nieuws

SER wil van herverzekering voor pensioenfondsen af

Archief

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil af van de herverzekeringsplicht voor pensioenfondsen. De eis is “te stringent en voor het beoogde zekerheidsniveau te kostbaar”.

De pensioencommissie van de SER zegt dit in het licht van de modernisering van de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW). In plaats van de herverzekering stelt zij een eigen solvabiliteitstoets voor alle pensioenfondsen voor.
Verder stelt de SER-commissie voor om duidelijker dan nu het geval is, vast te leggen wat wel en wat niet tot de kerntaken van een pensioenfonds behoort. Helemaal eens zijn de SER-leden het niet. Een deel van de commissie wil een strikte beperking tot de kerntaak pensioen, teneinde discussies over het instituut pensioenfonds te beëindigen. “Pensioenfondsen zijn namelijk een verantwoorde en gewaardeerde mogelijkheid om collectieve pensioenregelingen uit te voeren en een belangrijke pijler onder ons pensioenstelsel”, aldus de SER.
Een ander deel van de commissie is van mening dat aanverwante producten en diensten ook door een pensioenfonds mogen worden uitgevoerd. “Het moet mogelijk blijven voor sociale partners en fondsen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen rond de arbeidsvoorwaarde pensioen”, zo vinden deze commissieleden. Zij bevelen wel aan de ontwikkelingen “te monitoren” en de toezichthouder (Pensioen- en Verzekeringskamer) de mogelijkheid te bieden om waar nodig in te grijpen.

Reageer op dit artikel