nieuws

Pensioenfonds Nedlloyd betaalt werkgever én werknemer

Archief

Het pensioenfonds van Nedlloyd heeft zijn vermogensoverschot niet alleen aangewend voor een uitkering aan de werkgever, maar verbetert tevens de regeling voor de werknemers.

Pensioenoverschotten leidden tot nu toe in de meeste gevallen tot eenmalige uitkeringen aan de werkgevers of premievakanties. Pensioenfonds Nedlloyd laat eenmalig f 546 miljoen ten goede komen aan zowel werkgever als werknemer.
tegemoet zien, en afhankelijk van de resterende dekkingsgraad zelfs f 200 mln. De werkgever ziet verder af van toekomstige aanspraken op in het pensioenfonds aanwezige overschotten. De vanaf 1982 geldende premievakantie voor Koninklijke Nedlloyd en haar werknemers wordt gegarandeerd.
zien. Allereerst worden de aanspraken van (ex-)slapers alsnog, met terugwerkende kracht tot 1971, geïndexeerd. Hiermee zal f 125 mln gemoeid zijn. Voorts zullen, mits de dekkingsgraad van het fonds dat toelaat, de ingegane pensioenen en slapersrechten voortaan welvaartsvast worden gemaakt in plaats van de huidige indexatie aan de prijsindex. Met deze verbetering zal in 35 jaar tijd zo’n f 374 mln gemoeid zijn. Per 1 januari van dit jaar zijn verder de ingegane pensioenen en de slapersrechten eenmalig met 7,5% verhoogd. Hiermee is f 155 mln gemoeid. Ten slotte wordt voortaan vervroegde pensionering (tegen 80% van het laatstverdiende salaris) mogelijk voor werknemers vanaf 62-jarige leeftijd. Deze maatregel vergt f 55 mln.
altijd veilig gefinancierd. De dekkingsgraad bedraagt 155%. Bij Pensioenfonds Nedlloyd is 85% van de deelnemers gepensioneerd.
Metaal
Dat de pensioenfondsen gevoelig zijn voor kritiek op hun beleid op het gebied van overrendementen blijkt niet alleen uit de Nedlloyd-actie. Ook het pensioenfonds voor de metaalnijverheid heeft een gebaar gemaakt naar in dit geval alleen de gepensioneerden. Zij krijgen per 1 januari een extra pensioenuitkering van f 300 netto; eerder was al een extra uitkering van f 570 gedaan.
Met de pensioenverbeteringen voor de 100.000 gepensioneerde werknemers uit de metaal- en technisch bedrijfstakken is een vermogen van f 870 mln gemoeid, te betalen met het overrendement van het bedrijfstakpensioenfonds.

Reageer op dit artikel