nieuws

‘Samenwerkingsovereenkomst is geen eenrichtingsverkeer’

Archief

De NBVA hoopt deze week een ‘Denkmodeltekst Samenwerkingsovereenkomst’ te presenteren voor zijn leden. Reden is de onvrede over de teksten die tot nu toe zijn verschenen uit de huizen van verzekeraars. NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader vindt sommige bepalingen “onredelijk zwaar ten opzichte van het intermediair”.

De gekste clausule die Van Voorst Vader onder ogen heeft gekregen is er één over beëindigen van de samenwerking bij overlijden. “Bij overlijden vervalt de portefeuille aan de maatschappij”, aldus een stomverbaasde NBVA-voorman, die de naam van de betreffende maatschappij niet wil noemen. “Ik kom op voor het belang van het intermediair en in het bijzonder van onze leden. Verzekeraars moeten inzien dat er sprake is van samenwerking en niet van eenrichtingsverkeer.”
Bruine schoenen
Van Voorst Vader somt een reeks voorbeelden op van artikelen die nadelig zijn voor de positie van het intermediair. “Er zijn artikelen die zeggen dat de tussenpersoon is onderworpen aan alles wat bij zelfregulering wordt afgesproken. Voor de Gidi is dat geen probleem, omdat NBVA en NVA daarin hebben geparticipeerd. Maar wat als straks verzekeraars iets afspreken, waar wij helemaal niet in worden gekend of zelfs mee oneens zijn? Is het intermediair daar dan aan gebonden? Straks gaan de verzekeraars voorschrijven dat we allemaal bruine schoenen moeten dragen!”
“Soms staat er dat de samenwerkingsovereenkomst vervalt, als de tussenpersoon van rechtsvorm wijzigt. Disproportioneel! Of dat verzekeraars zich het recht toe-eigenen klanten rechtstreeks te benaderen en de tussenpersoon daarover achteraf te informeren. Dat kan als een intermediair zijn plicht verzaakt, maar niet in algemene zin. Dat is in strijd met het ‘Protocol Directe Benadering’. Een ander voorbeeld betreft de premie-incasso: een verzekeraar eigent zich het recht op premie-incasso toe, ook als de klant buiten de schuld van het intermediair in gebreke blijft. Begrijpelijk, maar daar komt bovenop dat de provisie wordt teruggetrokken. Dat is onredelijk zwaar ten opzichte van het intermediair.”
Segmentering
In de modeltekst waarschuwt de NBVA niet alleen voor valkuilen, maar biedt zij tevens oplossingen voor heikele kwesties als intermediairwijziging en de inkoop van portefeuilles. “Sommige verzekeraars zeggen portefeuilles namelijk te waarderen op basis van de SER-normen. Maar dat is een fenomeen uit de oude Wabb; de SER-normen bestaan helemaal niet meer. Wij doen dus een voorstel voor waardering van de portefeuilles op de waarde in het maatschappelijk verkeer.”
De NBVA voegt verder enkele artikelen toe, die volgens haar niet in een samenwerkingsovereenkomst mogen ontbreken. Eén daarvan betreft de segmentering door verzekeraars. “Het is algemeen bekend dat verzekeraars segmenteren in hun dienstverlening richting tussenpersonen. Het intermediair heeft er recht op te weten of het is gesegmenteerd en vooral wat de gevolgen daarvan zijn voor de dagelijks praktijk, bijvoorbeeld in verwerkingstijden van offertes, polissen en mutaties.”
Zeer opmerkelijk is een voorstel uit NBVA-kring om bij intermediairswijziging de nieuwe tussenpersonen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de post terugboekingsrisico. De Tielse standsorganisatie beseft dat dit het bedrijfsrisico voor tussenpersonen vergroot, maar hoopt hiermee de ‘snelle’ verkooporganisaties uit de markt voor levensverzekeringen te weren.
Provisie volgt post
De NVA is het bij monde van voorzitter Dick de Bruin in grote lijnen eens met de NBVA. Een punt van verschil is er bij intermediairwijzigingen. “Wij zeggen, analoog aan de nieuwe Wabb, de provisie volgt de post. Het moet mogelijk zijn de initiële kosten via een afsluitbeloning te vergoeden. De manier waarop dat gebeurt, is aan de markt. Maar verzekeraars proberen nu de oude wettelijke regeling via de samenwerkingsovereenkomst terug te halen. Dat kan niet de bedoeling zijn.”
De NVA zal niet aandringen op afspraken over administratieve prestaties van verzekeraars in samenwerkingsovereenkomsten. “Je bent er gezien de huidige malaise wel toe geneigd, maar het zal niet veel helpen, vrees ik. Je kunt dergelijke afspraken in service-level-agreements opnemen.” Volgens De Bruin dienen individuele NVA-leden wel schadeclaims in bij verzekeraars bij schade door administratieve vertraging. “Wij stimuleren dat niet. Wel zijn we continu in gesprek met verzekeraars en zullen we naar verwachting dit jaar weer een performance-onderzoek gaan houden, samen met DAK en NBVA.”
Niet opgeleid
Van Voorst Vader overweegt om de NBVA-denkmodeltekst ook voor andere tussenpersonen beschikbaar te stellen. “Ik ben daar niet absoluut tegen. Kijk, de gemiddelde assurantieadviseur is niet opgeleid voor dit soort juridische en andersoortige kwesties en het is moeilijk om als individu het wiel uit te vinden. Wellicht kan de NBVA hen voorlichten, maar daarvoor zal ik toch eerst intern moeten overleggen. Het kan natuurlijk ook niet zo zijn dat de niet-georganiseerde profiteert van de investeringen van NBVA-leden.”
Dutch Insurance Group werkt eveneens aan een modelovereenkomst voor de eigen deelnemers. “We krijgen er veel vragen over. Het intermediair is juridisch niet onderlegd, terwijl dit onderwerp wel essentieel is voor de bedrijfsvoering”, aldus directielid Robin Bax.
Alexander van Voorst Vader: “Het intermediair heeft er recht op te weten of het is gesegmenteerd en vooral wat de gevolgen daarvan zijn voor de dagelijks praktijk”.

Reageer op dit artikel