nieuws

Particulier bedrijf van Agis lijdt bijna e 20 mln meer verlies

Archief

De Agis groep heeft vorig jaar een verlies geleden van e 59,5 (-26,7) mln. Aan dit verlies droeg het ziekenfonds e 33,4 (-20,3) mln bij en het particuliere bedrijf e 26,2 (-6,4) mln.

Agis wijt het sterk verslechterde resultaat aan een stijging van de totale zorgkosten met e 44,5 mln en aan een verlies op beleggingen van e 15,0 mln. Inmiddels is een beheersingsprogramma voor zorgkosten ontwikkeld dat dit jaar zijn vruchten zal gaan afwerpen. De beleggingsportefeuille is in de eerste helft van 2002 teruggebracht tot e 0,5 mln. In het boekjaar daalde het eigen vermogen van de groep van e 249,5 mln naar e 188,6 mln.
“Ondanks een negatief resultaat blijken het gevoerde financiële beleid en de ingezette strategische koers stevig en succesvol”, schrijft Agis in een persbericht bij het jaarverslag. “Als gevolg hiervan was het niet nodig onze nominale ziekenfondspremies te verhogen.”
Het particuliere bedrijf, inclusief aanvullende (ziekenfonds-) verzekeringen en inclusief bemiddelingsactiviteiten, had een premie-inkomen van e 289,1, (242,9) mln. Hiervan had e 167,8 (155,8) mln betrekking op aanvullende verzekeringen.
Met uitkeringen was een bedrag gemoeid van e 245,0 (209,4) mln. De bedrijfskosten bedroegen e 56,8 (60,0) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e -14,2 (-19,8) mln.
De opbrengsten uit beleggingen daalden van e 20,4 mln naar e -17,4 mln. De buitengewone baten en lasten stegen van e -0,16 mln naar e -1,7 mln. Het nettoresultaat kwam uit op e -26,2 (-6,4) mln.
Ziekenfonds
Het ziekenfonds had een inkomen van e 2,6 (2,4) mld. Hiervan had e 243,3 (214,7) mln betrekking op de nominale premie, e60,9 (57,5) mln op bijdragen uit de AWBZ-kas en e2,2 (2,1) mld op bijdragen uit de ziekenfondskas.
De uitkeringen voor het ziekenfonds en de AWBZ kwamen uit op respectievelijk e 2,3 (2,2) mld en e 41,9 (43,3) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e -25,1 (-18,5) mln. Het nettoresultaat kwam uit op e -33,4 (-20,3) mln.
De groep
De Agis groep heeft 1,750 miljoen verzekerden, onder wie 1,5 miljoen ziekenfondsverzekerden, en is daarmee de vierde grootste zorgverzekeraar in ons land. De groep De groep, die vorig jaar (op fte-basis) 2.108 (2.271) werknemers had, is ontstaan uit de ziekenfondsen Anova, ZAO en Anoz. Sinds begin 2003 worden alle particuliere en ziekenfondsactiviteiten onder de naam Agis uitgevoerd. Een uitzondering hierop vormen de collectiviteiten die onder de naam Cardian worden gevoerd.
Agis wil volgend jaar gaan fuseren met ziektekostenverzekeraar ONVZ, die 142.000 verzekerden heeft onder wie 100.000 particulier verzekerden. Het is de bedoeling dat ONVZ het intermediaire distributiekanaal wordt binnen de groep.

Reageer op dit artikel