nieuws

Opnieuw een los-probleem voor de Commissie Samenloop

Archief

In de jongste uitspraak van de Commissie Samenloop van het Verbond van Verzekeraars (nr. 105) draait het, net als bij de daaraan voorafgaande, om een schade die is opgetreden tijdens laad- en loswerkzaamheden. Via de pompinstallatie op een motorrijtuig wordt mortel (vloeibare cement) verpompt. Plotseling komt er een scheur in de slang. Door de opening die ontstaat wordt onder hoge druk mortel weggespoten, waardoor diverse geparkeerde automobielen worden bevuild.

De klassieke vraag is: wie dient in deze zaak (primair) dekking te verlenen? Is het de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van het betrokken bedrijf of de WA-motorrijtuigverzekeraar?
Het is de avb-verzekeraar (A) die zich bij de Commissie Samenloop als eiser opstelt. A betoogt dat het gaat om een schade “met of door een motorrijtuig dat de verzekerde bezit, houdt, bestuurt of gebruikt”. De chauffeur van het voertuig heeft verklaard dat hij met een trailer/oplegger met daarop gemonteerd een pompinstallatie bezig was om vloermortel naar de 8e verdieping te verpompen. Door een scherp stuk ijzer, dat onder de pompslang lag, is de pompslang doorgescheurd.
Voor A is de zaak duidelijk: “De slang is onlosmakelijk verbonden met de trailer. De trailer is gekoppeld aan de trekker. Omdat de slang onderdeel uitmaakt van het motorrijtuig, zijn wij van mening dat in het motorrijtuig zelf een gebrek is ontstaan waardoor de schade is veroorzaakt”.
Verweer
Motorrijtuigverzekeraar B verwijst in zijn memorie van antwoord naar het door A overgelegde arrest van de Hoge Raad van 31 maart 2000. “Als de oorzaak is gelegen in een gebrek van (een deel van) het motorrijtuig, dan valt de schade onder de dekking van de WAM-polis. En als het een andere oorzaak betreft, dan dekt de avb-polis de schade, mits althans verzekerde daarvoor aansprakelijk is.” (B verwijst ook naar het commentaar bij genoemd arrest in Verzekeringsrechtelijke berichten nr. 6 van september 2000 en naar de uitspraken 18, 20 en 79 van de Commissie Samenloop).
De oorzaak van de schade ligt in een onder het zand gelegen scherp stuk ijzer. “De relevante oorzaak is dus niet gelegen in een defect (‘eigen’ gebrek) van het motorrijtuig zelf. De Hoge Raad volgend, dient de avb-verzekeraar dan dekking te verlenen”, aldus B. Inderdaad biedt onze polis ook dekking voor gebeurtenissen tijdens laad- en loswerkzaamheden, zo erkent de motorrijtuigverzekeraar nog wel. “Echter, omdat de oorzaak buiten het motorrijtuig en ook buiten de geloste zaak is gelegen, valt de schade niet onder onze dekking.”
Overwegingen
De Commissie Samenloop stelt vast, dat beide verzekeraars de aansprakelijkheid in het midden laten. Wat zeggen hun polisvoorwaarden? Bij motorrijtuigenverzekeraar B is gedekt (artikel q) de schade die is toegebracht met of door: lid c.: zaken die zijn bevestigd op of aan het motorrijtuig of de aanhangwagen, dan wel daaraan zijn gekoppeld; lid e.: zaken tijdens laden en lossen, ook met een op het motorrijtuig of de aanhangwagen aanwezige installatie; hierbij geldt evenwel dat deze dekking uitsluitend van kracht is voor zover ter zake geen andere verzekering van kracht is, al dan niet van oudere datum.
De commissie stelt vast dat deze polis, op grond van artikel q lid c dekking biedt, aangezien gesteld kan worden dat de schade is toegebracht met of door een aan een motorrijtuig bevestigde zaak, in casu de gescheurde pompslang. “Verzekeraar B gaat er ten onrechte vanuit, dat de relevante oorzaak van de schade bepalend zou zijn voor de dekkingsvraag. B gaat hierbij voorbij aan het feit dat in de tekst van zijn polisbepaling wordt gesproken van ‘toegebracht met of door’ en niet van ‘veroorzaakt met of door’.”
Ten aanzien van de avb-polis van A merkt de commissie op, dat in artikel b van diens polis staat: “Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat de verzekerde bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.” Maar deze uitsluiting geldt evenwel niet voor “De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lading, bij het laden of lossen van motorrijtuigen”. De commissie stelt vast, dat de onderhavige schade binnen de dekkingsomschrijving van de polis van A valt.
Conclusie
De commissie geeft als bindend advies, dat beide verzekeraars dekking dienen te verlenen. Zij moeten dit doen aan de hand van de verdeelsleutel die is opgenomen in artikel 1 van de ‘Overeenkomst inzake samenloop van aansprakelijkheidsverzekeringen’.
pompslang’.

Reageer op dit artikel