nieuws

PVK: ‘Toets integriteit nieuwe staffunctionaris’

Archief

Verzekeraars moeten sollicitanten voor ‘integriteitsgevoelige’ functies voortaan serieus gaan screenen, zo beveelt de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) aan. Vooral als het gaat om de functie van manager in het ‘tweede echelon’ en andere sleutelfunctionarissen zou er consequent schriftelijk informatie moeten worden ingewonnen bij de vorige werkgever(s).

Dit staat in de ‘Aanbevelingen ten aanzien van een integere bedrijfsvoering op het gebied van incidenten en integriteitgevoelige functies’, die afgelopen maand door de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) naar de onder haar toezicht staande financiële instellingen is gestuurd.
“Vooralsnog hebben deze aanbevelingen geen bindend karakter en laten zij de ingevolge toezichtwetgeving geldende regels onverlet”, aldus de PVK.
De aanbevelingen zijn opgesteld in samenwerking met De Nederlandsche Bank en de Stichting Toezicht Effectenverkeer na consultatie van representatieve organisaties van banken, verzekeraars en effecteninstellingen.
Indicatie functies
Onder ‘tweede echelon’ wordt door de PVK verstaan: directeuren van business-units, stafdirecteuren, hoofden van stafdiensten, adjunct-directeuren en (overige) leden van het managementteam op het niveau van het tweede echelon.
Bij sleutelfunctionarissen wordt onder meer gedacht aan personen die betrokken zijn bij vermogensbeheer en op andere wijze financiële verplichtingen namens de maatschappij mogen aangaan en ook functionarissen die een wezenlijke rol spelen in de uitvoering van controlerende of toezichthoudende werkzaamheden ten aanzien van de administratieve organisatie.
Elke verzekeringsmaatschappij dient een overzicht bij te houden van de bij haar voorkomende integriteitgevoelige functies, onder vermelding per functie van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Sollicitanten dienen onvoorwaardelijk in te stemmen met het inwinnen van inlichtingen bij de vorige werkgever(s).

Reageer op dit artikel