Geweld’ lezingen en discussiebijeenkomsten. De ondersteuning van Stad Rotterdam bestaat uit een bedrag van f 75.000 per jaar alsmede ondersteunende diensten in de vorm van een internetsite en verzorging drukwerk.
Jos Baeten (Stad Rotterdam) overhandigt de eerste cheque aan Jacqueline de Jong, initiatiefneemster en voorzitter van de Stichting Meld Geweld.

Reageer op dit artikel